Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Itsenäiset ammatinharjoittajat: miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Itsenäiset ammatinharjoittajat: miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu

Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatetta sovelletaan itsenäisiin ammatinharjoittajiin *. Tätä periaatetta noudattamalla on tarkoitus saada lisättyä naispuolisten itsenäisten ammatinharjoittajien määrää. Periaate lisää myös itsenäisten ammatinharjoittajien avustavien aviopuolisoiden * työn arvostusta. Direktiivissä on uusia säännöksiä, jotka koskevat syrjinnän torjuntaa, yritysten perustamista, sosiaaliturvaa ja äitiyttä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/41/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen nojalla kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä – sekä välitön * että välillinen * – on kielletty. Periaatetta on noudatettava yritystä perustettaessa, varustettaessa tai laajennettaessa tai itsenäistä ammatinharjoittamista aloitettaessa tai laajennettaessa.

Häirintää * ja sukupuolista häirintää * pidetään sukupuoleen perustuvana syrjintänä.

Tämä direktiivi antaa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa positiivisia erityistoimia. Näillä julkisilla toimilla pyritään varmistamaan miesten ja naisten täysi tasa-arvo työelämässä, esimerkiksi naisyrittäjyyden lisäämiseksi.

Yhteisen yrityksen omistavat pariskunnat

Tässä yhteydessä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu tarkoittaa, että puolisoita tai elinkumppaneita, jotka perustavat yhdessä yrityksen, kohdellaan samoin edellytyksin kuin muita henkilöitä.

Jäsenvaltiossa, jossa on itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturvajärjestelmä, itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan osallistuvalla puolisolla tai elinkumppanilla on lisäksi oikeus omaan sosiaaliturvaan. Jäsenvaltiot päättävät, pannaanko tämä sosiaaliturva täytäntöön pakollisena vai vapaaehtoisena.

Äitiyteen liittyvät oikeudet

Naisilla, jotka toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina, ja naisilla, jotka avustavat puolisoaan tai elinkumppaniaan itsenäisessä ammatinharjoittamisessa, on oltava oikeus äitiysrahaan vähintään 14 viikon ajan. Äitiysrahan on oltava riittävä, jotta he voivat halutessaan keskeyttää ammattitoimintansa. Äitiysrahan on siten vastattava

  • tulojen tai voiton keskimääräistä menetystä (summalle voidaan kuitenkin asettaa yläraja) ja/tai
  • etuutta, jonka asianomainen henkilö saisi terveydellisistä syistä tapahtuneen toimintansa keskeytymisen vuoksi ja/tai
  • muuta kyseisen EU–maan lainsäädännössä vahvistettua perhe-etuutta.

Aikana, jona nämä naiset ovat keskeyttäneet ammattitoimintansa raskauden tai äitiyden vuoksi, heidän on voitava käyttää tilapäisiä sijaisia tarjoavia palveluja tai mahdollisia olemassa olevia kansallisia sosiaalipalveluja. Mahdollisuus käyttää tällaisia palveluja voi olla vaihtoehto äitiysrahalle tai sen osa.

Tausta

Aiempi direktiivi 86/613/ETY kumotaan 5 päivästä elokuuta 2012, johon mennessä tämä direktiivi on saatettava osaksi kaikkien EU-maiden kansallista lainsäädäntöä.

Itsenäisten ammatinharjoittajien oikeutta tasa-arvoiseen kohteluun suojellaan myös muilla direktiiveillä. Niitä ovat direktiivi 2006/54/EY, jota sovelletaan työhön ja ammattiin, direktiivi 79/7/ETY, jota sovelletaan sosiaaliturvaan, sekä direktiivi 2004/113/EY, jonka soveltamisalaan kuuluu yksityisten tai julkisten tavaroiden ja palvelujen saatavuus.

Keskeiset termit

  • Itsenäiset ammatinharjoittajat: kaikki kansallisessa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin omaan lukuunsa ansiotoimintaa harjoittavat henkilöt, mukaan lukien maataloustuottajat ja vapaiden ammattien harjoittajat.
  • Itsenäisten ammatinharjoittajien puolisot: itsenäisten ammatinharjoittajien puolisot tai, jos nämä tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä, heidän elinkumppaninsa, jotka eivät ole työsuhteessa eivätkä liikekumppaneita mutta jotka osallistuvat säännöllisesti ja kansallisessa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin itsenäisen ammatinharjoittajan toimintaan ja suorittavat samoja tehtäviä tai avustavia tehtäviä.
  • Välitön syrjintä: tilanne, jossa henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta.
  • Välillinen syrjintä: tilanne, jossa näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa henkilöt näiden sukupuolen perusteella erityisen epäedulliseen asemaan toiseen sukupuoleen verrattuna, paitsi jos erilaisella kohtelulla on puolueettomasti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.
  • Häirintä: tilanne, jossa ilmenee henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan kyseisen henkilön arvoa ja tällä tavoin luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
  • Sukupuolinen häirintä: tilanne, jossa ilmenee ei-toivottua sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan sukupuolista käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2010/41/EU

4.8.2010

5.8.2012

EUVL L 180, 15.7.2010

Viimeisin päivitys 15.09.2010

Top