Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kööpenhaminan prosessi: tehostettu eurooppalainen yhteistyö ammatillisen koulutuksen alalla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kööpenhaminan prosessi: tehostettu eurooppalainen yhteistyö ammatillisen koulutuksen alalla

Vuonna 2002 käynnistetyn Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on Euroopan tason yhteistyön avulla parantaa ammatillisen koulutuksen tuloksia, laatua ja houkuttelevuutta. Prosessin perustana ovat yhdessä sovitut painopisteet, joita tarkastellaan uudelleen kahden vuoden välein.

SÄÄDÖS

Kööpenhaminassa 29.–30. marraskuuta 2002 kokoontuneiden Euroopan unionin ammatillisesta koulutuksesta vastaavien ministerien ja Euroopan komission julistus ammatillisen koulutuksen tehostetusta yhteistyöstä Euroopassa – ”Kööpenhaminan julistus (EN)” [Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Kööpenhaminan julistuksessa on määritetty ammatillisen koulutuksen tehostettua eurooppalaista yhteistyötä koskevan Kööpenhaminan prosessin painopisteet. Prosessin tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen tuloksia, laatua ja houkuttelevuutta Euroopassa. Prosessilla kannustetaan monipuolisten ammatillisten koulutusmahdollisuuksien hyödyntämiseen elinikäisen oppimisen puitteissa ja sen tarjoamien välineiden avulla.

Kööpenhaminan prosessin osat ovat seuraavat

 • poliittinen ulottuvuus, joka tähtää yhteisten eurooppalaisten tavoitteiden määrittämiseen ja kansallisten ammatillisen koulutuksen järjestelmien uudistamiseen
 • sellaisten yhteisten eurooppalaisten puitteiden ja työvälineiden kehittäminen, joiden avulla lisätään osaamisen ja pätevyyden avoimuutta ja laatua sekä helpotetaan liikkuvuutta
 • yhteistyö, jonka kautta tuetaan toinen toisiltaan oppimista eurooppalaisella tasolla ja tuodaan mukaan kaikki kansallisen tason sidosryhmät.

Kööpenhaminan julistuksessa määritellyt painopisteet toimivat perustana vapaaehtoiselle yhteistyölle ammatillisen koulutuksen alalla. Vuoteen 2010 mennessä näiden painopisteiden avulla on tarkoitus

 • vahvistaa ammatillisen koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta
 • lisätä ammatillista koulutusta koskevaa tiedottamista, neuvontaa ja opastusta sekä ammatillisen koulutuksen avoimuutta
 • kehittää työvälineitä osaamisen ja pätevyyden vastavuoroiseen tunnustamiseen ja validointiin
 • parantaa ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta.

Maastrichtin julkilausuma, annettu 14 päivänä joulukuuta 2004, ammatillisen koulutuksen tehostetun eurooppalaisen yhteistyön tulevista painotuksista

Maastrichtin julkilausumassa todetaan, että Kööpenhaminan prosessilla on onnistuttu parantamaan ammatillisen koulutuksen näkyvyyttä ja asemaa Euroopan tasolla. Samalla julkilausumassa kehitetään Kööpenhaminan julistuksen painopisteitä edelleen. Lisäksi määritellään ensimmäistä kertaa ammatillisen koulutuksen parissa kansallisella tasolla tehtävän työn painopisteet

 • yhteisten välineiden ja puitteiden hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja käytäntöjen uudistamisessa ja kehittämisessä
 • ammatilliseen koulutukseen tehtävien julkisten ja yksityisten investointien lisääminen
 • ammatillisen koulutuksen kehittämiseen tarkoitetun tuen hakeminen eurooppalaisista varoista, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta
 • ammatillisen koulutuksen järjestelmien kehittäminen sellaisiksi, että ne vastaavat muita heikommassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien tarpeisiin
 • sellaisten avoimien oppimismuotojen sekä joustavien ja avoimien ammatillisen koulutuksen puitteiden käyttöönotto, joiden avulla mahdollistetaan liikkuminen eri koulutustasojen ja -muotojen välillä
 • ammatillisen koulutuksen merkityksen lisääminen ja laadun parantaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa
 • oppimista edistävien ympäristöjen kehittäminen sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla
 • ammatillisen koulutuksen opettajien ja kouluttajien pätevyyden jatkuvan kehittämisen edistäminen.

Helsingin kommunikea, annettu 5. joulukuuta 2006, ammatillisen koulutuksen tehostetusta eurooppalaisesta yhteistyöstä

Helsingin kommunikeassa arvioidaan Kööpenhaminan prosessin edistymistä ja tarkastellaan uudelleen sen painopisteitä ja strategioita. Maastrichtin julkilausuman hyväksymisen jälkeen edistystä on tapahtunut ammatillisen koulutuksen yhteisten eurooppalaisten viitekehitysten ja välineiden kehittämisessä. Yhteinen tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävä EUROPASS-väline hyväksyttiin, ja parhaillaan kehitetään eurooppalaista tutkintojen viitekehystä, ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaista siirtojärjestelmää (ECVET) sekä eurooppalaista laadunvarmistuskehystä ammatillista koulutusta varten. Tällä hetkellä tarvitaan tehostettuja toimia seuraavien painopisteiden osalta

 • ammatillisen koulutuksen imagon, aseman, houkuttelevuuden ja laadun parantaminen
 • yhteisten eurooppalaisten ammatillisen koulutuksen välineiden kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto niin, että ne ovat käytössä vuoteen 2010 mennessä
 • järjestelmällisen lähestymistavan omaksuminen keskinäisen oppimisen ja yhteistyön vahvistamiseksi erityisesti yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia indikaattoreita hyödyntämällä
 • kaikkien sidosryhmien mukaan ottaminen Kööpenhaminan prosessin toimeenpanoon.

Bordeaux’n julkilausuma (EN) (FR), annettu 26 päivänä marraskuuta 2008, ammatillisen koulutuksen tehostetusta eurooppalaisesta yhteistyöstä

Bordeaux’n julkilausumassa tarkastellaan uudelleen Kööpenhaminan prosessin painopisteitä ja strategioita vuoden 2010 jälkeistä aikaa koskevaa tulevaa koulutusohjelmaa varten. Prosessin on todettu kohentaneen tehokkaasti ammatillisen koulutuksen imagoa ja säilyttäneen kansallisten ammatillisen koulutuksen järjestelmien monimuotoisuuden. Tästä huolimatta uutta liikkeellepanevaa voimaa tarvitaan erityisesti seuraavissa kysymyksissä

 • sellaisten ammatillisen koulutuksen välineiden ja ohjelmien käyttöönotto, joilla edistetään yhteistyötä eurooppalaisella ja kansallisella tasolla
 • ammatillisen koulutuksen järjestelmien laadun jatkuva parantaminen ja ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuden lisääminen kaikkien kohderyhmien keskuudessa
 • ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden välisten yhteyksien parantaminen
 • eurooppalaisten yhteistyöjärjestelyjen yhdistäminen.

Bruggen julkilausuma (DE) (EN) (FR), annettu 7 päivänä joulukuuta 2010, ammatillista koulutusta koskevasta tehostetusta eurooppalaisesta yhteistyöstä kaudeksi 2011–2020

Bruggen julkilausumassa esitetään pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ammatillisen koulutuksen alalla tehtävälle eurooppalaiselle yhteistyölle vuosiksi 2011–2020. Tavoitteiden perustana tähän mennessä saadut kokemukset, ja niillä pyritään vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin samalla, kun niissä otetaan huomioon Kööpenhaminan prosessin taustalla olevat tavoitteet.

Kööpenhaminan prosessi on auttanut merkittävästi lisäämään ammatillisen koulutuksen tunnettuutta sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla erityisesti yhteisten eurooppalaisten välineiden, periaatteiden ja suuntaviivojen toimeenpanon kautta. Tästä huolimatta viestintää on edelleen kehitettävä, jotta kaikki sidosryhmät saadaan toimiin mukaan ja ammatillisen koulutuksen kysymykset pystytään liittämään paremmin muihin politiikanaloihin, jolloin kyetään vastaamaan sosioekonomisiin haasteisiin ja elinikäisestä oppimisesta ja liikkuvuudesta tulee totta.

Jos ammatillisen koulutuksen avulla halutaan vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin, eurooppalaisilta koulutusjärjestelmiltä vaaditaan

 • joustavuutta ja korkeaa tasoa
 • sopeutumista työmarkkinoiden muutoksiin sekä uusien ja nopeasti kasvavien alojen ja taitojen ymmärtämistä
 • räätälöityä koulutustarjontaa ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin
 • ammatillisen koulutuksen kestävyydestä ja huippuosaamisesta huolehtimista yhteisen laadunvalvontaa koskevan lähestymistavan avulla
 • voimavarojen antamista ihmisille muutokseen sopeutumista ja sen hallintaa varten, mikä tapahtuu antamalla heille mahdollisuus oppia avaintaitoja
 • ammatillisessa koulutuksessa olevien oppijoiden ja opettajien kansainvälisen liikkuvuuden esteiden poistamista
 • ammatillisen koulutuksen kestävän rahoituksen turvaamista sekä rahoituksen tehokasta ja tasapuolista käyttämistä.

Kööpenhaminan prosessi on erottamaton osa strategisia ET2020-puitteita, ja se on eräs väline Eurooppa 2020 -strategian koulutusta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa. Yleinen visio ammatillisesta koulutuksesta edellyttää siis, että vuonna 2020 eurooppalaiset ammatillisen koulutuksen järjestelmät ovat houkuttelevampia, osallistavampia, relevantimpia, helpommin saatavilla olevia, uraa edistävämpiä, joustavampia ja innovatiivisia kuin tällä hetkellä. Tämän vision perusteella on ammatillisen koulutuksen alalla määritelty vuosina 2011–2020 tehtävälle eurooppalaisen yhteistyölle yksitoista pitkän aikavälin strategista tavoitetta sekä lisäksi vuosia 2011–2014 varten 22 lyhyen aikavälin tavoitetta, jotka ovat kansallisella tasolla strategisten tavoitteiden edistämiseksi toteutettavia käytännön toimia. Näissä tavoitteissa edellytetään erityisesti seuraavia asioita

 • ammatillisen koulutuksen laadun ja tehokkuuden sekä houkuttelevuuden ja relevanttiuden vahvistaminen
 • elinikäisen oppimisen ja liikkuvuuden muuttaminen todeksi
 • luovuuden, innovoinnin ja yrittäjyyden kehittäminen
 • tasa-arvon, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen.

Taustaa

Maaliskuussa 2000 Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että korkealaatuisen ammatillisen koulutuksen kehittämisellä on suuri merkitys sosiaaliselle osallisuudelle, yhteenkuuluvuudelle, liikkuvuudelle, työllistettävyydelle ja kilpailukyvylle.

Maaliskuussa 2002 Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti luomaan erityisesti ammatilliseen koulutukseen liittyvän prosessin, jonka avulla Euroopan koulutusjärjestelmistä tehdään laatunsa puolesta maailmanlaajuisia esikuvia vuoteen 2010 mennessä. Tämän seurauksena neuvosto antoi marraskuussa 2002 päätöslauselman tehostetusta yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen alalla.

See also

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston verkkosivustot

 • ammatillinen koulutus (DE) (EN) (FR)
 • Kööpenhaminan prosessi (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 08.04.2011

Top