Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tupakkatuotteiden mainonta ja sponsorointi (painetut tiedotusvälineet, radiolähetykset, tietoyhteiskunta)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tupakkatuotteiden mainonta ja sponsorointi (painetut tiedotusvälineet, radiolähetykset, tietoyhteiskunta)

Direktiivin tavoitteena on kieltää Euroopan unionissa tupakan mainonta painetuissa tiedotusvälineissä, radiolähetyksissä ja tietoyhteiskunnan palveluissa. Tavoitteena on lisäksi kieltää sellaisten tapahtumien sponsorointi, joiden vaikutus ylittää maiden rajat ja joissa pyritään mainostamaan tupakkatuotteita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä.

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Tällä direktiivillä lähennetään tupakkatuotteiden mainontaa ja myynninedistämistä koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Direktiivissä ei käsitellä epäsuoraa mainontaa, tupakkayritysten mainontakulujen seurantaa taikka tupakka-automaatteja. Näitä aiheita tarkastellaan neuvoston suosituksessa. Direktiivissä ei myöskään käsitellä televisiomainontaa. Sitä säännellään direktiivillä, "Audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja", jossa kielletään kaikentyyppinen savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden televisiomainonta.

Tupakkatuotteiden mainonnan kieltäminen ja rajoittaminen

Tupakkatuotteiden mainonta on kielletty yleisesti ottaen

  • painetuissa tiedotusvälineissä (lehdissä ja muissa julkaisuissa)
  • tietoyhteiskunnan palveluissa
  • kaikissa radio-ohjelmissa.

Mainonnan on rajoituttava julkaisuihin, jotka on tarkoitettu yksinomaan tupakkateollisuudessa toimiville ammattilaisille ja jotka julkaistaan ja painetaan kolmansissa maissa, eikä niitä ole ensisijaisesti suunnattu yhteisön markkinoille.

Sponsorointi

Tupakkatuotteiden myynninedistämiseen tarkoitettujen tai siihen vaikuttavien radio‑ohjelmien tai valtioiden rajat ylittävien tapahtumien ja toimintojen sponsorointi on kielletty. Samoin kaikenlainen tupakkatuotteiden ilmaisjakelu osana tällaisten tapahtumien sponsorointia on kielletty.

Direktiivi ei kuitenkaan koske sellaisten tapahtumien tai toimien sponsorointia, joiden vaikutukset eivät ulotu rajojen yli.

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaasta ja oikeasuhteisesta seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen.

Täytäntöönpano

Komissio on perustanut tupakkamainontaa käsittelevän epävirallisen sidosryhmän, joka koostuu jäsenvaltioiden virkamiehistä. Se edistää hyvien käytänteiden ja direktiivin soveltamista koskevien tietojen vaihtoa.

Kansallisella tasolla direktiivin soveltaminen kuuluu viranomaisille, mutta myös kansalaisjärjestöillä on asiassa suora muutoksenhakuoikeus.

Taustaa

Tupakkatuotteiden valmistamisesta, esittämistavasta ja myynnistä kesäkuussa 2001 annetun direktiivin tavoin tämä direktiivi on osa Euroopan yhteisön aktiivisesti toteuttamaa tupakoinnin torjuntaan tähtäävää yleisstrategiaa.

Tupakan myynninedistämistä koskevan kansallisen lainsäädännön lähentämisen avulla voidaan varmistaa kansanterveyden korkeatasoinen suojelu. Tupakka aiheuttaa vuosittain yli 650 000 kuolemantapausta Euroopan yhteisössä.

Lainsäädännön lähentäminen poistaa myös riskit kilpailuolosuhteiden mahdollisesta vääristymisestä sisämarkkinoilla tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltiokohtaisten erojen takia.

Direktiivi korvaa 6 päivänä heinäkuuta 1998 annetun direktiivin 98/43/EY, jonka Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi 5. lokakuuta 2000 asiassa C-376/98 antamassaan tuomiossa sillä perusteella, että tietyt sen säännökset eivät vastanneet sen antamiseen esitettyä oikeusperustaa. Saksan esittämän kanteen perusteella tuomioistuin katsoi, että vastoin lainsäätäjän aikomuksia direktiivillä ei pyritty helpottamaan sisämarkkinoiden luomista. Tuomioistuimen mukaan sillä pyrittiin lähinnä suojaamaan kansanterveyttä, mikä kuuluu muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 12. joulukuuta 2006 asiassa C-380/03 antamassaan tuomiossa oikeusperustaksi direktiivin 2003/33/EY.

Euroopan yhteisö osallistuu kolmansista maista peräisin olevan mainonnan torjumista koskevien kansainvälisten suuntaviivojen laatimiseen. Maailman terveysjärjestö (WHO) (EN) (ES) (FR) hyväksyi toukokuussa 2003 tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen. Tässä WHO:n piirissä neuvotellussa ensimmäisessä kansainvälisessä sopimuksessa vahvistetaan sitovat kansainväliset säännöt, joilla täydennetään tämän direktiivin säännöksiä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2003/33/EY

20.6.2003

31.7.2005

EUVL L 152, 20.6.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001 tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä.

Direktiivillä säännellään tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä EU:n jäsenvaltioissa. Se koskee erityisesti varoitusten mainitsemista pakkauksissa, sellaisten kuvausten kuin "mild" tai "light" kieltämistä, savukkeista poltettaessa syntyviä nikotiinin, tervan ja hiilimonoksidin enimmäismääriä sekä suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan kieltämistä.

Neuvoston suositus 2003/54/EY annettu 2 päivänä joulukuuta 2002 tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi [EUVL L 22, 21.1.2003].

Suosituksella pyritään kannustamaan jäsenvaltioita vahvistamaan tupakoinnin torjuntaa tavoitteena erityisesti tehostaa tupakoinnin ehkäisyä lasten ja nuorten keskuudessa.

Viimeisin päivitys 18.05.2011

Top