Help Print this page 
Title and reference
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä

Tällä päätöksellä edistetään Euroopan unionin tekemää sitoumusta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Siinä vahvistetaan kunkin jäsenvaltion päästövähennystavoitteet ja määritellään tavoitteiden saavuttamisen todentamissäännöt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

TIIVISTELMÄ

Tässä päätöksessä vahvistetaan vähimmäisosuus, jolla jäsenvaltioiden on osallistuttava unionin sitoumukseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaudella 2013–2020 .

Päästötasot kaudella 2013–2020 ja joustavuus

Kullakin jäsenvaltioilla on omat vuosittaiset päästökiintiönsä, jotka on määritelty lineaarisesti vuodesta 2013 vuoteen 2020. Jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjen on oltava kaudella 2013–2020 joka vuosi vastaavaa vuosittaista päästökiintiötä pienemmät. Vuoden 2020 päästökiintiö vastaa päätöksen liitteessä II kullekin jäsenvaltiolle asetettua prosenttimäärää.

Kaudella 2013–2019 kukin jäsenvaltio voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, joka on enintään 5 prosenttia sen vuosittaisesta päästökiintiöstä . Käyttämätön osa vuosittaisesta päästökiintiöstä voidaan siirtää seuraavalle vuodelle. Osa tästä kiintiöstä voidaan myös tietyin edellytyksin siirtää toisille jäsenvaltioille.

Energiatehokkuus

Euroopan komissio arvioi vuonna 2012 EU:n ja sen jäsenvaltioiden edistymistä energiatehokkuuden toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Tämän arvioinnin perusteella komissio ehdottaa tarvittaessa tiukennettuja tai uusia toimenpiteitä.

Hanketoiminnasta saatujen hyvitysten käyttö

Jäsenvaltiot voivat velvoitteidensa täyttämiseksi käyttää seuraavia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia hyvityksiä:

 • ennen 31.12.2013 rekisteröidyistä hankkeista peräisin olevat, direktiivissä 2003/87/EY säädetyt sertifioidut päästövähennykset (CER) ja päästövähennysyksiköt (ERU) kaudella 2008–2012
 • sertifioidut päästövähennykset, jotka myönnetään vähiten kehittyneissä maissa toteutetuista hankkeista saatavien päästövähennysten johdosta
 • metsittämis- tai uudelleenmetsittämishankkeiden johdosta saatavat väliaikaiset sertifioidut päästövähennykset tai pitkäaikaiset sertifioidut päästövähennykset.

Kukin jäsenvaltio saa vuosittain siirtää toiselle jäsenvaltiolle käyttämättömän osan vuotuisesta määrästään 3 prosenttiin saakka. Se voi myös siirtää käyttämättömän osan myöhemmille vuosille.

Raportointi, edistymisen arviointi, muutokset ja tarkistus

Päätöksen 280/2004/EY mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava raportissaan seuraavat seikat:

 • vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt
 • hyvitysten käyttö ja maantieteellinen jakautuminen sekä käytetyt hyvitystyypit
 • ennakoitu edistyminen ja kansalliset kehitysarviot
 • tiedot kansallisista politiikoista ja toimenpiteistä.

Yhteisö arvioi joka toinen vuosi edistymistä ja sitoumuksensa täyttymistä.

Korjaavat toimet

Jos jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöt ylittävät vuotuisen päästökiintiön, sen on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

 • tehtävä vähennys seuraavan vuoden päästökiintiöstään
 • laadittava korjaava toimintasuunnitelma
 • keskeytettävä väliaikaisesti oikeus siirtää osa päästökiintiöstä ja hanketoiminnasta saatujen hyvitysten käyttöoikeuksista toiselle jäsenvaltiolle.

Mukautukset, joita sovelletaan yhteisön hyväksyttyä kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen

Kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisö on allekirjoittanut kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa kasvihuonekaasujen vähentämiseen yli 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta, komission on annettava kertomus, jossa arvioidaan erityisesti seuraavia tekijöitä:

 • kansainvälisten neuvottelujen puitteissa sovittujen toimenpiteiden luonne
 • yhteisön tasolla toteutettavat toimet, jotka ovat tarpeen maaliskuussa 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän 30 prosentin vähentämistavoitteen saavuttamiseksi
 • vaikutukset teollisuuden kilpailukykyyn ja maatalouteen sekä hiilivuodon riskit
 • kansainvälisen sopimuksen vaikutus muihin talouden aloihin
 • maankäyttöön ja metsätalouteen liittyvien päästöjen kirjanpitomenettelyt
 • menettelyt, jotka koskevat metsittämistä, uudelleenmetsittämistä sekä metsien häviämistä ja huononemista kolmansissa maissa
 • muiden politiikkojen ja toimenpiteiden tarve.

Tausta

Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC), joka hyväksyttiin päätöksellä 94/69/EY, tavoitteena on vakauttaa ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet. Maapallon vuosittainen lämpötila ei missään tapauksessa saa nousta enempää kuin 2 celsiusastetta esiteollisella kaudella vallinneesta tasosta. Tätä varten näiden kaasujen päästöjä on vähennettävä 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 406/2009/EY

25.6.2009

EUVL L 140, 5.6.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 26 päivänä toukokuuta 2010, Vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi. ( KOM(2010) 265 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).

Tiedonannossa tarkastellaan, mitä seurauksia olisi politiikasta, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia.

Vuoden 2008 talouskriisi johti hiilidioksidipäästöjen voimakkaaseen vähenemiseen. Euroopan unionin (EU) kasvihuonekaasupäästöt olivatkin vuonna 2009 noin 14 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990, kun ne vuonna 2008 olivat vain 11,6 prosenttia pienemmät.

Näin ollen vaikuttaa realistiselta, että päästöjä voidaan vähentää yli vuoden 2020 tavoitteen, jos seuraavat vaihtoehdot otetaan käyttöön:

 • päästökauppajärjestelmän mukauttaminen siirtämällä syrjään osa huutokauppaan varatuista päästöoikeuksista
 • päästöjä vähentävään huipputeknologiaan investoivien nopeiden toimijoiden palkitseminen myöntämällä niille ylimääräisiä maksuttomia päästöoikeuksia
 • hiiliverojen käyttöönotto
 • päästöjen vähentämisen edistäminen EU:n politiikan avulla
 • päästöjä vähentävän huipputeknologian käyttöönoton edistäminen kansainvälisiä hyvitysjärjestelmiä hyödyntämällä.

Tiedonannossa kuitenkin korostetaan, että 30 prosentin vähentämisestä aiheutuvat kokonaiskustannukset, 20 prosentin tavoitteen saavuttamisesta aiheutuneet kustannukset mukaan lukien, olisivat 81 miljardia euroa. Summa on huomattavasti korkeampi kuin ilmasto- ja energiapaketin arvioidut kustannukset, jotka ovat 70 miljardia euroa.

Hiilivuotoriskin välttämiseksi on lisäksi tärkeää, että myös EU:n ulkopuoliset maat saavuttavat hiilidioksidipäästöjen 30 prosentin vähennystavoitteen. Asiaa on siis koordinoitava kansainvälisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) N:o 529/2013 , annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja toimiin liittyviä toimenpiteitä koskevasta tiedosta.

Tässä päätöksessä määritetään tilinpitosäännöt, jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen (LULUCF) liittyvistä toimista peräisin oleviin kasvihuonekaasujen päästöihin, ensimmäisenä vaiheena kohti näiden toimien sisällyttämistä unionin päästöjen vähentämissopimukseen. Siinä säädetään, että jäsenvaltioiden on annettava tiedot LULUCF-toimistaan, joiden tavoitteena on rajoittaa päästöjä tai ylläpitää tai lisätä poistumia, mutta siinä ei säädetä yksityisten osapuolten tilinpito- tai raportointivelvollisuuksista.

Viimeisin päivitys 27.02.2014

Top