Help Print this page 
Title and reference
Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset

Direktiivissä vahvistetaan jäsenvaltioiden kansallisia julkisen talouden kehyksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä säännöt ovat osa julkista taloutta koskevaa Euroopan unionin (EU) valvontakehystä. Niiden tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksesta johtuvia velvoitteita.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2011/85/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista [EUVL L 306, 23.11.2011].

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä sovelletaan jäsenvaltioiden kansallisiin julkisen talouden kehyksiin. Niillä tarkoitetaan järjestelyjä, sääntöjä ja instituutioita, joiden avulla jäsenvaltioiden julkisyhteisöt toteuttavat budjetti- ja finanssipolitiikkaansa.

Tilinpitoa julkisella sektorilla ja tilastotietojen raportointia koskeva järjestelmä

Jäsenvaltioilla on oltava käytössään julkisen tilinpidon kansalliset järjestelmät, jotka kattavat laajalti ja johdonmukaisesti kaikki julkisyhteisöjen alasektorit.

Tilinpitojärjestelmien avulla jäsenvaltioiden on voitava varmistaa, että julkisyhteisöistä on säännöllisesti saatavilla julkista taloutta koskevat tiedot, jotka on laadittu kassaperusteisella kirjanpidolla ja sisältävät tiedot, joita tarvitaan luotettavien tietojen tuottamiseen kansallisten kirjanpitojärjestelmien konseptien ja määritelmien mukaisesti.

Jäsenvaltioiden julkisen sektorin tilinpitojärjestelmien on myös oltava sisäisen valvonnan ja riippumattoman tarkastuksen alaisia.

Lisäksi direktiivillä kehotetaan komissiota arvioimaan viimeistään vuoden 2012 lopussa kansainvälisen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien asianmukaisuuden jäsenvaltioiden kannalta.

Julkisen talouden suunnittelua varten laadittavat ennusteet

Julkisen talouden suunnittelu jäsenvaltioissa perustuu mahdollisimman realistisiin makrotalouden ja julkisen talouden ennusteisiin. Ennusteissa tarkastellaan muun muassa keskeisiä julkisen talouden muuttujia erilaisten kasvu- ja korkomuutoksia koskevien oletusten perusteella.

Jäsenvaltiot julkistavat makrotalouden ja julkisen talouden ennusteet sekä niissä käytetyt menetelmät ja parametrit. Ne nimeävät myös ennusteiden tuottamisesta vastuussa olevan instituution.

Jäsenvaltioiden ennusteita verrataan sen jälkeen komission laatimiin ennusteisiin. Myös komission on julkistettava ennusteissa käyttämänsä menetelmät, oletukset ja parametrit. Merkittävät erot jäsenvaltioiden ja komission ennusteissa on kuvattava ja perusteltava.

Numeeriset finanssipoliittiset säännöt

Julkista taloutta koskevan EU:n valvonnan on perustuttava myös erityisesti kutakin jäsenvaltiota koskeviin numeerisiin finanssipoliittisiin sääntöihin. Näiden sääntöjen tavoitteena on välttää liiallisia julkisen talouden alijäämiä ja liian suurta julkista velkaa.

Maakohtaiset finanssipoliittiset säännöt sisältävät muun muassa seuraavat osatekijät:

 • tavoitemääritelmä ja sääntöjen soveltamisala
 • sääntöjen noudattamisen tehokas seuranta, joka perustuu riippumattomien elinten tai sellaisten elinten suorittamaan luotettavaan analyysiin, jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia jäsenvaltioiden finanssipolitiikasta vastaavista viranomaisista
 • sääntöjen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraukset.

Julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehys

Jäsenvaltioiden on laadittava julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehys. Kyseisellä kehyksellä tarkoitetaan menettelyjen kokonaisuutta, jolla finanssipolitiikan päätöksenteko ulotetaan vuotuista aikataulua pidemmälle. Siihen liittyy julkisen talouden suunnittelu vähintään kolmen vuoden aikajänteellä.

Julkisen talouden kehykseen sisältyvät seuraavat osatekijät:

 • kattavat ja avoimet monivuotiset julkisen talouden tavoitteet, jotka koskevat esimerkiksi julkisyhteisöjen alijäämää tai julkista velkaa
 • julkisyhteisöjen kutakin keskeistä meno- ja tuloerää koskevat ennusteet
 • kuvaus julkiseen talouteen vaikuttavasta keskipitkän aikavälin ennakoidusta politiikasta
 • arviointi siitä, kuinka ennakoitu politiikka vaikuttaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Taustaa

Vakaus- ja kasvusopimukseen on koottu EU:n talous- ja finanssipolitiikan valvonnan toteuttamista koskevat säännöt, jotta voidaan turvata talouden ja rahoituksen vakaus EU:ssa.

Vuonna 2011 toteutettiin vakaus- ja kasvusopimusta koskeva laaja uudistus. Vakaus- ja kasvusopimukseen kuuluu nyt kuusi säädöstä, jotka tulivat voimaan 13. joulukuuta 2011:

 • Asetus (EU) N:o 1173/2011 julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella
 • asetus (EU) N:o 1174/2011 täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella
 • asetus (EU) N:o 1175/2011 julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta
 • asetus (EU) N:o 1176/2011 makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta
 • asetus (EU) N:o 1177/2011 liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta
 • tämä direktiivi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista. Se on nyt otettu käyttöön kokonaisuudessaan, sillä direktiivin täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa oli 31 päivänä joulukuuta 2013, ja komission piti esittää välikertomus sen täytäntöönpanosta vuoden 2012 lopussa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

EUVL L 306, 23.11.2011

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Tavoitteeksi yhdenmukaistettujen julkissektorin tilinpäätösstandardien käyttö jäsenvaltioissa. Kansainvälisen julkissektorin tilinpäätösstandardien asianmukaisuus jäsenvaltioiden kannalta [ COM(2013) 114 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden vuonna 2013 toimittamien julkistaloutta koskevien tietojen laadusta [ COM(2014) 122 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomus perustuu vuonna 2013 liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaisesti toimitettujen tietojen arvionnin pääasiallisiin tuloksiin. Ylipäänsä komissio huomauttaa, että budjettitietojen raportointilaadun on jatkuvasti parannuttava vuonna 2013.

Viimeisin päivitys 27.06.2014

Top