Help Print this page 
Title and reference
Elintarvikkeiden merkinnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeiden merkinnät

Euroopan unioni (EU) parantaa elintarvikkeiden merkintöjä koskevia sääntöjä, jotta kuluttajat saisivat tuotteista olennaista, helposti luettavaa ja ymmärrettävää tietoa ostopäätöksensä tueksi. Kansanterveyteen liittyvistä syistä uusilla säännöillä tehostetaan suojautumista allergeeneilta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 , annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY , neuvoston direktiivin90/496/ETY , komission direktiivin 1999/10/EY , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY , komission direktiivien 2002/67/EY ja2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksella yhdistetään elintarvikkeiden merkinnöistä annettu direktiivi 2000/13/EY ja elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annettu direktiivi 90/496/ETY eurooppalaisten kuluttajien tietämyksen ja suojelun tason parantamiseksi.

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan elintarvikealan toimijoihin elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa. Sitä sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu loppukuluttajalle, mukaan lukien suurtalouksien toimittamat ja niille toimitettavaksi tarkoitetut elintarvikkeet.

Asetusta sovelletaan rajoittamatta merkintävaatimuksia, joista säädetään tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavissa Euroopan unionin (EU) erityissäännöksissä.

Yleiset vaatimukset

Elintarvikkeiden merkinnät, esillepano ja mainonta eivät saa

Elintarviketietojen on oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle helposti ymmärrettäviä.

Elintarvikealan toimijoiden velvollisuudet

Elintarvikealan toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan, on vastuussa elintarviketiedoista. Ellei kyseinen toimija ole sijoittautunut EU:hun, tiedoista vastaa tuontia harjoittava toimija. Toimija varmistaa tietojen antamisen ja niiden oikeudellisuuden sekä EU:n elintarvikelainsäädännön että asiaan liittyvien kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden pakolliset elintarviketiedot on esitettävä pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä.

Pakkaamattomien elintarvikkeiden elintarviketiedot toimitetaan elintarvikkeet vastaanottavalle elintarvikealan toimijalle, jotta tämä pystyy tarvittaessa antamaan ne loppukuluttajalle.

Pakolliset tiedot

Pakollisten tietojen on oltava helposti ymmärrettäviä ja havaittavia, helposti luettavia ja tarvittaessa pysyviä. Kirjainten korkeuden on oltava vähintään 1,2 mm (pienikokoisia pakkauksia ja astioita lukuun ottamatta). x

Pakolliset tiedot koskevat seuraavia seikkoja:

 • elintarvikkeen nimi
 • ainesosaluettelo. Kaikki valmistettujen nanomateriaalien muodossa esiintyvät ainesosat on merkittävä selkeästi ainesosaluetteloon, ja niiden perään tulee merkitä sulkuihin sana nano
 • allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet (maapähkinät, maito, sinappi, kala, gluteenia sisältävät viljat jne.)
 • tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät
 • elintarvikkeen sisällön määrä
 • vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
 • erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet
 • elintarvikealan toimijan tai tuontia harjoittavan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite
 • tiettyjen lihalajien ja maidon alkuperämaa tai lähtöpaikka, jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa kuluttajaa harhaan
 • käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa
 • juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia
 • ravintoarvoilmoitus.

Elintarvikkeen nimeä, sisällön määrää ja alkoholipitoisuutta tilavuusprosentteina koskevien pakollisten tietojen on oltava samassa nähtävissä olevassa kentässä.

Pakolliset tiedot on annettava kuluttajien helposti ymmärtämällä kielellä ja tarvittaessa usealla kielellä.

Tiettyjen pakollisten tietojen poisjättäminen

Seuraavista on annettu erityissäännöksiä:

 • uudelleen käytettävät lasipullot
 • pienikokoiset pakkaukset
 • Liitteessä V lueteltujen elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnät
 • juomat, joiden alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia.

Vapaaehtoiset tiedot

Vapaaehtoisesti annettujen elintarviketietojen on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

 • ne eivät saa johdattaa kuluttajaa harhaan
 • ne eivät saa olla epäselviä tai moniselitteisiä
 • niiden on tarvittaessa perustuttava asiaan liittyviin tieteellisiin tietoihin.

Vapaaehtoisesti annettavien tietojen esittämistapa ei myöskään saa olla sellainen, että ne ovat etusijalla pakollisiin tietoihin nähden.

Komission on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että vapaaehtoisesti annettavat tiedot a) allergioita tai intoleransseja aiheuttavien aineiden tahattomasta esiintymisestä, b) elintarvikkeen soveltuvuudesta kasvis- tai vegaaniruokavalioon ja c) erityisväestöryhmien saannin vertailuarvoista ovat edellä mainittujen vaatimusten mukaisia.

Soveltamispäivä

Asetusta sovelletaan 13. päivästä joulukuuta 2014, lukuun ottamatta ravintoarvoilmoituksen antamista koskevia säännöksiä, joita sovelletaan 13. päivästä joulukuuta 2016.

Elintarvikkeen nimeä ja sitä täydentäviä erityisiä tietoja koskevan liitteen VI soveltamispäivä on 1. tammikuuta 2014.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 1169/2011

12.12.2011

-

EUVL L 304, 22.11.2011

Delegoitu asetus (EU) N:o 1363/2013

8.1.2014

-

EUVL L 343, 19.12.2013

Viimeisin päivitys 21.04.2014

Top