Help Print this page 
Title and reference
Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

Tartuntataudit voivat olla vakava uhka kansalaisten terveydelle etenkin koska ne voivat levitä koko maailmaan hyvin lyhyessä ajassa. Jotta kulkutauteihin voidaan reagoida tehokkaasti ja nopeasti, unionin kykyä torjua tautipesäkkeitä on vahvistettava. Siksi yhteisön viranomaiset ovat päättäneet perustaa tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 851/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä (SARS) tarjoaa tuoreen esimerkin siitä, millä vauhdilla uudet taudit voivat ilmaantua ja levitä. Etelä-Kiinasta lähtenyt SARS levisi muutamassa viikossa Kanadaan, Eurooppaan ja Aasiaan. Tartuntatautipesäkkeiden rajaamiseksi ja niiden leviämisen ehkäisemiseksi mahdollisimman varhain on niin muodoin oleellista, että käytössä on järjestelmä, jonka avulla voidaan reagoida nopeasti ja toimia tehokkaasti.

Euroopan unionilla (EU:lla) on nykyisinkin tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkosto. Tämä komission hallinnoima ja jäsenvaltioiden yhteisesti vuonna 1991 perustama verkosto ei kuitenkaan yksinkertaisesti riitä suojaamaan Euroopan kansalaisia tehokkaasti tartuntatautien uhalta, johon on luettava myös tartunnanaiheuttajien tahallisen levittämisen uhka (bioterrorismi). Eurooppalaisen keskuksen perustaminen on osoittautunut välttämättömäksi, jotta yhteisön toimintaa voidaan johdonmukaistaa ja tehostaa.

TOIMEKSIANTO

Keskuksen toimeksiantona on todeta ja arvioida terveyttä uhkaavat tartuntataudit sekä tiedottaa niistä.

Toimeksiantoonsa kuuluvilla aloilla keskus

  • etsii, kerää, kokoaa ja arvioi asianomaisia tieteellisiä ja teknisiä tietoja ja tiedottaa niistä;
  • antaa tieteellisiä lausuntoja ja tieteellistä ja teknistä apua, koulutus mukaan luettuna;
  • antaa tietoa komissiolle, jäsenvaltioille ja kansanterveyden alalla toimiville yhteisön virastoille ja kansainvälisille järjestöille;
  • koordinoi keskuksen toimeksiantoon kuuluvilla aloilla toimivien elinten eurooppalaista verkottumista ja erikoistuneiden seurantaverkostojen toimintaa;
  • vaihtaa tietoja, asiantuntemusta ja parhaita toimintatapoja ja helpottaa yhteisten toimien kehittämistä ja toteuttamista.

TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT

Keskuksen tärkeimmät tehtävät ovat epidemiologinen seuranta, varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä, tieteelliset lausunnot, tekninen apu jäsenvaltioille ja kolmansille maille sekä tuki- ja kehittämistoimet, jotta voidaan varautua uusiin terveysuhkiin.

Epidemiologinen seuranta ja laboratorioverkostojen muodostaminen

Keskuksen tehtävänä on kehittää epidemiologinen seuranta yhteisön tasolla. Keskukselle siirretään vähitellen tartuntatautien eurooppalaisen seurantaverkon tehtävät. Keskus tukee erikoistuneiden seurantaverkostojen toiminnan kautta jäsenvaltioiden tunnustamien toimivaltaisten elinten verkottamista. Se yhdenmukaistaa seurantamenetelmiä sekä valvoo ja arvioi erikoistuneiden laboratorioverkostojen seurantatoimintaa niiden erityisluonteen hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Keskus kannustaa erikoistuneita laboratorioita keskinäiseen yhteistyöhön ja edistää siten valmiuksien kehittämistä kansanterveyttä mahdollisesti uhkaavien tartuntatekijöiden diagnosointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen ja luokitteluun.

Tieteelliset lausunnot

Keskus toimittaa riippumattomia tieteellisiä lausuntoja, asiantuntijaneuvoja ja tietoja. Tätä varten keskus huolehtii siitä, että sillä on käytettävissään paras mahdollinen asiantuntemus. Jos käytettäviltä erikoistuneilta seurantaverkostoilta puuttuu jonkin tietyn ongelman asiantuntemus, keskus voi perustaa riippumattomia tilapäisiä työryhmiä.

Keskus antaa tieteellisen lausunnon komission, Euroopan parlamentin tai jäsenvaltion pyynnöstä. Se voi antaa lausunnon myös omasta aloitteestaan.

Varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä

Keskus tukee ja avustaa komissiota hoitamalla varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmää ja varmistamalla jäsenvaltioiden kanssa, että koordinoituihin vastatoimiin on jatkuva valmius. Varoitustilanteessa toimintavastuu kuuluu edelleen jäsenvaltioille ja komissiolle, mutta teknisesti varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän toiminnasta huolehtivat keskus ja sen verkostot. Keskus koordinoi toimintaansa tarvittaessa muiden asianomaisten eurooppalaisten virastojen kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviraston ja Euroopan lääkeviraston kanssa.

Tieteellinen ja tekninen apu sekä koulutus

Komissio, jäsenvaltiot, kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, erityisesti Maailman terveysjärjestö, voivat pyytää keskusta antamaan tieteellistä tai teknistä apua millä tahansa sen toimeksiantoon kuuluvalla alalla. Apuun voi kuulua osallistuminen suojatoimenpiteiden kehittämiseen ihmisten terveyteen kohdistuvien uhkien varalta, asiantuntija-avun tarjoaminen sekä tutkijaryhmien mobilisointi ja koordinointi.

Keskus tukee ja koordinoi koulutusohjelmia, jotta jäsenvaltioissa ja komissiossa olisi riittävästi käytettävissä koulutettuja asiantuntijoita erityisesti epidemiologista seurantaa ja kenttätutkimuksia varten.

Kehittymässä olevien terveysuhkien tunnistaminen

Keskus perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa menettelyt tietojen hakua, keräämistä, kokoamista ja analysoimista varten tavoitteena kehittymässä olevien terveysuhkien tunnistaminen. Lisäksi keskuksen on toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle vuotuinen arvio vallitsevista ja kehittymässä olevista terveysuhkista. Se myös ilmoittaa komissiolle ja jäsenvaltioille mahdollisimman pian havainnoista, jotka edellyttävät näiden välittömiä toimia.

Keskuksen toimintaa koskevat tiedotukset

Keskus huolehtii siitä, että väestö saa nopeasti puolueetonta, luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa tietoa sen toiminnasta ja sen työn tuloksista. Keskus antaa suuren yleisön käytettäväksi tietoa erityisesti tarkoitusta varten perustettavalla Internet-sivustolla.

ORGANISAATIO

Keskuksen rakenne on suunniteltu Euroopan yhteisön muiden riippumattomien erillisvirastojen mukaiseksi. Keskus muodostuu

  • hallintoneuvostosta, jossa on yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä jäsen sekä kaksi Euroopan parlamentin ja kolme komission nimeämää jäsentä; hallintoneuvosto huolehtii siitä, että keskus toteuttaa toimeksiantonsa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät sekä vahvistaa keskuksen työohjelman ja sen varainhoitoa koskevat säännökset;
  • johtajasta, jota avustaa suppea henkilöstö; johtaja vastaa erityisesti keskuksen päivittäisestä hallinnosta sekä työohjelman laatimisesta ja täytäntöönpanosta;
  • neuvoa-antavasta ryhmästä, jossa on edustajia jäsenvaltioiden toimivaltaisista elimistä; ryhmä muodostaa puitteet terveysuhkia koskevaa tietojenvaihtoa ja tietojen yhteen kokoamista varten.

KESKUS TOIMINTAKELPOINEN VUODESTA 2005

Keskus aloitti toimintansa toukokuussa 2005. Sillä on noin sadan hengen henkilöstö ja käytössään kolmeksi ensimmäiseksi toimintavuodeksi 48 miljoonan euron talousarvio.

Keskus sijoitettiin Tukholmaan, Ruotsiin.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 851/2004

20.5.2004

-

EYVL L 142, 30.4.2004

See also

Viimeisin päivitys 17.05.2011

Top