Help Print this page 
Title and reference
Vuosituhannen kehitystavoitteet (MDG): kaksitoistakohtainen toimintasuunnitelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vuosituhannen kehitystavoitteet (MDG): kaksitoistakohtainen toimintasuunnitelma

Kaikkien vuosituhannen kehitystavoitteiden (MDG) saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä edellyttää vielä lisätoimia, vaikka eräillä maailman alueilla ja toimialoilla onkin edistytty merkittävästi. Komissio esittää keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelman edistymisen nopeuttamiseksi. Toimintasuunnitelman perusteella laadittiin EU:n yhteinen kanta Yhdistyneiden Kansakuntien ”MDG-huippukokoukseen”, joka pidettiin New Yorkissa 20.–22. syyskuuta 2010.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, ”Kaksitoistakohtainen EU:n toimintasuunnitelma vuosituhannen kehitystavoitteiden tueksi” [KOM(2010) 159 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) sitoutuu toteuttamaan toimia, joilla saavutetaan nopeammin vuosituhannen kehitystavoitteet (MDG) vuoteen 2015 mennessä.

Kehitysmaiden edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa vaihtelee suuresti, ja joillakin toimialoilla ja alueilla ollaan merkittävästi muista jäljessä. Esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä, kaikille avoimessa peruskoulutuksessa ja vedensaannissa on edistytty merkittävästi. Kuitenkin 1,4 miljardia ihmistä elää yhä äärimmäisessä köyhyydessä (51 prosenttia heistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa), ja kuudennes maailman väestöstä kärsii vajaaravitsemuksesta. Äitiys- ja lapsikuolleisuuden vähentämisessä on edistytty vain vähän, ja sama koskee saniteettilaitteiden saantia.

Julkista kehitysapua koskevien sitoumusten täyttäminen

EU on sitoutunut lisäämään julkista kehitysapuaan siten, että se on 0,7 prosenttia suhteessa sen bruttokansantuloon (BKTL) vuoteen 2015 mennessä. Tämä sitoumus on täytettävä talous- ja rahoituskriisiin liittyvistä vaikeuksista huolimatta. Komissio ehdottaa seuraavanlaisia toimenpiteitä:

 • laaditaan vuotuiset toimintasuunnitelmat julkisen kehitysavun täytäntöönpanon optimoimiseksi
 • vahvistetaan EU:n vastuujärjestelmää julkisen kehitysavun arvioinnin pohjalta
 • laaditaan kansallista lainsäädäntöä, jossa vahvistetaan julkisen kehitysavun tavoitteet.

Komissio kehottaa lisäksi muita kansainvälisiä avunantajia korottamaan julkisen kehitysavun osuuttaan samalle tasolle kuin EU.

Avun tuloksellisuuden parantaminen

EU:n on parannettava kehitysavun tuloksellisuutta ja mukana olevien eri osapuolten toimien koordinointia. Tätä varten komissio ehdottaa muun muassa, että

 • siirrytään asteittain käyttämään EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteistä ohjelmakehystä ja yhtenäistä ohjelmatyötä vuoteen 2013 mennessä
 • luodaan toimintakehys avun tuloksellisuuden parantamiseksi ja kehitetään työnjakoa, lisätään rahoituksen avoimuutta ja EU:n ja kehitysmaiden keskinäistä vastuuta
 • kannustetaan muita avunantajia noudattamaan avun tuloksellisuutta koskevia periaatteita.

Toimintasuunnitelma vuosituhattavoitteiden nopeammaksi saavuttamiseksi

Nopeuttaakseen vuosituhattavoitteiden saavuttamista komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

 • kohdennetaan toimet pääasiallisesti vuosituhattavoitteista kauimpana oleviin väestönosiin, mukaan luettuina hauraat maat ja vähiten kehittyneet maat (LDC)
 • keskitytään niihin vuosituhattavoitteisiin, joista ollaan kauimpana, ja lisätään EU:n alakohtaisten politiikkojen vaikuttavuutta varsinkin terveydenhoidon, koulutuksen, elintarviketurvan ja sukupuolten tasa-arvon kaltaisilla keskeisillä osa-alueilla
 • tuetaan vastuunottoa vuosituhattavoitteista kumppanimaissa, erityisesti kannustamalla niitä ottamaan vuosituhattavoitteet osaksi omia kehitysstrategioitaan ja parantamalla tilastotietojen laatua
 • vahvistetaan kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskeva työohjelma, joka kattaa kaikki ne EU:n politiikanalat, joilla saattaa olla vaikutusta kumppanimaihin. Tämä on tärkeää etenkin keskeisillä aloilla, kuten kauppa ja rahoitus, ilmastonmuutos, elintarviketurva, muuttoliike ja turvallisuus
 • edistetään maiden omien varojen käyttöönottoa parantamalla erityisesti kansallista ja kansainvälistä vero-ohjausta sekä tehostamalla kumppanimaiden verojärjestelmiä
 • edistetään alueellista yhdentymistä ja kauppaa, jotka lisäävät kasvua ja työllisyyttä
 • tutkitaan ja edistetään innovatiivisia rahoituslähteitä, myös julkisen ja yksityisen sektorin välisillä kumppanuuksilla, jotta kestävälle kehitykselle voidaan taata vakaa rahoitus myös kaikkein köyhimmissä ja haavoittuvimmissa maissa
 • tuetaan ilmastonmuutosta koskevia sopeutumis- ja lieventämisstrategioita kumppanimaissa edistämällä erityisesti yhteistyötä ja tutkimustoimintaa ja parantamalla vihreän teknologian saatavuutta
 • luodaan edellytykset pitkäaikaiselle turvallisuudelle, koska useimmat vuosituhattavoitteissa jäljessä olevista maista ovat aseellisten selkkausten vuoksi epävakaita
 • annetaan uutta pontta kansainvälisen avun hallintajärjestelmän uudistukselle prosessin tehostamiseksi ja sen legitimiteetin lisäämiseksi ottamalla prosessiin mukaan kaikkein köyhimmät maat, joiden etuja ei useinkaan oteta huomioon.

Näitä tavoitteita on alettava toteuttaa niin neuvostossa kuin EU:n jäsenvaltioissa. Komission on ryhdyttävä seuraamaan toimintasuunnitelmaa ja sen rahoitusta.

Viimeisin päivitys 04.08.2010

Top