Help Print this page 
Title and reference
Rajat ylittävät euromääräiset maksut - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rajat ylittävät euromääräiset maksut

Yhden jäsenvaltion sisällä tai kahden jäsenvaltion välillä suoritettavista maksutapahtumista (erityisesti pankkitapahtumista) maksetaan samansuuruiset palvelumaksut. Asetus koskee kaikkia sähköisiä maksutapahtumia, kuten tilisiirtoja, suoraveloituksia, nostoja käteisautomaateista, maksuja debit- ja credit-korteilla sekä varainsiirtoja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella taataan, että yhteisössä suoritettuihin kansallisiin ja rajatylittäviin maksuihin sovelletaan palvelumaksujen osalta samoja sääntöjä.

Soveltamisala

Maksut on suoritettava euromääräisinä tai sellaisten jäsenvaltioiden kansallisena valuuttana, jotka haluavat soveltaa asetusta. Niinpä esimerkiksi Ruotsi on pyytänyt, että samansuuruisten palvelumaksujen periaatetta sovelletaan Ruotsin kruunuina suoritettuihin maksuihin.

Asetusta ei sovelleta maksupalveluntarjoajien omaan lukuunsa tai muiden samanlaisten palveluntarjoajien lukuun suorittamiin maksuihin. Sitä ei sovelleta myöskään valuutan muuntamisesta perittäviin palvelumaksuihin.

Maksusuorituksista perittävien palvelumaksujen samansuuruisuus

Palveluntarjoajien on veloitettava samansuuruiset palvelumaksut seuraavista:

  • rajatylittävät maksut ja sähköisesti käsitellyt tapahtumat, jos maksajan ja maksunsaajan maksupalveluntarjoajat sijaitsevat eri jäsenvaltioissa
  • kansalliset maksut ja sähköisesti käsitellyt tapahtumat, jos molemmat maksupalveluntarjoajat sijaitsevat samassa valtiossa.

Maksujen automatisoinnin helpottaminen

Maksupalveluntarjoajan on annettava jokaiselle asiakkaalleen kansainvälinen tilinumero (IBAN) ja ainoastaan tarvittaessa pankkikoodi (BIC). Asiakkaan on käytettävä näitä koodeja rajatylittävissä maksutapahtumissaan. Jos asiakas ei käytä niitä, häneltä voidaan veloittaa lisäpalvelumaksuja. Palveluntarjoajan on ilmoitettava asiakkaalleen lisäpalvelumaksujen suuruus ennen maksutapahtuman suorittamista.

Kaikki siirrot on tehtävä 1.2.2014 alkaen SEPAn (yhtenäinen euromaksualue) standardien mukaisesti riippumatta siitä, onko kyseessä maan sisäinen vai rajatylittävä siirto.

Maksupalveluntarjoajat vaativat käyttäjiltä BIC-koodia rajatylittävien maksutapahtumien yhteydessä vain 1.2.2016 asti.

Asetuksessa säädettyjen velvoitteiden täyttäminen

Jäsenvaltioiden on nimettävä ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka varmistavat, että tästä asetuksesta johtuvat velvoitteet täytetään.

Jos palveluntarjoajat rikkovat asetuksen säännöksiä, palvelunkäyttäjät tai muut, joita asia koskee, voivat tehdä kansallisille viranomaisille kanteluja.

Jäsenvaltioiden on luotava tuomioistuimen ulkopuolisia kantelu- ja muutoksenhakumenettelyjä. Niiden on nimettävä tai perustettava toimivaltaisia elimiä.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia.

Rajatylittävä yhteistyö

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja tuomioistuimen ulkopuolisista kantelu- ja muutoksenhakumenettelyistä vastaavien elinten on tehtävä ripeää yhteistyötä rajatylittävien riitojen ratkaisemiseksi.

Taustaa

Sisämarkkinoiden hyvän toiminnan varmistamiseksi on luotava yhdentyneet markkinat euromääräisille maksuille tilanteissa, joissa maan sisäisten ja rajatylittävien maksujen välillä ei ole minkäänlaista eroa. Tätä varten yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) hankkeessa pyritään ottamaan käyttöön koko unionin alueella yhteiset maksupalvelut, joilla korvataan tämänhetkiset kansalliset maksupalvelut.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 924/2009

1.11.2009

-

EUVL L 266, 9.10.2009

Asetus (EU) N:o 260/2012

1.4.2012

-

EUVL L 94, 30.3.2012

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 10 päivänä syyskuuta 2009, Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) toteuttaminen: etenemissuunnitelma vuosille 2009–2012 [KOM(2009) 471 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission julkistamassa etenemissuunnitelmassa esitetään yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) painopistealueet kaudeksi 2009–2010. Painopistealueet koskevat euron käyttöön ottaneita tai siihen valmistautuvia jäsenvaltioita sekä Ruotsia. Niiden avulla on määrä

  • nopeuttaa siirtymistä SEPA-tuotteisiin rahoitustuotteissa ja maksustandardeissa
  • lisätä SEPAn ja sen tuotteiden näkyvyyttä
  • saada valmiiksi SEPAn oikeudellinen perusta ja saada SEPA-standardit yhtenäisemmiksi Euroopan maksuneuvoston normien kanssa
  • varmistaa standardointi, yhteentoimivuus ja turvallisuus maksujen käsittelyssä
  • parantaa SEPAn hallinnointia luomalla EU:n tasolle uusi toimivaltainen rakenne.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2560/2001 9 artiklan mukainen komission tiedonanto2002/C 165/08, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002 [EYVL C 165, 11.7.2002].

Komissio sai 28.6.2002 ilmoituksen Ruotsin viranomaisten päätöksestä ulottaa asetuksen soveltaminen koskemaan Ruotsin kruunua.

06.12.2013

Top