Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulttuuriesineiden vienti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kulttuuriesineiden vienti

Tällä asetuksella varmistetaan eurooppalaisten kulttuuriesineiden suojelemiseksi, että kulttuuriesineiden vientiä Euroopan unionin (EU) tullialueen ulkopuolelle valvotaan yhtenäisesti vientilupien avulla.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 116/2009 , annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, kulttuuriesineiden viennistä.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa annetaan säännöt kulttuuriesineiden viennille niiden suojelemiseksi. Sillä varmistetaan, että kulttuuriesineiden vientiä valvotaan Euroopan unionin (EU) ulkorajoilla yhtenäisesti. Kulttuuriesineiden luokat, joihin tätä asetusta sovelletaan, on lueteltu liitteessä I.

Vientilupa

Kulttuuriesineiden vienti yhteisön tullialueen ulkopuolelle edellyttää vientiluvan esittämistä. Viejän on haettava vientilupaa, jonka myöntää EU:n jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen. Vientilupa on voimassa koko unionissa. Jäsenvaltio voi kieltäytyä myöntämästä vientilupaa, jos esineisiin sovelletaan taiteellisille, historiallisille tai arkeologisille kansallisaarteille lainsäädännössä myönnettyä suojaa. Jäsenvaltio voi tietyissä olosuhteissa sallia tiettyjen kulttuuriesineiden viennin ilman vientilupaa.

Vientilupa on esitettävä vienti-ilmoituksen tueksi kyseisen ilmoituksen vastaanottavassa toimivaltaisessa tullitoimipaikassa vientiä koskevia tullimuodollisuuksia suoritettaessa. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kulttuuriesineiden vientimuodollisuuksien suorittamisesta vastaavien toimivaltaisten tullitoimipaikkojen lukumäärää.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1081/2012 asetetaan säännöt neuvoston asetuksessa (EY) N:o 116/2009 annettujen vientilupien laatimiselle, antamiselle ja käytölle.

Siinä määritellään annettavat vientiluvat, niiden käyttö ja voimassaoloaika. Vientiä varten on kolmenlaisia lupia:

  • tavallinen vientilupa, jota käytetään normaalisti kaikkeen asetuksen (EY) N:o 116/2009 mukaiseen vientiin. Se voi olla voimassa enintään 1 vuoden.
  • erityinen avoin vientilupa voidaan myöntää kulttuuriesineelle, jonka omistaja vie unionista tilapäisesti toistuvasti käytettäväksi ja/tai näytteille pantavaksi kolmannessa maassa. Se voi olla voimassa enintään 5 vuotta.
  • yleinen avoin vientilupa annetaan museoille tai muille laitoksille kaikkien niiden pysyvään kokoelmaan kuuluvien kulttuuriesineiden tilapäistä vientiä varten, joita tullaan viemään unionista tilapäisesti toistuvasti näytteille pantavaksi kolmannessa maassa. Se voi olla voimassa enintään 5 vuotta.

Kaikkien kolmen lomakkeen mallit löytyvät liitteistä I, II ja III.

Soveltaminen

Kansallisten hallintoviranomaisten on tarjottava keskinäistä avunantoa ja toimittava yhteistyössä komission kanssa tämän asetuksen soveltamista varten. Lisäksi on toteutettava EU-maiden tulliviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset tämän asetuksen säännösten rikkomisesta.

Tausta

Kulttuuriesineiden viennistä 9 päivänä joulukuuta 1992 annettua asetusta (ETY) N:o 3911/92 on muutettu useita kertoja sen antamisen jälkeen. Se on kumottu ja korvattu tällä asetuksella selkeyden ja järkeistämisen vuoksi.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 116/2009

2.3.2009

-

EUVL L 39, 10.2.2009

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

1081/2012

12.12.2012

-

EUVL L 324, 22.11.2012

Oikaisu

-

-

EUVL L 93, 28.3.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 3 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia myöntämään kulttuuriesineiden vientilupia [ EUVL C 164, 16.7.2009 ].

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/09 [1] 5 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo tullitoimipaikoista, jotka ovat toimivaltaisia suorittamaan kulttuuriesineiden vientiä koskevat muodollisuudet [ EUVL C 134, 13.6.2009 ].

Viimeisin päivitys 13.01.2014

Top