Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen

Energiankulutuksen hallinta ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisääminen ovat avain ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tällä direktiivillä Euroopan unioni (EU) luo yhteiset puitteet uusiutuvan energian tuotannolle ja sen käytön edistämiselle.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Energiankulutuksen hallinta ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisääminen ovat avain ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tällä direktiivillä Euroopan unioni (EU) luo yhteiset puitteet uusiutuvan energian tuotannolle ja sen käytön edistämiselle.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä muutetaan aikaisemmat direktiivit 2001/77/EY ja 2003/30/EY ja luodaan yhteiset puitteet uusiutuvan energian käytölle EU:ssa kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi ja puhtaampien liikenneratkaisujen edistämiseksi. Tämän saavuttamiseksi siinä asetetaan kaikille EU-maille tavoitteet, joiden yleisenä tarkoituksena on kasvattaa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin EU:n energiasta ja 10 prosenttiin liikennealalla vuoteen 2020 mennessä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Jokaisen EU-maan on laadittava vuodelle 2020 kansallinen toimintasuunnitelma, jossa määritetään uusiutuvien energianlähteiden osuudet liikenteessä, lämmityksessä ja sähköntuotannossa.
  • Tavoitteiden kustannustehokkaan saavuttamisen helpottamiseksi EU-maat voivat vaihtaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa*. Toimintasuunnitelmissa voidaan ottaa huomioon myös EU-maiden yhteisön ulkopuolelta vastaanottama uusiutuvista energialähteistä tuotettu energia sillä edellytyksellä, että energia käytetään EU:ssa ja että se tuotetaan nykyaikaisissa / tehokkaissa laitoksissa.
  • Jokaisen EU-maan tulee voida taata uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön sekä lämpö- ja jäähdytysenergian alkuperä.
  • EU-maiden on rakennettava tarvittava infrastruktuuri uusiutuvan energian käytölle liikennealalla.
  • Biopolttoaineet ja bionesteet on valmistettava kestävästi, eikä niitä saa valmistaa raaka-aineista, jotka on hankittu biologiselta monimuotoisuudeltaan rikkaalta maalta. Euroopan komission ehdotuksessa bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatua koskevan EU:n lainsäädännön muuttamisesta vaaditaan sen vaikutuksen rajoittamista, joka biopolttoaineilla on kansallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

TAUSTAA

Direktiivi on yksi vuoden 2020 ilmasto- ja energiapaketin 20-20-20-tavoitteista. Muut kaksi tavoitetta ovat rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna ja parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

KESKEISET TERMIT

*Uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia tarkoittaa energiaa, joka on peräisin muista kuin fossiilisista lähteistä, kuten tuulivoima, aurinkosähkö, maalämpö, vesivoima, biomassa ja jätevedenpuhdistamossa syntyvä kaasu (esim. metaani).

Lisätietoa on saatavana Euroopan komission uusiutuvaa energiaa käsittelevältä verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/28/EY

25.6.2009

5.12.2010

EUVL L140, 5.6.2009, s. 16-62

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (COM(2012) 595 final, 17.10.2012).

Viimeisin päivitys: 06.08.2015

Top