Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n suuntaviivat naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjunnasta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU:n suuntaviivat naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjunnasta

Näissä suuntaviivoissa määritetään Euroopan unionin (EU) ulkoisia toimia koskevat toiminnalliset tavoitteet ja keinot naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjumiseksi.

SÄÄDÖS

EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta. Yleisten asioiden neuvosto, 8 päivänä joulukuuta 2008 (Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen, vakiintunut ilmiö, joka voi vaihdella yhteiskunnan sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen ja poliittisten olosuhteiden mukaan. Se aiheuttaa vakavia seurauksia uhrien fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle ja yhteiskunnan kehitykselle yleisesti ottaen. Sen syitä ovat pääasiassa sukupuolten välinen taloudellinen ja valta-asemaan liittyvä eriarvoisuus, tavat, perinteet, uskonnolliset arvot, poliittinen epävakaus ja aseelliset selkkaukset.

Termillä ”naisiin kohdistuva väkivalta” tarkoitetaan kaikkea sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, joka aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa fyysistä, seksuaalista tai psykologista vahinkoa tai kärsimystä naisille, mukaan luettuna tällaisilla teoilla uhkailu, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto, tapahtuipa se julkisessa tai yksityisessä elämässä.

Hyväksymällä nämä suuntaviivat Euroopan unioni (EU) antaa poliittisen ja pitkäaikaisen sitoumuksen naisten oikeuksien puolesta. Sen toiminta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi keskittyy kolmeen toisiinsa liittyvään tavoitteeseen:

 • väkivallan ehkäisy
 • uhrien suojelu ja tukeminen
 • väkivallantekijöiden saattaminen edesvastuuseen.

Suuntaviivoissa asetetaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

 • sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen etenkin yksityisessä elämässä, lainsäädännössä ja julkisissa käytännöissä
 • naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien tietojen keruu ja indikaattorien laadinta; tätä varten EU määrittää sopivat työkalut ja tukee EU-maiden tiedonkeruutoimia
 • tehokkaiden ja koordinoitujen strategioiden käyttöönotto, joita sovelletaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja sektoreilla väkivallan torjumiseksi ja uhrien suojelemiseksi
 • tekijöiden rankaisemattomuuden vastustaminen varmistamalla, että naisiin kohdistuva väkivalta on lain mukaan rangaistavaa, ja toimenpiteiden toteuttaminen uhrien oikeussuojan saatavuuden edistämiseksi.

EU:n toimintakeinot

EU:n toimintakeinojen on oltava sellaiset, että kaikilla merkittävillä toimijoilla on osallistumismahdollisuus. Ne noudattavat toiminnallisia tavoitteita ja täydentävät muita ihmisoikeuksiin liittyviä suuntaviivoja, kuten lapsen oikeuksia ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevia suuntaviivoja.

Yleisissä menettelyissä otetaan naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja tällaiseen väkivaltaan johtavat syrjinnän muodot huomioon kaikissa suhteissa EU:n ulkopuolisten maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa. Tärkeimmät ongelmat liittyvät kansallisten oikeudellisten puitteiden yhdenmukaisuuteen kansainvälisten normien ja sitoumusten kanssa sekä kansainvälisten normien ja sitoumusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja seurantaan. EU kannustaa tässä yhteydessä myös edelleen asiaa koskevien yleissopimusten ja pöytäkirjojen ratifiointiin; tärkein niistä on kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) yleissopimus.

Täydentävät erityiset menettelyt naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi ovat seuraavat:

 • vahvistetaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tarkkailevan YK:n erityisraportoijan asemaa tapauksissa, joissa naisiin kohdistuva väkivalta on erittäin yleistä ja suurelta osin rankaisematonta ja varmistetaan hänen suosituksiinsa perustuvat jatkotoimet
 • tarkkaillaan kaikkia naisiin kohdistuneiden väkivallantekojen oikeuskäsittelyjä
 • tuetaan naisten oikeuksien puolustajia ja naispuolisia ihmisoikeuksien puolustajia
 • edistetään ja tuetaan politiikkoja ja tiedotuskampanjoita.

EU voi myös ryhtyä erityisiin menettelyihin poikkeuksellisen vakavissa yksittäisissä tapauksissa, erityisesti silloin, kun valtio harjoittaa tai suvaitsee väkivaltaa kansainvälisten sitoumusten vastaisesti.

Euroopan unioni ottaa tarvittaessa esiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja siihen johtavan syrjinnän käymiensä ihmisoikeusvuoropuhelujen ja muiden EU:n poliittisten vuoropuhelujen yhteydessä. Tähän liittyvät suositukset naisten oikeuksiin liittyvien kansainvälisten ja alueellisten mekanismien seurannasta. EU jatkaa myös naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen edistämistä kansainvälisesti pääasiassa YK:ssa.

EU:n edustustojen päälliköillä on velvollisuus sisällyttää ihmisoikeusraportteihinsa tiedot naisten perusoikeuksien kunnioittamisesta. EU:n erityisedustajien ja -lähettiläiden toimeksiantoihin kuuluvat myös naisten oikeudet, ja heidän on raportoitava niistä.

EU pitää naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjuntaa ensisijaisena ihmisoikeuksien hyväksi tehtävässä kahden- ja monenvälisessä yhteistyössä. Kansalaisyhteiskunta sekä oikeus- ja koulutusalat osallistuvat työhön tiiviisti. Erityisesti painotetaan yhteistyötä, joka liittyy demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen.. Tällä yhteistyöllä pyritään tukemaan erityisesti kansalaisyhteiskunnan ohjelmia seuraavilla painopistealoilla:

 • uhrien oikeussuojan ja hoitopalvelujen edistäminen
 • väkivallan ehkäisy
 • kansallisten hallintojen, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja muiden eturyhmien valmiuksien vahvistaminen naisiin kohdistuvan väkivallan käsittelyyn, syihin ja seurauksiin liittyvissä asioissa.

Viimeisin päivitys 24.09.2010

Top