Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppa 2020: Euroopan unionin kasvu- ja työllisyysstrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurooppa 2020: Euroopan unionin kasvu- ja työllisyysstrategia

Eurooppa 2020 -strategia edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Tarkoitus on parantaa EU:n kilpailukykyä, säilyttää sen sosiaalisen markkinatalouden malli ja parantaa merkittävästi sen resurssien tehokasta käyttöä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2010, Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia [KOM(2010) 2020 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Talous- ja finanssikriisi on tuonut esiin Euroopan talouden rakenteelliset heikkoudet ja heikentänyt nopeasti taloudellista ja sosiaalista ympäristöä. Eurooppa 2020 -strategian tarkoitus on varmistaa, että talouden elpymistä on tukemassa uudistuksia, jotta voidaan rakentaa vahva peruste kasvulle ja työpaikkojen luonnille Euroopan unionissa vuoteen 2020 mennessä ottaen huomioon pitkän aikavälin haasteet: globalisaation, resursseihin kohdistuvat paineet ja ikääntymisen.

Eurooppa 2020 -strategian avulla Euroopan unionin on määrä saavuttaa kasvu, joka on

  • älykästä ja perustuu osaamisen ja innovoinnin kehittämiseen
  • kestävää ja perustuu vihreämpään, resurssitehokkaampaan ja kilpailukykyisempään talouteen
  • osallistavaa ja tähtää työllisyyden sekä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen.

EU on asettanut itselleen useita tavoitteita, jotta tämä päämäärä saavutetaan vuoteen 2020 mennessä:

  • nostetaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste vähintään 75 prosenttiin
  • EU:n bruttokansantuotteesta 3 prosenttia investoidaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan
  • kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 prosenttia, uusiutuvien energialähteiden osuutta kasvatetaan 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta lisätään 20 prosenttia
  • koulunkäynnin keskeyttävien osuutta supistetaan alle 10 prosenttiin ja vähintään 40 prosenttia suorittaa korkea-asteen tutkinnon
  • köyhyysuhan tai sosiaalisen syrjäytymisen uhan alla elävien määrää vähennetään 20 miljoonalla.

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita tukee myösseitsemän lippulaivahankettaEuroopan digitaalistrategiaglobalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka , jotka on toteutettava sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa: innovaatiounioniEuroopan digitaalistrategiaglobalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka, nuoret liikkeellä,Euroopan digitaalistrategiaglobalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka , resurssitehokas Eurooppa,globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka , uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma sekä Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi.

Euroopan unionin tasolla sisämarkkinat, Euroopan unionin budjetti ja Euroopan ulkopolitiikka ovat lisävälineitä, joilla Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan saavuttaa.

Strategian käyttöönotto EU-ohjausjakson aikana

Eurooppa 2020 -strategia otetaan käyttöön jäsenvaltioissa ja unionissa talouspolitiikan kuudella laajalla suuntaviivalla (neuvoston suositus, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010) ja jäsenvaltioissa neljällä työllisyyden suuntaviivalla, joilla korvataan Lissabonin strategian suuntaviivat (katso Muut asiaan liittyvät asiakirjat).

Jäsenvaltioita on kehotettu muuttamaan Eurooppa 2020 -tavoitteet kansallisiksi tavoitteiksi. Joka vuosi huhtikuussa ne julkaisevat kansalliset uudistusohjelmat toimista, joihin on ryhdytty näiden kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Komissio on vastuussa strategian seurannasta. Se esittää vuotuisen kasvukatsauksen, arvioi jäsenvaltioiden uudstisuohjelmat ja laatii erityiset suositukset jokaiselle maalle.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian arviointi ( COM(2014) 130 final - oikaisu liitteisiin 1-3 ( COM(2014) 130 final/2 ) [Ei julkaistu EUVL:ssä].

Neljä vuotta Eurooppa 2020 -strategian julkaisun jälkeen tällä tiedonannolla pyritään arvioimaan ensimmäisiä strategian täytäntöönpanon vuosia.

Komissio on julkaissut julkisen kuulemisen, jonka tarkoitus on koota yhteen kaikkien sidosryhmien mielipiteet strategian väliarviointiin liittyen.

Komission tiedonanto, annettu 30 päivänä toukokuuta 2012 Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: Vakauden, kasvun ja työllisyyden edistäminen [ COM (2012) 299 final].

Tiedonannossa tarkastellaan sekä EU:n että EU-maiden roolia uudessa kasvualoitteessa, jonka tarkoituksena on EU:n talouden nostaminen takaisin jaloilleen talouskriisin jälkeen. Komissio ehdottaa, että EU hyödyntää kasvun ulkoisia lähteitä, EU-rahoituksen kasvupotentiaalia sekä talous- ja rahaliiton, sisämarkkinoiden ja inhimillisen pääoman kasvupotentiaalia.

Päätös 2010/707/EU, tehty 21 päivänä lokakuuta 2010, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [EUVL L 308, 24.11.2010].

Suositus 2010/410/EU, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista [EUVL L 191, 23.7.2010].

Brysselissä 25.–26.3.2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät. Eurooppa-neuvosto hyväksyi työllisyyttä ja kasvua tukevan Eurooppa 2020 -strategian pääkohdat.

Viimeisin päivitys 10.06.2014

Top