Help Print this page 
Title and reference
Kiinteistöihin liittyvät aikaosuussopimukset ja pitkäkestoiset lomatuotteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kiinteistöihin liittyvät aikaosuussopimukset ja pitkäkestoiset lomatuotteet

EU:n lainsäädännöllä säännellään oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat lomakiinteistöihin liittyvien aikaosuuksien ja muiden vastaavien tuotteiden hankintasopimuksista. Yhdenmukaistamisen tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaista kuluttajansuojaa, myös tietyissä kansainvälistä ulottuvuutta omaavissa sopimuksissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/122/EY, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Lomakiinteistöihin liittyvien aikaosuuksien * ja muiden vastaavien tuotteiden markkinat kehittyvät jatkuvasti. Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan tiettyjä tämäntyyppisten tuotteiden markkinointiin, myyntiin ja jälleenmyyntiin * liittyviä näkökohtia.

Direktiivin säännöksillä laajennetaan yhteisön lainsäädännöllä taattua aiempaa kuluttajansuojaa kuluttajiin, jotka käyttävät lomakiinteistöjen aikaosuuksia ja pitkäkestoisia lomatuotteita * sekä vaihtoa * ja jälleenmyyntiä koskevia sopimuksia. Niitä sovelletaan elinkeinonharjoittajien kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Tiedonsaantioikeus

Ennen sopimuksen tekemistä kuluttajan on saatava tietoja hyödykkeistä, joita hänen on määrä hankkia, oikeuksista, joita hän voi käyttää, ja kaikista kustannuksista, joita sopimukseen liittyy. Hänelle on tiedotettava peruuttamisoikeudesta, sen kestosta ja sen käyttöedellytyksistä. Nämä tiedot ovat olennainen osa sopimusta, eikä niitä voi muuttaa.

Tiedot on toimitettava ilmaiseksi, pysyvää välinettä käyttäen ja vakiolomakkeella, joka on muokattu eri sopimustyyppien mukaan (liitteet I–IV). Tietojen on oltava selkeät, ymmärrettävät ja tarkat. Kuluttajan on voitava valita tietojen esittämiskieli, joka on joko hänen asuinvaltionsa tai kansalaisuusvaltionsa kieli, jos kyseessä on Euroopan unionin (EU) virallinen kieli.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta toimittaa tietoja ennen sopimuksen tekemistä tiedotetaan kuluttajalle, joka vastaanottaa mainoksia tai osallistuu markkinointitilaisuuteen.

Sopimuksen tekeminen

Sopimus on tehtävä kirjallisesti paperille tai muulle pysyvälle välineelle. Kuluttaja valitsee kielen, jolla sopimus laaditaan ja joka voi olla joko hänen asuinvaltionsa tai kansalaisuusvaltionsa kieli, jos se on EU:n virallinen kieli; tällöin on noudatettava asuinjäsenvaltion vaatimuksia. Sopimuksen tekohetkellä kuluttajan on saatava ainakin yksi jäljennös sopimuksesta.

Peruuttamisoikeus

Direktiivillä laajennetaan kuluttajan peruuttamisoikeutta, jonka käyttäminen lakkauttaa sopimuspuolten velvoitteet ja liitännäissopimukset. Tätä oikeutta voidaan käyttää syytä ilmoittamatta neljäntoista kalenteripäivän ajan. Peruuttamisaika lasketaan sopimuksen tai minkä tahansa muun sitovan asiakirjan teko- tai vastaanottopäivästä.

Tämä kuluttajalle tarjottava mahdollisuus on mainittava sopimusta edeltävässä vakiomuotoisessa tietolomakkeessa. Mikäli tätä velvoitetta ei täytetä, peruuttamisaikaa pidennetään vuoteen ja neljääntoista kalenteripäivään. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut myöskään ennen sopimusten tekemistä edellytettäviä tietoja, peruuttamisoikeutta voidaan käyttää tämän lisäksi kolmen kuukauden ja neljäntoista kalenteripäivän ajan.

Ennakkomaksu ja sen maksaminen

Ennakkomaksuja, takuita, vakuuksia, velan tunnustamista tai muita maksuja, joita kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle tai kolmannelle osapuolelle, ei voida suorittaa ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jälleenmyyntisopimusten osalta ennakkomaksut on kielletty ennen kuin myynti on tapahtunut tai jälleenmyyntisopimus muutoin irtisanottu.

Pitkäkestoisia lomatuotteita koskevien sopimusten mukaiset maksut on suoritettava porrastetusti ja jaettava samansuuruisiin vuotuisiin eriin. Toisen erän maksusta lähtien kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman seuraamuksia toimimalla neljäntoista kalenteripäivän kuluessa maksuvaatimuksen vastaanottamisesta.

Liitännäissopimusten lakkaaminen

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki pääsopimukseen liittyvät liitännäissopimukset lakkaavat automaattisesti. Lakkaamisesta ei saa aiheutua kuluttajalle mitään kuluja. Jäsenvaltioiden on määritettävä tällaisten sopimusten irtisanomisehdot.

Kansainväliset sopimukset

Tällä direktiivillä säädettyjä oikeuksia voidaan soveltaa Euroopan unionin ulkopuolisen valtion lainsäädännön alaisiin sopimuksiin, jos

  • jokin sopimuksen kohteena olevista kiinteistöistä sijaitsee yhteisön alueella
  • sopimus ei koske kiinteistöä ja jos elinkeinonharjoittaja harjoittaa kaupallista toimintaansa jossakin jäsenvaltiossa.

Riitojen ratkaiseminen

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kuluttaja saa tiedon kansallisessa lainsäädännössä määritetyistä muutoksenhakumahdollisuuksista. Niiden on kannustettava tuomioistuinten ulkopuolisten riitojenratkaisumenettelyjen kehittämistä.

Taustaa

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 94/47/EY, jotta voitaisiin ottaa huomioon lomatuotteiden markkinoiden kehitys.

Määritelmät

  • Aikaosuusloma: koskee yli vuoden kestävää sopimusta, jonka nojalla kuluttaja korvausta vastaan saa oikeuden käyttää yhtä tai useampaa yöpymismajoitukseen tarkoitettua tilaa useamman kuin yhden käyttöjakson ajan.
  • Pitkäkestoinen lomatuote: koskee yli vuoden kestävää sopimusta, jonka nojalla kuluttaja korvausta vastaan saa pääasiassa oikeuden majoitukseen liittyviin alennuksiin tai muihin etuuksiin.
  • Vaihto: sopimus, jonka nojalla kuluttaja korvausta vastaan liittyy vaihtojärjestelmään, joka antaa hänelle oikeuden käyttää yöpymismajoitukseen tarkoitettua tilaa tai muita palveluja vastikkeena muille henkilöille annetusta väliaikaisesta oikeudesta käyttää kyseisen kuluttajan sopimuksesta johtuvia etuuksia.
  • Jälleenmyyntisopimus: sopimus, jonka nojalla elinkeinonharjoittaja korvausta vastaan auttaa kuluttajaa myymään tai ostamaan aikaosuuden tai tuotteen.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2008/122/EY

2.2.2009

23.2.2011

EUVL L 33, 3.2.2009

Viimeisin päivitys 05.06.2009

Top