Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tupakoinnin torjunta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tupakoinnin torjunta

Tässä suosituksessa jäsenvaltioita kehotetaan tehostamaan tupakoinnin torjuntaa sekä erityisesti lisäämään lasten ja nuorten tupakoinnin ehkäisytoimia.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus 2003/54/EY, annettu 2 päivänä joulukuuta 2002, tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi [EYVL L 22, 25.1.2003].

TIIVISTELMÄ

EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan yhteisö pyrkii turvaamaan korkeatasoisen kansanterveyden suojelun täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa. Tupakointi on yhä suurin ehkäistävissä oleva kuolinsyy Euroopan unionissa. Tupakkateollisuuden käyttämät mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämisstrategiat edistävät tupakankulutusta ja lisäävät siten tupakkatuotteista aiheutuvaa kuolleisuutta ja sairastuvuutta. Joidenkin strategioiden erityiskohteena ovat kouluikäiset nuoret. Tutkimuksissa onkin todettu, että 60 prosenttia tupakoitsijoista aloittaa tupakoinnin alle 13-vuotiaana ja 90 prosenttia alle 18-vuotiaana. Näistä syistä tämä suositus koskee erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin ehkäisemistä.

Ehdotetut toimenpiteet täydentävät tupakkatuotteista vuonna 2001 annetun direktiivin säännöksiä sekä näiden tuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevan, toukokuussa 2003 annetun direktiivin säännöksiä. Euroopan unionin lainsäätäjät ovat lisäksi huolehtineet siitä, että toimenpiteet ovat yhdenmukaisia tupakoinnin torjuntaa koskevassa Maailman terveysjärjestön puiteyleissopimuksessa (EN) (ES) (FR) (WHO) määrättyjen toimenpiteiden kanssa. Kun tämä suositus hyväksyttiin, puiteyleissopimuksesta käytävät neuvottelut olivat vielä kesken.

Vähennetään tupakan tarjontaa lapsille ja nuorille

Suosituksessa jäsenvaltioita kehotetaan hyväksymään lainsäädännöllisiä ja/tai hallinnollisia toimenpiteitä, joilla ehkäistään tupakan myyntiä lapsille ja nuorille, muun muassa seuraavin keinoin:

 • vaaditaan tupakkatuotteiden myyjiä toteamaan, että tupakan ostajat ovat saavuttaneet kansallisessa laissa vaaditun iän;
 • poistetaan tupakkatuotteet itsepalvelusta;
 • rajoitetaan tupakka-automaattien käyttöä;
 • rajoitetaan tupakan etämyyntiä muun muassa Internetissä;
 • kielletään sellaisten lapsille tarkoitettujen makeisten ja lelujen myynti, jotka on valmistettu siinä tarkoituksessa, että tuote ja/tai pakkaus muistuttaisi ulkonäöltään jotain tupakkatuotetyyppiä;
 • kielletään savukkeiden myynti yksittäin tai alle 19 savukkeen pakkauksissa.

Rajoitetaan tupakkatuotteiden mainontaa ja myynninedistämistä

Suosituksessa jäsenvaltioita kehotetaan hyväksymään toimenpiteitä seuraavien mainonta- ja myynninedistämismuotojen kieltämiseksi:

 • tupakkamerkkien käyttäminen muissa kuin tupakkatuotteissa ja palveluissa;
 • mainosmateriaalin (tuhkakupit, sytyttimet, päivänvarjot tms.) ja tupakkanäytteiden käyttäminen;
 • myynninedistämisen (esim. alennukset, kylkiäiset, ostohyvitykset tai mahdollisuus osallistua myynninedistämiseen liittyvään kilpailuun tai peliin) käyttäminen ja välittäminen;
 • mainostaulujen, julisteiden ja muiden sisä- ja ulkomainontakeinojen (esimerkiksi tupakka-automaatteihin sijoitettujen mainosten) käyttäminen;
 • elokuvateatterimainonnan käyttäminen.

Tupakkatuotteiden valmistajia koskevat toimenpiteet

Jäsenvaltioita rohkaistaan toteuttamaan toimenpiteitä, joilla tupakkatuotteiden valmistajat velvoitetaan ilmoittamaan, kuinka paljon rahaa ne käyttävät mainonta-, markkinointi-, sponsorointi- ja myynninedistämiskampanjoihin.

Suojellaan ihmisiä passiiviselta tupakoinnilta

Jäsenvaltioita kehotetaan antamaan lainsäädäntöä, jolla ihmisiä voidaan suojella asianmukaisesti passiiviselta tupakoinnilta työpaikoilla, suljetuissa julkisissa tiloissa ja julkisissa kulkuvälineissä. Niitä kehotetaan kiinnittämään ensisijaisesti huomiota oppilaitoksiin, terveydenhuoltotiloihin ja paikkoihin, joissa tarjotaan palveluja lapsille.

Muut toimenpiteet

Suosituksessa jäsenvaltioita kehotetaan tehostamaan ohjelmia, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja edistetään riippuvuudesta pääsemistä. Niitä rohkaistaan tupakoinnin hillitsemiseksi myös hyväksymään ja toteuttamaan toimenpiteitä, jotka koskevat tupakkatuotteiden hintaa.

Jatkotoimet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kahden vuoden välein toimista, joita on toteutettu tämän suosituksen pohjalta. Viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun se on saanut nämä tiedot jäsenvaltioilta, komission on laadittava ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamista koskeva raportti, jossa se voi punnita jatkotoimien tarvetta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [EUVL L 152, 20.6.2003].

Tämän direktiivin tavoitteena on kieltää tupakkatuotteiden mainonta lehdistössä ja muissa painetuissa julkaisuissa, radiolähetyksissä sekä tietoyhteiskunnan palveluissa sekä sellaisten tapahtumien tai toimintojen sponsorointi, joilla on valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia ja joiden tarkoituksena on tupakkatuotteiden myynnin edistäminen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [EYVL L 194, 18.7.2001].

Tässä direktiivissä säännellään tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä EU:n jäsenvaltioissa. Erityisesti siinä säädetään pakkauksiin merkittävistä varoituksista ja kielletään sellaisten ilmaisujen kuin ”mieto” (mild) tai ”kevyt” (light) käyttäminen. Siinä säädetään myös tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin enimmäismääristä savukkeissa ja kielletään suussa käytettäväksi tarkoitetut tupakkavalmisteet.

Viimeisin päivitys 30.05.2006

Top