Help Print this page 
Title and reference
Kehitysmaiden tuontiin sovellettavat EU:n tullietuudet (2012-2023) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kehitysmaiden tuontiin sovellettavat EU:n tullietuudet (2012-2023)

Euroopan unionin yleisellä tullietuusjärjestelmällä (GSP) myönnetään kehitysmaille tullinalennusta niiden tuodessa tuotteita EU:hun, mikä edistää niiden talouskasvua.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Mistä on kyse?

Vuonna 2012 EU sopi uusista säännöistä tämän vuodesta 1971 saakka käytössä olleen järjestelmän painopisteen tarkistamiseksi. Uusien sääntöjen myötä järjestelmästä tuli edunsaajamaille avoimempi ja ennakoitavampi, erityisesti kun otetaan huomioon maailmankaupassa viime vuosikymmenen aikana tapahtuneet muutokset. Järjestelmä on nyt kohdennettu kaikkein köyhimpiin maihin.

Se ei koske maita, joilla on jo etuuksia EU:n kanssa tehtyjen vapaakauppasopimusten tai yhteisön yksipuolisesti myöntämien järjestelyjen muodossa. Viimeksi mainitut ovat yleensä väliaikaisia ja tarkoitettu ajalle ennen kattavampien, pidemmän aikavälin sopimusten solmimista.

Järjestelmän kolme osaa

  • yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) - kehitysmaasta tuotujen tuotteiden tulleja alennetaan tai ne suspendoidaan. Poikkeus: tätä ei sovelleta, jos Maailmanpankki on luokitellut maan korkean tai ylemmän keskitulotason maaksi kolmena peräkkäisenä vuonna välittömästi ennen kuin EU päivittää edunsaajamaiden luettelon.
  • Erityinen kannustusmenettely (GSP+)- vielä alemmat tullit maille, jotka ratifioivat ja panevat täytäntöön 27 määritettyä kansainvälistä sopimusta ihmisoikeuksista, työntekijöiden oikeuksista, ympäristönsuojelusta ja hyvästä hallintotavasta.
  • EBA-menettely (Kaikki paitsi aseet), vähiten kehittyneille maille- YK:n määrittämistä vähiten kehittyneistä maista tuotaviin tuotteisiin, kaikkiin muihin paitsi aseisiin, ei sovelleta mitään tulleja eikä kiintiöitä.

Etuusmenettelyn peruuttaminen

EU voi väliaikaisesti peruuttaa tullien alentamisen esimerkiksi seuraavista syistä:

  • ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevien yleissopimusten periaatteiden rikkominen
  • epäterveet kaupan käytännöt
  • vakavat puutteet tullivalvonnassa (esim. huumausaineiden viennin tai kauttakuljetuksen osalta)
  • jos GSP+ -menettelyyn osallistuvan edunsaajamaan kansallinen säädös ei enää sisällä viittauksia olennaisiin yleissopimuksiin (tai kyseistä säädöstä ei panna tehokkaasti täytäntöön).

Järjestelmän lakkauttaminen maiden kehittyessä

Jotkin maat voivat olla köyhiä mutta kehittää silti erittäin kilpailukykyistä vientiteollisuutta. Kun näin tapahtuu, ne eivät enää tarvitse etuuksia onnistuakseen pääsemään EU:n markkinoille.

Siksi yleisessä tullietuusjärjestelmässä peruutetaan etuudet niin kutsutun graduaatiomekanismin perusteella mailta, joilla on tällaisia kilpailukykyisiä tuotesektoreita.

Vakaampi ja ennustettavampi

Uusi yleinen tullietuusjärjestelmä tarjoaa maahantuojille ja viejille enemmän vakautta ja ennustettavuutta, koska se on voimassa 10 vuotta (aiemman 3 vuoden sijaan).

Viejät tietävät, että mikäli edunsaajamaiden luetteloon tehdään muutoksia, sovelletaan vähintään vuoden mittaista siirtymäaikaa. Mailla on nyt varmuus siitä, että ne voidaan poistaa edunsaajamaiden luettelosta ainoastaan, jos YK luokittelee ne korkean tai ylemmän keskitulotason maiksi kolmena vuonna peräkkäin.

Väliaikaiset tuontirajoitukset

EU voi soveltaa suojalausekkeita (väliaikaisia rajoituksia), jos edunsaajamaan tuonnista aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia EU-maan tuottajalle. Se voi myös soveltaa valvontatoimenpiteitä maataloustuotteisiin. Kumpaakaan näistä toimenpiteistä ei ole sovellettu koskaan järjestelmän historiassa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 978/2012

20.11.2012

-

EUVL L 303, 31.10.2012

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1213/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, tiettyihin GSP-jaksoihin sovellettavien tullietuuksien suspendoimisesta tiettyjen GSP-järjestelmän edunsaajamaiden osalta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 mukaisesti [Euroopan unionin virallinen lehti L 348, 18.12.2012]. Sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2016 saakka.

Viimeisin päivitys 15.01.2014

Top