Help Print this page 
Title and reference
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Asetuksella laaditaan uudelleen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) perustamisasetus ja säädetään keskuksen toimenkuvan laajentamisesta. Seurantakeskuksen tehtävänä on hankkia Euroopan unionille (EU) ja sen maille puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja huumausaineista, niiden väärinkäytöstä ja sen seurauksista EU:n tasolla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1920/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta (uudelleenlaadittu toisinto).

TIIVISTELMÄ

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 302/93 uudelleenlaadinta kävi välttämättömäksi, jotta voitiin ottaa huomioon Euroopan unionissa (EU) tapahtunut kehitys. Asetuksen säännöt oli lisäksi saatettava ajan tasalle, jotta voitiin laajentaa seurantakeskuksen toimenkuvaa huumausaineiden käytön uusien suuntausten tarkasteluun. Erityisesti oli otettava huomioon sekakäyttö, mukaan luettuna laittomien huumausaineiden käyttö yhdessä laillisten aineiden tai lääkkeiden kanssa.

Toimenkuva ja tehtävät

Seurantakeskuksen tehtävänä on käsitellä ja tuottaa tilastollisia, asiakirjoihin perustuvia ja teknisiä tietoja huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä ja auttaa siten EU:ta ja sen maita muodostamaan kokonaiskuva EU:n huumetilanteesta niiden toteuttaessa toimenpiteitä tai määritellessä huumeiden vastaista toimintaa, kukin toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Seurantakeskus ei voi harjoittaa mitään sellaista toimintaa, joka ei liity yleiseen tiedottamiseen, eikä se voi missään tapauksessa kerätä henkilötietoja.

Tällä uudelleen laaditulla asetuksella vahvistetaan seurantakeskuksen toimenkuvaa. Asetuksella laajennetaan seurantakeskuksen tehtäväkenttää siten, että se kerää, kirjaa ja analysoi tietoja myös huumausaineiden käyttöön liittyvistä suuntauksista. Asetuksessa korostetaan tietojen vaihtoa EU-maissa omaksutuista parhaista käytännöistä.

Seurantakeskuksen ensisijaiset toiminta-alat ovat seuraavat

 • huumausainetilanteen seuranta sekä uusien suuntausten, erityisesti sekakäyttöön liittyvien suuntausten seuranta
 • huumausaineisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi toteutettavien toimien seuranta, EU-maissa sovellettavista parhaista käytännöistä tiedottaminen ja tällaisten käytäntöjen vaihdon helpottaminen EU-maiden kesken
 • sellaisen järjestelmän ylläpito, jonka avulla voidaan nopeasti vaihtaa tietoja, ja uusiin psykoaktiivisiin aineisiin liittyvien riskien arviointi
 • sellaisten välineiden kehittäminen, joiden ansiosta komission ja EU-maiden on helpompi valvoa ja arvioida kansallista politiikkaansa huumausaineiden alalla.

Seurantakeskuksen työn järjestämisessä ja työmenetelmien määrittämisessä noudatetaan tavoiteltavien tulosten puolueetonta luonnetta koskevaa periaatetta, jonka mukaan huumausaineita koskevien tietojen lähteiden ja tutkimusmenetelmien on oltava vertailukelpoisia. Sen tehtäviä ovat

 • olemassa olevien tietojen kerääminen ja analysointi
 • tietojen vertailumenetelmien parantaminen
 • tietojen levittäminen
 • yhteistyö eurooppalaisten ja kansainvälisten toimielinten ja järjestöjen sekä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa
 • uusia kehityssuuntauksia koskevan tiedon levittäminen.

Seurantakeskusta avustaa tiedekomitea.

Seurantakeskuksella on myös käytettävissään "Huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskeva eurooppalainen tietoverkko" (Reitox). Verkkoon kuuluu yksi yhteyspiste kustakin EU‑maasta ja seurantakeskuksen toimintaan osallistumisesta sopimuksen tehneestä maasta sekä komission yhteyspiste.

Seurantakeskuksen on otettava huomioon työ, jota on jo tehty muissa virastoissa, kuten Euroopan poliisivirastossa (Europol).

Oikeudellinen asema ja organisaatio

Seurantakeskus on oikeushenkilö. Toimivalta ratkaista seurantakeskusta vastaan nostetut kanteet on Euroopan unionin tuomioistuimella. Seurantakeskuksen päätoimipaikka on Lissabonissa, Portugalissa.

Seurantakeskuksella on johtaja, joka vastaa keskuksen päivittäisestä johtamisesta. Hallintoneuvosto vahvistaa johtokomitean avustamana seurantakeskuksen

 • kolmivuotiset toimintasuunnitelmat
 • vuotuisen toimintasuunnitelman (kolmivuotisten toimintasuunnitelmien perusteella)
 • vuotuiset toimintakertomukset.

Seurantakeskuksen toimintaan voivat osallistua myös EU:n ulkopuoliset maat, jotka EU:n ja sen maiden tavoin pitävät huumekysymystä tärkeänä. Asetuksessa täsmennetään näitä maita edustavien hallintoneuvoston jäsenten asema.

Seurantakeskuksen on määrä toteuttaa asteittain tehtävänsä kolmivuotisessa toimintasuunnitelmassa ja vuotuisissa toimintasuunnitelmissa vahvistettujen tavoitteiden mukaan ottaen huomioon käytettävissä olevat varat. Komissio huolehtii siitä, että seurantakeskuksesta tehdään ulkopuolinen arviointi kuuden vuoden välein. Arviointiin on sisällytettävä myös Reitox‑järjestelmä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1920/2006

16.1.2007

-

EUVL L 376, 27.12.2006

See also

 • Seurantakeskuksen (EN) verkkosivusto

Viimeisin päivitys 17.05.2011

Top