Help Print this page 
Title and reference
Vanhempainvapaa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vanhempainvapaa

Euroopan tason työmarkkinaosapuolet ovat tehneet uuden vanhempainvapaata koskevan puitesopimuksen. Kummankin vanhemman vanhempainvapaa pidennetään sopimuksella neljään kuukauteen. Puitesopimus koskee kaikkia työntekijöitä ja kaikenlaisia työsopimuksia. Sen avulla voidaan parantaa työntekijöiden työ- ja perhe-elämän velvollisuuksien yhteensovittamista ja edistää miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Työntekijöillä on oikeus vanhempainvapaaseen lapsen syntymän tai adoptoinnin vuoksi. Vapaa voidaan pitää siihen asti, kun lapsi täyttää kansallisessa lainsäädännössä ja/tai työehtosopimuksissa määritellyn iän, joka voi olla korkeintaan kahdeksan vuotta.

Direktiivi koskee yhtä lailla sekä mies- että naistyöntekijöitä työsopimuksesta riippumatta (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen, osa-aikainen tai vuokratyösopimus).

Vanhempainvapaa myönnetään ainakin neljän kuukauden ajaksi. Periaatteessa kaikkien työntekijöiden on voitava käyttää vanhempainvapaa täysimääräisesti, joten sen ei pitäisi olla siirrettävissä vanhemmalta toiselle. Siirtäminen voidaan kuitenkin hyväksyä edellyttäen, että kumpikin vanhempi pitää ainakin yhden neljästä vapaakuukaudesta.

Vanhempainvapaan käyttäminen

Vanhempainvapaan myöntämis- ja mukauttamisperusteet määritellään kansallisessa lainsäädännössä ja/tai työehtosopimuksissa. Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet voivat

  • mukauttaa vanhempainvapaan vanhempien ja työnantajien tarpeisiin myöntämällä vanhempainvapaan kokoaikaisena, osa-aikaisena, jaksoittaisena tai aikahyvityksenä
  • pitää vanhempainvapaaoikeuden vähimmäisedellytyksenä enintään vuoden palvelusaikaa. Aikaa laskettaessa on tarvittaessa otettava huomioon kaikki saman työnantajan kanssa tehdyt peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset
  • sallia työnantajan lykätä vanhempainvapaan myöntämistä yrityksen toiminnan kannalta perusteltujen syiden vuoksi
  • sallia erityisjärjestelyjä, jotka ovat tarpeen pienten yritysten toiminnan vuoksi.

Vanhempainvapaaoikeuttaan käyttävän työntekijän on ilmoitettava siitä työnantajalleen tietyssä määräajassa. Ilmoittamisen määräaika vahvistetaan kussakin EU–maassa työntekijöiden ja työnantajien edut huomioon ottaen.

EU-maita kehotetaan myös määrittelemään lisätoimenpiteitä ja/tai erityisperusteita, jotka koskevat vanhempainvapaan myöntämistä adoptiovanhemmille tai niille vanhemmille, joiden lapsella on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus.

Työhön paluu ja syrjimättömyys

Vanhempainvapaan päättyessä työntekijällä on oikeus palata samaan työhön. Jos se ei ole mahdollista, työnantajan on osoitettava hänelle vastaava tai samankaltainen työ, joka on hänen työsopimuksensa tai työsuhteensa mukainen.

Lisäksi työntekijälle vanhempainvapaan alkuun mennessä kertyneet tai kertymässä olevat edut

  • on säilytettävä sellaisinaan vanhempainvapaan loppuun asti
  • ovat voimassa vanhempainvapaan päättyessä. Vanhempainvapaan päättyessä sovelletaan niin ikään kansallisiin säädöksiin, työehtosopimuksiin ja/tai käytäntöihin tehtyjä muutoksia.

Työntekijää ei myöskään saa kohdella epäedullisemmin tai irtisanoa vanhempainvapaan hakemisen tai pitämisen vuoksi.

Kaikki vanhempainvapaaseen liittyvät sosiaaliturvaa ja tuloja koskevat kysymykset kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden ja/tai kansallisten työmarkkinaosapuolten ratkaistaviksi. Sopimuksessa ei siis määrätä mitään palkan tai korvauksen maksamisesta vanhempainvapaan aikana.

Työntekijöiden täytyy voida vanhempainvapaalta palatessaan pyytää muutoksia työaikaansa ja/tai työmuotoonsa tietyksi ajaksi. Työnantajien on harkittava näitä pyyntöjä ja vastattava niihin sekä työnantajan että työntekijän tarpeet huomioon ottaen.

Poissaolo työstä pakottavan syyn vuoksi

Työntekijät voivat myös pyytää vapaata kiireellisten perheeseen liittyvien pakottavien syiden vuoksi. Vapaata voidaan pyytää erityisesti sellaisen sairauden tai onnettomuuden sattuessa, jonka vuoksi työntekijän välitön läsnäolo on välttämätöntä.

Tausta

Tällä direktiivillä pannaan täytäntöön Euroopan tason työmarkkinaosapuolten 18.6.2009 tekemä tarkistettu puitesopimus. Sopimus on jatkoa vanhempainvapaasta 14.12.1995 tehdylle puitesopimukselle.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2010/18/EU

7.4.2010

8.3.2012

EUVL L 68, 18.3.2010

Viimeisin päivitys 02.06.2010

Top