Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta: EU:n suuntaviivat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta: EU:n suuntaviivat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta

SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

 • EU on sitoutunut toimimaan pitkällä aikavälillä naisten oikeuksien puolesta ja kiinnittämään erityistä huomiota naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan* torjumiseen.
 • Suuntaviivoissa asetetaan tavoitteita, joiden tarkoituksena on kannustaa EU:n ja muun maailman maita sitoutumaan torjuntatoimiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka perimmäisiä syitä ovat sukupuolten välinen taloudellinen eriarvoisuus ja epätasaiset voimasuhteet, tavat, perinteet ja uskontoon perustuvat arvot sekä poliittinen epävakaus ja aseelliset selkkaukset.

Väkivallalla on vakavia seurauksia uhrien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle ja koko yhteiskunnalle.

Suuntaviivoilla asetetaan kolme toisiinsa liittyvää tavoitetta:

 • naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan estäminen
 • uhrien suojelu ja tukeminen
 • väkivallantekijöiden syytteeseen asettaminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi suuntaviivoilla pyritään yhteistyössä EU-maiden kanssa

 • edistämään tasa-arvoa ja torjumaan naisiin kohdistuvaa syrjintää, kun otetaan huomioon, että naisten sosioekonomisten ja poliittisten oikeuksien harjoittamiselle asetetut esteet lisäävät naisiin kohdistuvan väkivallan riskiä
 • kiinnittämään erityistä huomiota lainsäädäntöön ja julkisiin politiikkoihin, jotka ovat vaikutuksiltaan naisia ja tyttöjä syrjiviä, sekä torjumaan yksityisessä elämässä harjoitettua syrjintää ja sukupuoleen liittyviä stereotypioita
 • parantamaan tiedonkeruuta ja löytämään parempia tapoja naisiin kohdistuvan väkivallan merkkien tunnistamiseksi
 • suunnittelemaan yhteistyöstrategioita, joilla on todellista vaikutusta ja joissa ovat mukana kaikki yksityiset kansalaiset ja yhteiskuntasektorit, päättäjät ja viestimet mukaan lukien
 • vastustamaan rankaisemattomuutta * ja varmistamaan, että väkivaltaan syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan
 • varmistamaan, että väkivallantekojen tutkinta suoritetaan ripeästi ja vastuuntuntoisesti ja että rikosoikeusjärjestelmän toimintakäytännöt rohkaisevat naisia olemaan todistajina
 • parantamaan lain täytäntöönpanoa koskevaa koulutusta, oikeusapua, uhreille ja todistajille annettavaa suojelua sekä luomaan sellaiset olosuhteet, että uhrit eivät ole enää taloudellisesti riippuvaisia väkivallantekijöistä.

EU aikoo ottaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan säännöllisin väliajoin esiin EU:n ulkopuolella, myös Yhdistyneissä kansakunnissa (YK). Viittaus naisten oikeuksiin sisällytetään myös kaikkiin EU:n erityisedustajien ja -lähettiläiden toimeksiantoihin. EU aikoo erityisesti kannustaa maita ratifioimaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen (CEDAW).

EU:n tarkoituksena on estää väkivaltaa ja auttaa sen uhreja

 • edistämällä väkivallan uhrien mahdollisuutta oikeussuojaan
 • vahvistamalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tarkkailevan YK:n erityisraportoijan asemaa tapauksissa, joissa naisiin kohdistuva väkivalta on erittäin yleistä ja rankaisematonta
 • vastustamalla rankaisematta jättämistä oikeuskäsittelyjen tarkkailun avulla
 • tukemalla naisten oikeuksien puolustajia ja naispuolisia ihmisoikeuksien puolustajia*
 • antamalla psykologista apua ja oikeusapua sekä tukemalla majoitusta ja väkivallan uhrien ja heidän lastensa uudelleenintegrointia
 • helpottamalla erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien tiedon ja terveyspalvelujen saantia
 • tukemalla ohjelmia, joilla edistetään naisten oikeutta päättää itse seksuaalisuuteensa liittyvistä kysymyksistä joutumatta kokemaan pakottamista, syrjintää tai väkivaltaa
 • tukemalla niille naisille kohdennettuja ohjelmia, joilla on tilanteensa takia tavallista suurempi riski joutua väkivallan uhriksi
 • tukemalla naisten ja tyttöjen perusoikeuksiin ja heidän vaikutusvaltansa lisäämiseen liittyvää kasvatusta
 • lisäämällä erityisesti miehille ja pojille suunnattua tiedotusta, jossa kiinnitetään huomiota sukupuolten tasa-arvoon ja stereotypioihin
 • tukemalla ohjelmia, joilla pyritään lisäämään naisten taloudellista riippumattomuutta
 • tukemalla kampanjoita, joissa käsitellään pienten tyttöjen järjestelmällistä laiminlyöntiä, erityisesti heidän syntymänsä rekisteröinnin ja heidän koulunkäyntinsä osalta.

EU voi toteuttaa erityistoimia poikkeuksellisen vakavissa yksittäistapauksissa, esimerkiksi silloin kun jokin maa harjoittaa tai suvaitsee väkivaltaa vastoin kansainvälisiä sitoumuksia.

TAUSTAA

Suuntaviivoissa on käytetty lähteenä erilaisia tutkimuksia ja aloitteita, mukaan lukien YK:n pääsihteerin naisiin kohdistuvasta väkivallasta tekemä perusteellinen tutkimus (2006), naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tarkkailevan YK:n erityisraportoijan (2008) selvitys, YK:n päätöslauselma 61/143 naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi (2006) ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325 (2000) ja 1820 (2008) naisista, rauhasta ja turvallisuudesta.

Ne perustuvat myös Euroopan parlamentin päätöslauselmaan 2005/2215 naisten asemasta aseellisissa selkkauksissa sekä heidän roolistaan jälleenrakentamisessa.

Lisätietoja, ks. myös:

* KESKEISET TERMIT

Naisiin kohdistuva väkivalta: kaikenlainen sukupuoleen perustuva väkivalta, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa fyysistä, seksuaalista tai psykologista vahinkoa tai kärsimystä naisille, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkailu tai pakottaminen taikka mielivaltainen vapaudenriisto. Väkivalta voi olla perheen tai yhteisön sisäistä taikka valtio voi harjoittaa tai suvaita sitä.

Rankaisemattomuus: aiheutetusta vahingosta määrättävän rangaistuksen määräämättä jättäminen tai siitä vapauttaminen.

Ihmisoikeuksien puolustajat: yksityiset kansalaiset tai ryhmät, jotka edistävät ja suojelevat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, kuten kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia, naisten oikeudet mukaan lukien.

ASIAKIRJA

EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta, yleisten asioiden neuvosto, 8. joulukuuta 2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57–73)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1381/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 62–72)

Viimeisin päivitys: 27.06.2016

Top