Help Print this page 
Title and reference
EU:n strategia alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU:n strategia alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi

Tässä tiedonannossa määritellään EU:n strategia, jonka tavoitteena on tukea jäsenvaltioita haitalliseen ja vaaralliseen alkoholinkäyttöön liittyvien haittojen vähentämisessä. Tätä varten siinä vahvistetaan ensisijaiset toiminta-alueet, määritellään toiminnan eri tasot ja listataan jäsenvaltioissa toteutetut toimenpiteet, jotta hyvät toimintatavat saataisiin leviämään. Komission toimenpiteet täydentävät alan kansallisia strategioita.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 24. lokakuuta 2006, EU:n strategia jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä [KOM(2006) 625 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tämän strategian kohteena on erityisesti alkoholin vaarallinen ja haitallinen käyttö eikä tuote sinänsä. Tavoitteena on vähentää tällaisesta käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja sekä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Viisi ensisijaista tavoitetta

Strategiassa määritellään viisi ensisijaista tavoitetta, joilla pyritään vähentämään haitallista ja vaarallista alkoholinkäyttöä Euroopan unionissa. Kunkin tavoitteen osalta esitetään siihen liittyvien toimien perusteet ja tuodaan esiin jäsenvaltioissa toteutettuja hyviä toimintatapoja.

Lasten ja nuorten suojeleminen

Tavoitteita on kolme:

  • hillitään alaikäisten juomista ja vähennetään vaarallista alkoholinkäyttöä nuorten keskuudessa
  • vähennetään lasten alkoholiongelmaisissa perheissä kokemia haittoja
  • vähennetään alkoholille altistumista raskausaikana.

Julkisin toimin voidaan tehokkaasti rajoittaa nuorten haitallista alkoholinkäyttöä. Jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä ovat muun muassa alkoholin myyntiin ja saatavuuteen sekä nuoriin todennäköisesti vaikuttavaan markkinointiin kohdistuvat rajoitukset.

Alkoholijuomateollisuudella ja vähittäismyyjillä voi olla tältä osin ratkaisevan tärkeä rooli.

Rattijuopumuksen torjunta

Noin joka neljäs tieliikenneonnettomuus johtuu alkoholista. Tieliikenneonnettomuudet ovat nuorten yleisin kuolinsyy.

Alkoholiin liittyvien tieliikenneonnettomuuksien riski kasvaa kuljettajan veren alkoholipitoisuuden myötä. Siksi kaikki jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin raja-arvojen asettamiseksi veren alkoholipitoisuudelle. Tähän liittyviin hyviin toimintatapoihin kuuluu usein toistuvien satunnaisesti toteutettavien puhalluskokeiden toteuttaminen ja aktiivisten valistus- ja tiedotuskampanjoiden järjestäminen. Toinen esimerkki on alemman alkoholipitoisuusrajan tai nollarajan ottaminen käyttöön nuorille kuljettajille sekä julkisen liikenteen ja hyötyajoneuvojen kuljettajille.

Aikuisten alkoholiin liittyvien haittojen vähentäminen

Strategian tarkoituksena on

  • vähentää alkoholiin liittyviä kroonisia fyysisiä sairauksia ja mielenterveyshäiriöitä
  • vähentää alkoholiin liittyviä kuolemantapauksia
  • antaa kuluttajille tietoisten valintojen tekemiseen tarvittavaa tietoa
  • vähentää alkoholiin liittyviä haittoja työpaikalla.

Haitallinen ja vaarallinen alkoholinkäyttö on yksi tärkeimpiä aikuisten ennenaikaisten kuolemantapausten aiheuttajia. Lisäksi se vaikuttaa kielteisesti tuottavuuteen (esimerkiksi työpoissaolot).

Tietyillä toimilla pystytään ehkäisemään alkoholiin liittyviä haittoja aikuisten keskuudessa ja vähentämään alkoholin kielteisiä vaikutuksia työpaikoilla. Näitä toimia ovat erityisesti toimilupien valvonta, anniskelijoiden kouluttaminen, työpaikalla toteutettavat toimet sekä kohdennetut kampanjat, joilla pyritään kohtuullistamaan alkoholinkäyttöä.

Valistustoimien toteuttaminen

Strategialla pyritään saamaan EU:n kansalaiset paremmin tietoisiksi haitallisen ja vaarallisen alkoholinkäytön vaikutuksista terveyteen, työkykyyn ja ajokykyyn.

Tähän tavoitteeseen voidaan päästä muun muassa laaja-alaisilla terveysvalistusohjelmilla, jotka aloitetaan varhaislapsuudessa ja joita olisi parasta jatkaa koko nuoruusajan. Tällaisilla toimenpiteillä voidaan lisätä tietoisuutta alkoholin vaaroista ja vähentää riskikäyttäytymistä. Asiaa voidaan edistää myös tiedotuskampanjoilla kuten rattijuopumuksen ehkäisyyn tähtäävällä Euro-Bob-kampanjalla.

Luotettavien tietojen kerääminen

Komissio kokoaa ja päivittää tilastotietoja, jotka koskevat alkoholinkäyttöä ja viranomaisten toteuttamien toimenpiteiden vaikutuksia. Nämä tiedot tukevat haitallisen ja vaarallisen alkoholinkäytön ehkäisemiseen tähtäävien toimien kehittämistä ja toteuttamista.

Toiminnan tasot

Jäsenvaltioiden toimet

Jäsenvaltioilla on päävastuu kansallisesta alkoholipolitiikasta. Useimmat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön alkoholin väärinkäyttöön liittyvää lainsäädäntöä ja politiikkaa. Lisäksi viisitoista jäsenvaltiota ilmoitti vuonna 2005, että ne olivat hyväksyneet kansallisia toimintasuunnitelmia tai että niillä oli alkoholipolitiikan alalla toiminnassa koordinointielimiä.

Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet hyvin erityyppisiä toimia, joista voidaan mainita muun muassa valistus, kuluttajille tiedottaminen, liikennevalvonta, veren alkoholipitoisuuden ylärajan käyttöön ottaminen, alkoholijuomien myyntiluvat sekä alkoholiveron määrien asettaminen.

Euroopan komission toimet

Tässä strategiassa unionin tehtävänä on täydentää jäsenvaltioiden toimia, antaa niiden toimille lisäarvoa ja puuttua kysymyksiin, joita jäsenvaltiot eivät voi tehokkaasti käsitellä yksinään.

Lisäksi komissio osallistuu toimintaan kahden yhteisön ohjelman kautta:

Toimien koordinointi unionitasolla

Komissio pyrkii saamaan kaikki alkoholipolitiikkaan mahdollisesti vaikuttavat unionin toimintalinjat vastaamaan paremmin toisiaan. Komissio aikoo kesäkuuhun 2007 mennessä perustaa alkoholia ja terveyttä käsittelevän foorumin, joka kokoaa yhteen asiantuntijoita eri sidosryhmistä sekä jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten edustajia. Foorumi tukee alkoholinkäyttöä koskevan EU:n strategian toteuttamista.

Komission yksiköt pyrkivät yhdessä sidosryhmien kanssa edistämään vastuullista alkoholijuomien markkinointia; tämä koskee erityisesti mainontaa. Yhteistyön tavoitteena on myös saada eri alojen (hotelli- ja ravintola-ala, tuottajat, tiedotusvälineet, mainonta jne.) edustajien kanssa aikaan sopimus kaupallista viestintää koskevista säännöistä, joita sovellettaisiin jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla. Lisäksi komissio aikoo säännöllisesti tarkastella mainoskäytäntöjä ja itsesääntelyyn liittyvien sääntöjen vaikutusta nuorten juomiseen sekä sitä, miten elinkeinoelämä noudattaa sääntöjä.

Taustaa

Alkoholin väärinkäyttö on todellinen kansanterveysongelma unionissa. Sen arvioidaan aiheuttavan 7,4 prosenttia EU:ssa ilmenevistä terveysongelmista ja ennenaikaisista kuolemantapauksista. Tämä koskee erityisesti nuoria: 10 prosenttia naisten kuolleisuudesta ja jopa 25 prosenttia miesten kuolleisuudesta 15–29-vuotiaiden ikäryhmässä on alkoholin väärinkäytöstä johtuvaa. Alkoholin väärinkäyttö nuorten keskuudessa ja varsinkin runsas kertajuominen juomatottumuksena lisääntyy jatkuvasti eri jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi 10 000 ihmistä kuolee vuosittain alkoholiin liittyvissä tieliikenneonnettomuuksissa.

Tämä strategia on jatkoa kahdelle neuvoston asiakirjalle:

See also

  • Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto - Alkoholi

Viimeisin päivitys 30.06.2011

Top