Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekotuotemerkki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ekotuotemerkki

EU:n ympäristömerkki on vapaaehtoinen ympäristömerkintäjärjestelmä. Sen avulla kuluttajat voivat tunnistaa ympäristön kannalta ystävällisimmät laatutuotteet.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 66/2010, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, EU-ympäristömerkistä.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille ja palveluille, joilla on saman tuoteryhmän muihin tuotteisiin verrattuna pienimmät ympäristövaikutukset. Merkin myöntämisperusteet perustuvat tieteelliseen näyttöön, joka koskee tuotteiden koko elinkaarta niiden suunnittelusta hävittämiseen.

Ympäristömerkki voidaan myöntää tavaroille ja palveluille, joita jaellaan, kulutetaan tai käytetään yhteisön markkinoilla joko maksua vastaan tai maksutta sillä ehdolla, että ekologiset perusteet on selkeästi vahvistettu. Sitä ei myönnetä ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin, eläinlääkkeisiin eikä lääkinnällisiin laitteisiin.

Järjestelmä perustettiin asetuksella (ETY) N:o 880/92, ja sitä on muutettu asetuksella (EY) N:o 1980/2000. Asetuksen (EY) N:o 66/2010 tarkoituksena on parantaa ympäristömerkin myöntämistä, käyttöä ja toimintaa koskevia sääntöjä.

Myöntämisperusteet

Ympäristömerkkiä myönnettäessä on otettava huomioon EU:n ympäristöpoliittiset ja eettiset tavoitteet. Huomioon on otettava erityisesti seuraavat näkökohdat:

  • tuotteiden ja palvelujen vaikutus ilmastonmuutokseen, luontoon ja biologiseen monimuotoisuuteen, energian ja luonnonvarojen kulutukseen, jätteen syntymiseen, ympäristön pilaantumiseen ja vaarallisten aineiden päästöihin ympäristöön
  • vaarallisten aineiden korvaaminen turvallisemmilla aineilla
  • tuotteiden kestävyys ja uudelleenkäytettävyys
  • lopullinen ympäristövaikutus, mukaan luettuna vaikutus kuluttajien terveyteen ja turvallisuuteen
  • kansainvälisten työnormien ja muiden sosiaalisten ja eettisten normien noudattaminen
  • muita kansallisia tai alueellisia ympäristömerkkejä varten vahvistettujen perusteiden huomioon ottaminen
  • eläinkokeiden vähentäminen.

Ympäristömerkkiä ei voida myöntää tuotteille, jotka sisältävät asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 myrkyllisiksi, ympäristölle vaarallisiksi, syöpää aiheuttaviksi tai perimää vaurioittaviksi luokiteltuja aineita, tai aineita, joihin sovelletaankemikaalien hallinnoinnin sääntelykehystä.

Toimivaltaiset elimet

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa merkintäprosessista kansallisella tasolla. Kyseisten elinten toiminnan on oltava avointa ja mahdollistettava kaikkien sidosryhmien osallistuminen.

Näiden elinten on muun muassa tarkistettava säännöllisesti, että tuote täyttää ympäristömerkin myöntämisperusteet. Niillä on valtuudet ottaa vastaan valituksia, informoida kansalaisia, valvoa valheellisia mainoksia tai asettaa tuotteille kieltoja.

Ympäristömerkin myöntämisprosessi ja käyttäminen

Talouden toimijat voivat hakea ympäristömerkkiä seuraavilta tahoilta:

  • yhdeltä tai useammalta jäsenvaltiolta, jotka toimittavat hakemuksen toimivaltaiselle kansalliselle elimelle
  • EU:n ulkopuoliselta valtiolta, joka toimittaa hakemuksen jäsenvaltiolle, jossa tuotetta markkinoidaan.

Jos tuotteet täyttävät ympäristömerkin myöntämisperusteet, toimivaltainen elin tekee toimijan kanssa sopimuksen, jossa vahvistetaan merkin käyttö- ja peruuttamisehdot. Tämän jälkeen toimija voi varustaa tuotteensa ympäristömerkin logolla. Ympäristömerkin käytöstä on maksettava hakemus- ja vuosimaksu.

Komissio laatii luettelon tuotteista, joille ympäristömerkki on myönnetty.

Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunta (EUEB)

Komissio perustaa lautakunnan, joka koostuu toimivaltaisten kansallisten elinten edustajista. Se kuulee lautakuntaa laatiessaan tai tarkistaessaan ympäristömerkin myöntämisperusteita ja -vaatimuksia.

Tausta

Asetus (EY) N:o 1980/2000 kumotaan. Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin niiden voimassaolon päättymiseen saakka.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 66/2010

20.2.2010

EUVL L 27, 30.1.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2010/709/EU , annettu 22 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7961) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

Tällä päätöksellä perustetaan Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunta (EUEB). Sen jäsenet nimittää komissio. Se koostuu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden sekä toimivaltaisten eurooppalaisten elinten edustajista.

Komission päätös 2013/295/E U, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013, päätösten 2006/799/EY, 2007/64/EY, 2009/300/EY, 2009/543/EY, 2009/544/EY, 2009/563/EY, 2009/564/EY, 2009/567/EY, 2009/568/EY, 2009/578/EY, 2009/598/EY, 2009/607/EY, 2009/894/EY, 2009/967/EY, 2010/18/EY ja 2011/331/EU muuttamisesta Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi [tiedoksiannettu numerolla C(2013) 3550 - EUVL L 167, 19.6.2013].

Komissio on hyväksynyt päätöksiä, jotka muodostavat ekologiset arviointiperusteet Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämiseksi erityyppisille tuotteille. Näistä monen voimassaoloaika päättyi kesäkuun ja joulukuun 2013 välillä.

782/2013, annettu 14 päivänä elokuuta 2013, EU-ympäristömerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 66/2010 liitteen III muuttamisesta. ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. (EUVL L 219/26, 15.8.2013).

Komissio on hyväksynyt asetuksen, joka korvaa asetuksen N:o 66/2010 liitteen III, muuttaakseen suurimpia sallittuja maksuja, joilla rahoitetaan tuotevalmistajien tekemien ympäristömerkkipyyntöjen arviointi ja käsittely.

Viimeisin päivitys 28.03.2014

Top