Help Print this page 
Title and reference
Kosmeettiset valmisteet (vuodesta 2013 alkaen)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kosmeettiset valmisteet (vuodesta 2013 alkaen)

Tämä asetus korvaa 11.7.2013 lähtien niin sanotun kosmetiikkadirektiivin, jolla on tähän saakka varmistettu kosmeettisten valmisteiden vapaa liikkuvuus ja taattu samalla korkeatasoinen kuluttajansuoja. Asetuksen säännösten tarkoituksena on taata kuluttajien terveyden suojelu ja kuluttajille suunnattu tiedotus valvomalla kosmeettisten valmisteiden koostumusta ja merkintöjä. Asetuksessa säädetään myös kosmeettisten valmisteiden turvallisuuden arvioinnista ja eläinkokeiden kieltämisestä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Kosmeettiset valmisteet ovat aineita tai aineiden seoksia, jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihmiskehon ulkoisten osien kanssa (iho, hiukset, kynnet jne.) tai hampaiden ja suuontelon limakalvojen kanssa, tarkoituksena yksinomaan tai pääasiassa näiden osien puhdistaminen, tuoksun muuttaminen, niiden ulkonäön muuttaminen, niiden suojaaminen tai pitäminen hyvässä kunnossa tai hajujen poistaminen.

Tällaiset valmisteet voivat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla, jos ne ovat tämän asetuksen mukaisia.

Markkinoiden valvonta

Jokaista markkinoille saatettua valmistetta varten on nimettävä yhteisöön sijoittautunut vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on taata, että valmisteet ovat asetuksen säännösten mukaisia. Hänen erityisenä tehtävänään on taata kuluttajien terveyden suojelua ja turvallisuutta sekä kuluttajille suunnattua tiedotusta koskevien vaatimusten noudattaminen. Vastuuhenkilön on pidettävä yllä tuotetietoja ja asetettava ne julkisten viranomaisten saataville.

Valmisteen jäljitettävyyden varmistamiseksi vastuuhenkilön on voitava nimetä jakelijat, joille hän toimittaa kosmeettisia valmisteita, kolmen vuoden ajan päivästä, jona kosmeettisen valmisteen erä toimitettiin jakelijan saataville. Sama koskee kaikkia muita toimitusketjun toimijoita.

Kun kyseessä on valmisteen vaatimustenvastaisuus, vastuuhenkilö toteuttaa toimenpiteitä valmisteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamiseksi valmistajayritykseen kaikissa jäsenvaltioissa, joissa valmistetta on saatavilla. Jos vastuuhenkilö ei toteuta kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.

Jos asetuksen vaatimusten mukainen valmiste aiheuttaa tai voi aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten terveydelle, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat väliaikaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmiste poistetaan markkinoilta, palautetaan tai sen saatavuutta rajoitetaan.

Tiettyjä aineita koskevat rajoitukset

Tämän asetuksen liitteissä esitetään luettelo aineista, joiden käyttö on kielletty (liite II) tai joiden käyttöä rajoitetaan (liite III) kosmeettisissa valmisteissa. Myös eräät (muut kuin liitteessä IV mainitut) väriaineet, (muut kuin liitteessä V mainitut) säilöntäaineet ja (muut kuin liitteessä VI mainitut) UV-suodattimet ovat kiellettyjä.

Asetuksella kielletään poikkeustapauksia lukuun ottamatta aineet, joiden katsotaan aiheuttavan syöpää, vaurioittavan perimää tai vaarantavan lisääntymisen (CMR-aineet). Siinä vaaditaan korkeatasoista ihmisten terveyden suojelua silloin, kun kosmeettisissa valmisteissa käytetään nanomateriaaleja.

Kuluttajille suunnattu tiedotus

Tuotteiden merkinnät parantavat kuluttajansuojaa. Säiliöissä tai pakkauksissa olevat tiedot on kirjoitettava pysyvällä, helposti luettavalla ja näkyvällä tavalla. Niissä on oltava seuraavat tiedot:

 • valmisteen vastuuhenkilön nimi tai toiminimi sekä osoite
 • yhteisöön tuotujen valmisteiden alkuperämaa
 • sisällön paino tai tilavuus pakkausajankohtana
 • ajankohta, johon saakka valmisteita voidaan käyttää asianmukaisesti säilytettyinä
 • käytössä noudatettavat varotoimenpiteet, myös ammattikäyttöön tarkoitettujen kosmeettisten valmisteiden osalta
 • valmisteen eränumero tai tunniste
 • luettelo valmisteen ainesosista, joilla tarkoitetaan mitä tahansa aineita tai seoksia, joita on tarkoituksellisesti käytetty valmisteeseen valmistusprosessin aikana.

Ne jäsenvaltiot, joissa valmiste asetetaan loppukäyttäjien saataville, määrittelevät kielen, jolla tiedot on esitettävä.

Eläinkokeet

Eläinkokeet on korvattava vaihtoehtoisilla menetelmillä. Asetuksen mukaan eläinkokeilla testaaminen Euroopan unionissa on kielletty, silloin kun kyseessä ovat

 • valmiit kosmeettiset valmisteet tai
 • ainesosat tai ainesosien yhdistelmät.

Asetuksella kielletään myös saattamasta Euroopan unionin markkinoille seuraavanlaisia valmisteita:

 • valmisteet, joiden lopullinen muoto on testattu eläinkokeella
 • valmisteet, jotka sisältävät ainesosia tai ainesosien yhdistelmiä, jotka on testattu eläinkokeella.

Markkinoille saattamista koskevasta kiellosta myönnetään poikkeus 11.3.2013 saakka sellaisten kokeiden osalta, joissa mitataan toistetun annostuksen toksisuutta, tiettyjen aineiden vaikutuksia lisääntymiseen ja tutkitaan valmisteiden toksikokinetiikkaa .

Poikkeuksellisissa olosuhteissa jäsenvaltio voi pyytää, että komissio myöntää – kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan – poikkeuksen, jos ainesosa, joka on laajassa käytössä ja jota ei voida korvata toisella ainesosalla, aiheuttaa vakavaa huolta.

Komiteamenettely

Komissiota avustaa kosmeettisten valmisteiden pysyvä komitea (DE) (EN) (FR).

Taustaa

Tällä asetuksella laaditaan uudelleen direktiivi 76/768/ETY siihen tehtyjen useiden muutosten ja siihen tarvittavien uusien muutosten vuoksi.

Uutta asetusta aletaan soveltaa vuonna 2013, paitsi seuraavia säännöksiä, joita aletaan soveltaa jo 1.12.2010: säännökset, jotka koskevat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita (CMR-aineita).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (15 artiklan 1 ja 2 kohta, 14, 16, 31 ja 32 artikla) 11.1.2013 (16 artiklan 3 kohdan toinen alakohta)

EUVL L 342, 22.12.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle eläinkoekiellosta ja kaupanpitokiellosta sekä vaihtoehtoisten menetelmien nykytilanteesta kosmetiikan alalla [KOM(2013) 135 lopullinen].

Tässä tiedonannossa vahvistetaan komission halukkuus noudattaa määräaikaa, joksi on asetettu 11.3.2013 ja josta on säädetty kosmeettisista valmisteista annetussa asetuksessa, eläinkokeilla testattujen kosmeettisten valmisteiden unionin markkinoille saattamisen kieltämiseksi täysin. Komissio aikoo jatkaa eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisen tukemista, koska toistaiseksi eläinkokeita ei ole mahdollista korvata täydellisesti muilla menetelmillä. Komissio onkin osoittanut tälle tutkimustyölle lähes 238 miljoonaa euroa vuosina 2007-2011. Kosmetiikkateollisuus on osallistunut myös osaltaan yhteisrahoittamalla SEURAT-aloitetta 25 miljoonalla eurolla vuosina 2011-2015. Komissio haluaa kannustaa kolmansia maita noudattamaan Euroopan unionin esimerkkiä ja haluaa nivoa vaihtoehtoiset menetelmät osaksi unionin kauppapoliittista ja muuta kansainvälistä toimintaa.

Viimeisin päivitys 08.11.2013

Top