Help Print this page 
Title and reference
Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia

Komissio luonnostelee edellä mainitussa valkoisessa kirjassa eurooppalaisen strategian, jolla pyritään vähentämään kehnosta ruokavaliosta johtuvia terveysongelmia. Strategiassa keskeisellä sijalla on toimiva yhteistyökumppanuus, ja sillä halutaan edistää konkreettisia toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa yhteisön tasolla. Tavoitteena on, etteivät kehno ruokavalio ja liikunnan puute olisi enää tärkeimpiä vältettävissä olevien sairauksien ja ennenaikaisten kuolemantapausten syitä Euroopassa.

ASIAKIRJA

Valkoinen kirja, annettu 30. toukokuuta 2007, "Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia" [KOM(2007) 279 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tämän valkoisen kirjan tarkoituksena on luoda yhtenäinen lähestymistapa, jolla pyritään vähentämään kehnosta ruokavaliosta, ylipainosta ja lihavuudesta johtuvia terveysongelmia.

Tämän kansanterveysongelman ratkaisemiseksi komissio suosii lähestymistapaa, jossa yhdistetään eri politiikanaloja, kuten elintarvike- ja kuluttajapolitiikkaa sekä liikunta-, koulutus- ja liikennepolitiikkaa. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon ongelman sosioekonomiset näkökohdat, koska lihavuutta esiintyy eniten heikoimmassa asemassa olevissa väestöryhmissä. Komission mukaan lihavuuden vastaisen yhteisön toimien on pohjauduttava neljään perusperiaatteeseen:

 • vähennetään merkittävästi terveysriskejä (kehno ruokavalio, liikunnan puute)
 • toteutetaan toimenpiteitä eri politiikanaloilla ja hallinnon eri tasoilla ja käytetään erilaisia toimintavälineitä, kuten lainsäädäntöä, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä keskustelua kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa
 • otetaan toimintaan osallisiksi yksityisiä toimijoita, kuten elintarviketeollisuus ja kansalaisyhteiskunnan edustajat sekä paikallistason toimijat
 • arvioidaan ja seurataan toimia järjestelmällisesti, jotta löydetään ne, jotka toimivat.

Yhteistyökumppanuus

Komissio edistää asiaan liittyviä aloitteita, kuten ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän Euroopan toimintafoorumin toimintaa, joka käynnistyi maaliskuussa 2005. Noin kahden vuoden aikana foorumin jäsenet ovat käynnistäneet EU:ssa yli 200 ruokavalioon ja liikuntaan liittyvää aloitetta. Lisäksi on kehitetty ajatuksia sitoumuksien seuraamiseen tarkoitetun selkeän ja luotettavan järjestelmän sekä paikallisen lähestymistavan luomiseksi.

Paikallisten toimijoiden (järjestöjen, pk-yritysten) saaminen mukaan toimintaan on yksi strategian onnistumisen avaintekijöistä. Ryhmädynamiikan luomiseksi on keskeisen tärkeää perustaa monenvälisiä foorumeita, jotta voidaan saattaa yhteen mahdollisimman monia toimijoita kaikilla eri tasoilla. Kansalliset viranomaiset olisivat vastuussa koordinoinnista, jotta varmistetaan, että kansanterveysalan toimenpiteet ovat relevantteja. Jäsenvaltioiden tehtävänä on lisäksi edistää tiedotusvälineiden osallistumista yhteisten viestien ja kampanjoiden kehittämiseen.

Komissio perustaa ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä terveyskysymyksiä käsittelevän asiantuntijaryhmän tehostaakseen hyvien toimintatapojen vaihtoa ja parantaakseen hallitusten välisiä yhteyksiä. Ryhmän tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot vaihtavat ajatuksia ja hyviä toimintatapoja kaikilla politiikanaloilla. Eurooppalainen foorumi helpottaa viestintää eri sektoreiden välillä, ja ravitsemusta käsittelevän verkoston roolia laajennetaan, jotta se voi tukea työryhmää.

Valistuneemmat kuluttajat

Ihmisten ravintotottumukset ja elintavat ovat usein elinympäristön tulosta. Tähän liittyen komissio on pohtinut kolmea aihetta:

 • Parannetaan kuluttajille suunnattua tiedotusta esimerkiksi pakkausten ravintoarvomerkinnöillä, jota koskevan lainsäädännön uudelleenlaatimista komissio tarkastelee parhaillaan. Toinen kuluttajille suunnattuun tiedotukseen liittyvä näkökohta on sääntely, joka koskee väitteitä, joita tuottajat esittävät tuotteistaan, ja jonka tarkoituksena on varmistaa, että elintarvikkeita koskevat ravitsemusväitteet perustuvat luotettavaan tieteelliseen näyttöön.
 • Edistetään käytännesääntöjä elintarvikkeiden mainonnassa ja markkinoinnissa, joka vaikuttaa ruokavalioon, etenkin lasten kohdalla.
 • Kehitetään erityisiä tiedotus- ja valistuskampanjoita (kehnosta ruokavaliosta, ylipainosta), jotka on suunnattu heikossa asemassa oleville ryhmille, yhteistyössä jäsenvaltioiden ja asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa.

Terveellinen ravinto helpommin saataville

Yhteinen maatalouspolitiikka on yksi komission toimintavälineistä toteutettaessa kansanterveyteen liittyviä tavoitteita. Hedelmien ja vihannesten yhteisen markkinajärjestelyn uudistus on yksi näistä välineistä: komissio kannustaa ylituotannon jakeluun oppilaitoksiin ja lasten leirikeskuksiin. Komissiolla on käytössään myös muita tällaisia välineitä yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksen ansiosta, esimerkiksi nuorille kuluttajille suunnatut kampanjat tai EU:n osaksi rahoittama hanke, jolla edistetään hedelmien syömistä kouluissa.

Liikunnan lisääminen

Komissio määrittelee liikunnaksi kaikenlaista toimintaa organisoidusta urheilutoiminnasta työmatkaliikuntaan, ja se toivoo, että jäsenvaltiot ja EU toteuttaisivat alalla ennakoivia toimia, jotka esimerkiksi liittyisivät kestävään kaupunkiliikenteeseen.

Prioriteettiryhmät ja -ympäristöt

Lihavuus on lisääntynyt merkittävästi lasten - ja etenkin alempiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien lasten - keskuudessa. Nuoriin (0-12-vuotiaisiin) kohdennetut paikalliset toimet, jotka liittyvät ravinto- ja liikuntavalistukseen, ovat osoittautuneet tehokkaiksi, ja nämä kaksi alaa ovatkin prioriteettiasemassa uudessa elinikäisen oppimisen ohjelmassa (2007-2013).

Tutkimus

Tutkimuksella on tärkeä tehtävä lihavuuden torjunnassa, ja komissio toivoo, että sen kautta pystyttäisiin saamaan lisää tietoa ruokavalintoihin vaikuttavista tekijöistä erityisesti tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvan terveyttä ja ravitsemusta käsittelevän osion kautta.

Seuranta

Komissio on päättänyt tiivistää lihavuutta ja ylipainoa koskevien tietojen seurantaa kolmella tasolla:

 • makrotasolla, jotta saadaan yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia tietoja yleisistä ruokavalioon ja liikuntaan liittyvistä edistystä mittaavista indikaattoreista EY:n terveysindikaattoreiden puitteissa
 • jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan arvioida käynnissä olevia toimia ja niiden vaikutuksia
 • yksittäisten ohjelmien tasolla.

Komissio huomauttaa, että ehdotetuilla toimilla kuitenkin täydennetään ja tuetaan jäsenvaltioissa jo voimassa olevia toimenpiteitä.

Yksityisten toimijoiden ottaminen mukaan

Yksityiset toimijat voivat osaltaan edistää terveellisiä ruokailutottumuksia kuluttajien parissa

 • suosimalla terveellisiä valintoja tekemällä niistä helpommin saatavia ja kohtuuhintaisia; elintarviketeollisuudella on tärkeä tehtävä elintarvikkeiden muokkaamisessa (suola-, rasva- ja sokeripitoisuus)
 • tiedottamalla kuluttajille, vähittäismyyjille ja yrityksille ja osallistumalla käynnissä oleviin vapaaehtoisiin aloitteisiin kansallisella tasolla
 • kannustamalla liikuntaan; urheilujärjestöt voivat tehdä yhteistyötä kansanterveysalan edustajien kanssa ja järjestää liikuntaa mainostavia kampanjoita
 • kohdentamalla toimet ensisijaisiin ryhmiin; koulujen ja yksityisten toimijoiden välille voidaan luoda ei-kaupallisia yhteistyökumppanuuksia; lisäksi olisi suotavaa, että yritykset edistäisivät terveellisiä elintapoja työntekijöidensä parissa työpaikoilla
 • hyödyntämällä hyviä toimintatapoja, joita terveys-, nuoriso- ja urheilualan kansalaisjärjestöt ovat kehittäneet ja jotka ovat osoittautuneet toimiviksi.

Kansainvälinen yhteistyö

Komissio tekee yhteistyötä Maailman terveysjärjestön WHO:n (EN) (ES) (FR) kanssa kehittääkseen ravitsemusta ja liikuntaa koskevan seurantajärjestelmän 27 EU-maalle. Se on yksi seurantatoimista, joista sovittiin 16. marraskuuta 2006 Istanbulissa hyväksytyssä liikalihavuuden torjumista käsittelevässä Euroopan peruskirjassa (European Charter on Counteracting Obesity).

See also

Viimeisin päivitys 30.06.2011

Top