Help Print this page 
Title and reference
Euroopan unionin perusoikeuskirjan toteuttaminen käytännössä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan unionin perusoikeuskirjan toteuttaminen käytännössä

Tiedonannossa esitellään komission strategia Euroopan unionin (EU) perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön. Siinä pohditaan perusoikeuksien roolia lainsäädäntöprosessissa, myös komission ehdotusten valmisteluvaiheessa soveltamassa menetelmässä, sekä EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 19 päivänä lokakuuta 2010 – Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön [KOM(2010) 573 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 Euroopan unionin (EU) perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova. Perusoikeuskirjan uusi asema vahvistaa unionin toimia perusoikeuksiin liittyvissä asioissa. Tässä tiedonannossa määritetään strategia perusoikeuskirjan täytäntöönpanolle nykyisessä lainsäädäntöympäristössä.

Komission strategian tavoitteena on varmistaa perusoikeuskirjassa esitettyjen perusoikeuksien soveltaminen käytännössä. Tätä varten unionin täytyy näyttää esimerkkiä, jotta

 • unionissa asuvat ihmiset voivat nauttia perusoikeuskirjaan kirjatuista oikeuksistaan
 • jäsenvaltioiden välinen luottamus kasvaa
 • yleisön luottamus unionin politiikkoja kohtaan kasvaa
 • unionin toiminta ihmisoikeuksien edistämiseksi muualla maailmassa saa lisää uskottavuutta.

Komission perusoikeuskulttuuri

Komissio tarkastaa säännöllisesti, että sen lainsäädäntöehdotukset ja säädökset ovat perusoikeuskirjan mukaisia. Sen on kuitenkin lujitettava näitä tarkastuksia varmistaakseen, että sen yksiköt ottavat lainsäädäntöehdotuksia ja säädöksiä laatiessaan perusoikeuksia kunnioittavan kulttuurin huomioon menettelyn kaikissa vaiheissa. Tämä on erityisen tärkeää komission tekemien ehdotusten tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden tarkastelun kannalta, sillä tietyt oikeudet ovat absoluuttisia (ihmisarvon kunnioittaminen, kidutuksen kielto jne.), kun taas joitakin toisia oikeuksia voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa.

Komissio soveltaa erityistä menetelmää varmistaakseen, että lainsäädäntöehdotusten laadinnassa suoritetaan järjestelmällinen ja tiukka tarkastus siitä, että ehdotuksissa kunnioitetaan perusoikeuksia seuraavissa vaiheissa:

 • alustava kuuleminen
 • vaikutusten arviointi
 • säädösluonnosten laatiminen.

Komissio valvoo myös tarkastusten avulla, että perusoikeuskirja otetaan huomioon unionin välineiden jälkiarvioinnissa. Menetelmän toteuttamiseen käytännössä tarvitaan kuitenkin vielä lisätoimia. Komissio kiinnittää erityisesti huomiota ehdotuksiin ja säädöksiin, joihin liittyy perusoikeuskirjan noudattamiseen liittyviä kysymyksiä tai joiden tavoitteena on edistää jotakin perusoikeuskirjaan sisältyvää perusoikeutta.

Perusoikeuskirja ja lainsäädäntöprosessi

Koska komission menetelmää sovelletaan ainoastaan sen ehdotusten valmisteluvaiheessa, neuvosto tai Euroopan parlamentti voivat tehdä komission ehdotuksiin muutoksia ilman, että niiden vaikutuksia perusoikeuksiin tai yhteensopivuutta niiden kanssa on selvitetty järjestelmällisesti. Komissio onkin halukas auttamaan muita toimielimiä tarkastelemaan, ovatko niiden muutosehdotukset perusoikeusasiakirjan mukaisia. Tapauksissa, joissa muutosehdotukset eivät takaa perusoikeuksien kunnioittamista riittävästi, komissio ilmoittaa muille säädösvallan käyttäjille vastalauseensa, jos ne yrittävät höllentää kyseisiä vaatimuksia, ja toteuttaa toimia, joihin kuuluu tarvittaessa myös ehdotuksen peruuttaminen. Muutosehdotuksista, joiden yhdenmukaisuus perusoikeuskirjan kanssa on kyseenalainen, pitäisi käydä toimielinten välistä avointa vuoropuhelua.

Perusoikeuskirja ja EU-maat

Jäsenvaltioilla on velvollisuus soveltaa perusoikeuskirjaa ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta. Komissio ryhtyy toimenpiteisiin perusoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi EU-maissa

 • muistuttamalla EU-maita niiden velvollisuudesta panna unionin oikeus täytäntöön oikein ja auttamalla niitä siinä
 • käynnistämällä rikkomismenettelyjä tätä velvollisuuttaan rikkovia EU-maita kohtaan.

Tiedotus kansalaisille

Kansalaisten on oltava tietoisia perusoikeuskirjassa turvatuista oikeuksistaan sekä keinoista, joilla niiden kunnioittamista voi vaatia rikkomistapauksissa, mikä koskee etenkin lapsen oikeuksien puolustamista. Kansalaisten täytyy olla tietoisia käytettävissä olevista oikeuskeinoista, ja heillä täytyy olla riittävät tiedot valituskanavista. Ratkaistakseen nämä haasteet komissio aikoo toteuttaa eri tilanteisiin räätälöityjä viestintätoimia näiden. Niitä ovat esimerkiksi:

 • tiedotuksen lisääminen unionin roolista ja valtuuksista perusoikeuksien alalla
 • toimenpiteet, joilla varmistetaan, että tarjolla olevista valituskanavista on saatavana riittävästi tietoa etenkin Euroopan oikeusportaalin kautta.

Vuosikertomukset perusoikeuskirjan soveltamisesta

Komissio laatii perusoikeuskirjan soveltamista koskevat vuosikertomukset, joiden tavoitteena on esitellä perusoikeuskirjan soveltamisessa saavutettua edistystä ja tarjota kanava vuosittaiseen näkemysten vaihtoon Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Se laatii kertomukset tiiviissä yhteistyössä kaikkien toimielinten ja sidosryhmien kanssa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: EU:n perusoikeuskirjan soveltamista koskeva kertomus vuodelta 2011 [KOM (2012) 169 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Eurobarometri-kyselyn mukaan vastaajat EU:ssa toivoivat saavansa paremmin tietoa EU:n perusoikeuskirjasta. Tämän toiveen mukaisesti kertomuksessa tarkastellaan perusoikeuskirjan täytäntöönpanon varmistamisen edistymistä ja esitellään vuoden 2011 tärkeimpiä toimia. Kertomuksen päätelmien mukaan EU toteutti vuonna 2011 konkreettisia toimenpiteitä edistääkseen perusoikeuskirjan tehokasta täytäntöönpanoa. Näihin toimiin kuuluivat

 • kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden tehokkaan täytäntöönpanopolitiikan jatkaminen
 • lapsen oikeuksien edistäminen hyväksymällä lapsen oikeuksia koskeva EU:n toimintasuunnitelma ja antamalla uusia sääntöjä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta
 • uhrien oikeuksien ja menettelyä koskevien oikeuksien lujittaminen ehdottamalla uusia välineitä, joilla varmistetaan, että uhreja kohdellaan kunnioittavasti ja ihmisarvoisesti
 • komission toistama lupaus torjua lujasti kaikenlaiset rasismin ja muukalaisvihan ilmenemismuodot
 • EU:n kilpailukyvyn edistäminen – oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa on tärkeä kasvua edistävien EU:n talousalan säädösten täytäntöönpanemiseksi. Sillä varmistetaan, että yritykset voivat tehokkaasti pitää kiinni EU:n lainsäädännön mukaisista oikeuksista.

Kertomuksessa otettiin huomioon myös vuonna 2012 EU:n uusista tietosuojasäännöksistä esitetyn ehdotuksen merkittävät valmistelutoimet.

Viimeisin päivitys 05.02.2013

Top