Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ravitsemus, ylipaino ja lihavuus – EU:n strategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ravitsemus, ylipaino ja lihavuus – EU:n strategia

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan komission valkoinen kirja – Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia (KOM(2007) 279 lopullinen)

TIIVISTELMÄ

VALKOISEN KIRJAN TARKOITUS

 • Valkoisessa kirjassa Euroopan komissio vahvistaa EU:lle yhtenäisen lähestymistavan, jolla pyritään vähentämään kehnosta ravinnosta, ylipainosta ja lihavuudesta johtuvia terveysongelmia.
 • Siinä keskitetään huomio toimiin, joita useat erilaiset kumppanit voivat toteuttaa paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja EU:n tasolla tämän kansanterveydellisen ongelman ratkaisemiseksi. Nämä toimet täydentävät ja tukevat EU-maiden nykyisiä toimia.
 • Siinä kiinnitetään erityistä huomiota lihavuuden sosioekonomiseen ulottuvuuteen, koska ongelma liittyy yhteiskunnalliseen vähäosaisuuteen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Valkoisen kirjan päätavoitteena on vähentää riskikäyttäytymistä, kuten kehnoa ravintoa ja liikunnan puutetta, jotka aiheuttavat ylipainoa ja lihavuutta.

Tavoite pyritään saavuttamaan keskittymällä toimiin, joiden avulla

 • kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja sen varmistamiseksi, että kaupoissa ja ruokaloissa on tarjolla terveellisiä vaihtoehtoja (esim. ravitsevia elintarvikkeita)
 • edistetään yksityissektorin osallistumista
  • elintarviketeollisuus voi muokata valmistusohjeita erityisesti vähentämällä suola-, sokeri- ja rasvapitoisuutta
  • työnantajat voivat edistää terveellisiä elämäntapoja (esim. työmatkojen kulkemista jalan tai pyörällä)
 • kannustetaan ihmisiä liikkumaan enemmän korostamalla liikunnan hyötyjä.

Kumppanuudet

 • Valkoisessa kirjassa korostetaan, että yhteistyökumppanuuksien luominen kaikkialla EU:ssa on tärkeää, jotta toimia voidaan toteuttaa ruohonjuuritasolla esimerkiksi paikkakunnittain, alueittain ja valtakunnallisesti sekä koko EU:ssa. Näihin toimiin osallistuvat yhteistyössä yksityissektori (esim. elintarvikkeiden valmistajat ja mainostajat), julkinen terveydenhuolto ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt (esim. urheilu- ja kuluttajajärjestöt).
 • Valkoisessa kirjassa ehdotetaan, että vuonna 2005 perustetusta ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevästä Euroopan toimintafoorumista saatujen kokemusten pohjalta EU-maihin perustettaisiin muita vastaavia valtakunnallisia ja alueellisia foorumeja. Strategian onnistumisen kannalta avainasemassa on paikallisten sidosryhmien (esim. järjestöjen ja pienyritysten) osallistuminen, koska se synnyttää ryhmädynamiikkaa ja luo yhteyksiä mahdollisimman monien eritasoisten toimijoiden välille.
 • EU-maiden viranomaiset
  • vastaavat koordinoinnista sen varmistamiseksi, että toimet kansanterveyden alalla ovat asianmukaisia, ja
  • kannustavat tiedotusvälineitä osallistumaan yhteisten viestien ja kampanjoiden kehittämiseen.
 • Ravitsemusta ja liikuntaa käsittelevä asiantuntijaryhmä tukee toimintatapojen vaihtoa ja parempien suhteiden luomista hallituksiin. Se pyrkii varmistamaan, että EU-maat (sekä Norja ja Sveitsi) vaihtavat keskenään ideoita ja hyviä toimintatapoja kaikilla asiaa koskevilla politiikanaloilla.

Poikkitieteellinen lähestymistapa

 • Vaikka kansanterveys on valkoisen kirjan ydinkysymys, siinä painotetaan kaikentasoisten yhteistyökumppanuuksien lisäksi sitä, että ylipainon ja lihavuuden torjuminen edellyttää koordinoitua toimintaa, jossa on mukana useita politiikanaloja. Esimerkkeinä voidaan mainita
  • koulutus: kehitetään sekä lapsille että aikuisille suunnattuja tiedotuskampanjoita
  • kuluttajapolitiikka: tiedotetaan selkeästi ja monipuolisesti ruokavalinnoista, esimerkiksi ravintoarvomerkinnöistä
  • urheilu: parannetaan organisoidun urheilutoiminnan saatavuutta ja kannustetaan lisäämään liikuntaa
  • kaupunkisuunnittelu ja kestävä liikenne: edistetään työmatkaliikuntaa, kuten työmatkojen kulkemista jalan tai pyörällä, sekä muita toimia
  • tutkimus: selvitetään perusteellisemmin ruokavalintoihin vaikuttavia tekijöitä, erityisesti hyödyntämällä elintarvikkeita ja terveellistä ruokavaliota koskevaa osiota, joka sisältyy Horisontti 2020 -puiteohjelmaan
  • maatalous: tuodaan terveellisiä elintarvikkeita laajemmin saataville tukemalla ylijäämätuotannon lahjoittamista oppilaitoksille, ruokaloille ja lasten leirikeskuksille terveellisemmän ruokavalion edistämiseksi.

Kansainvälinen yhteistyö

Komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön kanssa perustaakseen ravitsemusta ja liikuntaa koskevan yhteisen tietokannan, joka on yksi liikalihavuuden torjumista käsittelevän Euroopan peruskirjan seurantatoimista. Peruskirja hyväksyttiin Istanbulissa 16. marraskuuta 2006.

Seuranta- ja arviointitoimet

Lihavuutta ja ylipainoa koskevia tietoja seurataan

 • makrotasolla, jotta saadaan yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia tietoja ruokavalioon ja liikuntaan liittyvistä edistymistä mittaavista yleisindikaattoreista Euroopan unionin keskeisten terveysindikaattoreiden pohjalta
 • maakohtaisesti eri maiden nykyisten toimien ja niiden vaikutusten arvioimiseksi
 • toimintokohtaisesti.

Toimien vaikutusta arvioidaan systemaattisesti tuloksellisten toimien selvittämiseksi.

Seuranta

Heinäkuussa 2014 neuvosto antoi päätelmät ravitsemuksesta ja liikunnasta. Päätelmien mukaan vuosittain jopa seitsemän prosenttia terveysbudjeteista käytetään suoraan lihavuuteen liittyviin sairauksiin ja tuottavuuden menetyksestä ja ennenaikaisista kuolemantapauksista aiheutuu muita epäsuoria kustannuksia. Päätelmissä esitettiin myös luettelo toimista tilanteen korjaamiseksi.

TAUSTAA

EU:n toimet ravitsemuksen ja liikunnan alalla ovat välttämättömiä, koska eurooppalaisten kehno ruokavalio ja vähäinen liikunta ovat syynä kuuteen seitsemästä huonon terveyden riskitekijästä Euroopassa. Ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet jyrkästi 1980-luvulta lähtien. Useimmissa EU-maissa yli 50 prosenttia aikuisista on nykyisin ylipainoisia tai lihavia. Myös ylipainoisten lasten määrä on huomattava ja kasvaa edelleen.

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Valkoinen kirja – Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia (KOM(2007) 279 lopullinen, 30.5.2007)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät ravitsemuksesta ja liikunnasta (2014/C 213/01) (EUVL C 213, 8.7.2014, s. 1–6)

Viimeisin päivitys: 18.04.2016

Top