Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaksikäyttötuotteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kaksikäyttötuotteet

EU valvoo kaksikäyttötuotteiden vientiä. Kaksikäyttötuotteet ovat tuotteita, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. Esimerkiksi uraania voidaan käyttää sekä sähköntuotannossa että ydinaseisissa. Valvonnalla pyritään varmistamaan, että vienti tapahtuu erityisesti asesulkua (ydinaseiden leviämisen estäminen) koskevia kansainvälisiä sitoumuksia ja vastuita noudattaen.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan yhdenmukainen Euroopan unionin järjestelmä kaksikäyttötuotteiden viennin, siirron, kauttakulun ja välityksen (toisten puolesta ostavien ja myyvien välittäjien toiminta) valvontajärjestelmä. Siinä vahvistetaan EU:n yhteinen valvontaluettelo sekä säännöt sen täytäntöönpanoon. Kaksikäyttötuotteiden vientiin EU:sta EU:n ulkopuoliseen maahan tarvitaan vientilupa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kaksikäyttötuotteet ovat tuotteita, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa. Kaksikäyttötuotteiden kauppa on kasvanut tasaisesti vuosien kuluessa, ja se muodostaa huomattavan osan EU:n ulkomaankaupasta. Vuonna 2013 kaksikäyttötuotteiden valvotun viennin arvo oli jopa 85 miljardia euroa.

Vientilupa Liitteessä I on luettelo lupaa edellyttävistä kaksikäyttötuotteista.

Tiettyjen liitteessä I mainitsemattomien kaksikäyttötuotteiden vienti saattaa vaatia lupaa, jos on syytä uskoa, että ne on tarkoitettu käyttöön, joka liittyy biologisten tai kemiallisten aseiden, ydinaseiden tai ballististen ohjusten ohjelmiin, tai aseidenvientikieltoa rikkovaan käyttöön.

Poikkeustapauksissa EU-maat voivat ottaa käyttöön luetteloimattomien tuotteiden lisävalvontaa yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

EU-maat voivat myös soveltaa rajoituksia kaksikäyttötuotteiden välityspalveluihin sekä niiden kauttakulkuun EU:n kautta.

Asetuksessa (EU) N:o 388/2012 päivitetään liite I yhdenmukaiseksi kansainvälisten sääntöjen ja EU:n Australia-ryhmään, ohjusteknologian valvontajärjestelyyn, ydinalan viejämaiden ryhmään, tavanomaisten aseiden, kaksikäyttötuotteiden ja niihin liittyvän tekniikan viennin valvontaa koskevaan Wassenaarin järjestelyyn ja kemiallisten aseiden kieltosopimukseen osallistumisen yhteydessä antamien sitoumusten kanssa.

Kaksikäyttötuotteiden vapaa liikkuvuus EU:ssa: asetuksen liitteessä IV lueteltuja arkaluonteisia tuotteita (kuten sähköisesti ohjattavat räjähtävät sytyttimet) lukuun ottamatta kaksikäyttötuotteilla voidaan käydä kauppaa vapaasti EU:n sisällä.

Vientiluvat jaotellaan neljään luokkaan:

 • 1.

  EU:n yleinen vientilupa sallii tiettyihin määränpäävaltioihin suuntautuvan viennin kaikille viejille, jotka noudattavat tiettyjä edellytyksiä (katso asetuksen liite II). Lupa kattaa

  • viennin seuraaviin maihin: Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Norja, Sveitsi ja Yhdysvallat,
  • viennin korjaamisen/vaihdon jälkeen,
  • väliaikaisen viennin näyttelyihin/messuille,
  • tietoliikenteen ja kemikaalit.
 • 2.

  EU-maat voivat myöntää kansallisia yleisiä vientilupia, jos ne ovat yhdenmukaisia EU:n yleisten vientilupien kanssa eivätkä liity asetuksen liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin (esim. uraani sekä ihmis- ja eläinpatogeenit, kuten tietyt virukset, mukaan lukien ebola).

 • 3.

  Koontiluvan myöntävät kansalliset viranomaiset yhdelle tietylle viejälle, ja lupa voi kattaa useita ja useisiin maihin ja useille loppukäyttäjille vietäviä tuotteita.

 • 4.

  Yksittäisen vientiluvan myöntävät kansalliset viranomaiset yhdelle tietylle viejälle, ja lupa kattaa yhden tai useamman kaksikäyttötuotteen viennin yhdelle EU:n ulkopuolisessa maassa sijaitsevalle loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle.

Vientivalvontaviranomaisten verkosto: Tällä asetuksella perustetaan kansallisten vientivalvontaviranomaisten verkosto, jotta viranomaiset voivat vaihtaa tietoja keskenään.

Kaksikäyttötuotteiden luettelon päivittäminen

Jotta voidaan varmistaa EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon säännöllinen päivittäminen, asetus (EU) N:o 599/2014 antaa Euroopan komissiolle valtuudet antaa säädöksiä. Euroopan parlamentin tai neuvoston vastustaessa delegoitu säädös ei tule voimaan.

Vienninvalvontapolitiikan tarkistaminen

Asetuksessa edellytetään, että EU:n komissio suorittaa vientivalvontapolitiikan tarkistuksen. Lokakuussa 2013 komissio antoi neuvostolle ja Euroopan parlamentille täytäntöönpano- ja vaikutustenarviointikertomuksen. Siinä todetaan, että nykyinen valvontajärjestely antaa vankan lainsäädäntö- ja instituutioperustan, mutta sitä olisi parannettava EU:n tulevaisuudessa tarvitsemien nykyaikaisten valvontavalmiuksien luomiseksi. Huhtikuussa 2014 hyväksyttiin tiedonanto, jossa vahvistetaan pitkän aikavälin visio EU:n strategiselle vientivalvonnalle ja tunnistetaan konkreettisia politiikkavaihtoehtoja vientivalvontajärjestelmän uudistamista varten. Komissio suorittaa parhaillaan vaikutustenarviointia, ja tarkoituksena on esittää uusi lainsäädäntö vuoden 2016 alussa.

Lisätietoja Euroopan komission kaksikäyttötuotteiden valvontaa koskevalta verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 428/2009

27.8.2009

-

EUVL, L 134, 29.5.2009, s. 1-269

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1232/2011

7.1.2012

-

EUVL L 326, 8.12.2011, s. 26-44

Asetus (EU) N:o 388/2012

15.6.2012

-

EUVL L129, 16.5.2012, s. 12-280

Asetus (EU) N:o 599/2014

2.7.2014

-

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 79-83

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Vientivalvontapolitiikan tarkastelu: turvallisuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen muuttuvassa maailmassa (COM(2014) 244 final, 24.4.2014).

Viimeisin päivitys: 01.03.2015

Top