Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ammatillisen koulutuksen modernisointi Euroopassa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ammatillisen koulutuksen modernisointi Euroopassa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Uutta pontta ammatillista koulutusta koskevalle eurooppalaiselle yhteistyölle Eurooppa 2020 -strategian tueksi (KOM(2010) 296 lopullinen, 9.6.2010)

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) pyrkii modernisoimaan ammatillista koulutusta lisätäkseen sen vetovoimaa ja roolia EU:n kokonaisvaltaisessa kasvua ja työpaikkoja koskevassa toimintasuunnitelmassa.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa ehdotettiin EU:n laajuista ammatillisen koulutuksen yhteistyön uudelleen käynnistämistä, sillä se edistää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita ja koulutusyhteistyön strategisia puitteita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa määritetään koulutuksen strategisten puitteiden ammatillisen koulutuksen prioriteetit.

Elinikäinen oppiminen*

Koulutusmahdollisuuksien saatavuus on maksimoitava, koska ihmiset vaihtavat uraa yhä useammin.

On tarpeen lisätä joustavuutta sen suhteen, miten oppimistuloksia voi hankkia, miten niitä arvioidaan ja millä tavalla ne johtavat tutkintoihin.

Työnantajien, koulutuksen tarjoajien ja korkea-asteen oppilaitosten on myös osallistuttava enemmän ammatillisen koulutuksen tarjontaan.

Virallisen koulutuksen ulkopuolella hankitut taidot voidaan validoida ammattipätevyyttä koskevalla oppimistuloksiin perustuvalla lähestymistavalla

Tiedonannossa myös korostetaan kansainvälistä liikkuvuutta ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen parantaminen

Ammatillisen koulutuksen laadun, tehokkuuden ja houkuttelevuuden parantamiseen ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

kansallisen tason laadunvarmistusjärjestelmien käyttöönotto ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perusteella,

kouluttajien ja opettajien taitojen parantaminen,

huippuosaamisen kehittäminen työssäoppimisen kautta,

työkalujen kehittäminen, jotta saadaan taidot ja työpaikat kohtaamaan työmarkkinoiden tarpeiden täyttämiseksi paremmin.

Ammatillinen koulutus auttaa ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä ja edistää osallistavaa kasvua. Heikommassa asemassa olevat opiskelijat voivat hyötyä opiskelusta, joka ei ole luokkahuoneeseen sidottua, ja oppia siten työmarkkinoilla tarvittavia taitoja.

Tiedoksiannossa kehotetaan myös edistämään luovuutta ja yrittäjyyttä.

Myöhemmät kehitysaskeleet

Eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) julkaisi seurantakertomuksen vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen edistysaskelista vuosina 2010–14.

Siinä todetaan, että kaksi kolmasosaa EU-maista oli tehnyt ammatillisen koulutuksen uudistuksia liittyen etenkin avaintaitoihin ja työpohjaiseen oppimiseen, ja vuorovaikutusta ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja työllistymisen sidosryhmien kesken oli lisätty.

Lisää toimenpiteitä kuitenkin tarvitaan etenkin

elinikäisen oppimisen,

liikkuvuuden ja

epävirallisen oppimisen validoinnin alueilla*.

Vuonna 2015 EU-maiden ministerit laativat Riian johtopäätökset. Niissä ehdotetaan uusia keskipitkän aikavälin prioriteetteja ammatilliseen koulutukseen. Näitä ovat:

työpohjaisen oppimisen edistämisen parantaminen,

ammatilliseen koulutukseen pääsyn laajentaminen sekä

avaintaitojen lujittaminen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa.

Ammatillisen koulutuksen tärkeyttä on myös painotettu Euroopan komission tiedonannossa Koulutuksen uudelleenajattelu sekä neuvoston vuoden 2013 nuorisotakuusta tekemässä suosituksessa.

TAUSTAA

Tiedonanto on olennainen osa vuoden 2002 Kööpenhaminan prosessia, joka pyrkii parantamaan ammatillisen koulutuksen tehoa, laatua ja houkuttelevuutta EU:ssa. Sen jälkeen vuonna 2010 julkaistiin Bruggen julkilausuma, jossa oli useita lyhyen aikavälin ehdotuksia ammatilliseen koulutukseen.

KESKEISET TERMIT

* Elinikäinen oppiminen: oppiminen koko elämän ajan taitojen, kykyjen, tiedon ja pätevyyden parantamiseksi.

* Epävirallinen oppiminen: oppiminen ”epävirallisissa” tilanteissa (kuten urheilu- tai nuorisoseurat) verrattuna ”viralliseen” oppimiseen (koulut, yliopisto jne.).

Viimeisin päivitys: 14.10.2015

Top