Help Print this page 
Title and reference
Työterveys ja työturvallisuus: yleiset säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Työterveys ja työturvallisuus: yleiset säännöt

Euroopan unioni (EU) on laatinut perussäännöt työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi. Tätä varten käsillä olevassa direktiivissä säädetään työnantajia ja työntekijöitä koskevat velvollisuudet erityisesti työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi. Direktiivillä on myös parannettava työntekijöille tarjottavaa koulutusta sekä heille tiedottamista ja heidän kuulemistaan.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Käsillä olevassa direktiivissä säädetään työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevat perussäännöt *. Siinä säädettyjen toimenpiteiden tarkoituksena on erityisesti ammattitauteja ja työtapaturmia aiheuttavien vaaratekijöiden poistaminen.

Näitä toimenpiteitä sovelletaan kaikkiin sekä julkisiin että yksityisiin toiminnan aloihin tiettyjä julkisia tehtäviä (asevoimat, poliisivoimat jne.) ja väestönsuojelun erityistoimia lukuun ottamatta.

Työnantajien velvollisuudet:

Työnantajan * on varmistettava työntekijöiden turvallisuus ja terveys kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa, myös silloin, kun hän ottaa sitä varten palvelukseensa ulkopuolisia henkilöitä tai ostaa ulkopuolisia palveluja. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tätä vastuuta ylivoimaisen esteen * sattuessa.

Työnantaja ottaa käyttöön keinoja ja toimenpiteitä työntekijöiden suojaamiseksi. Kyse on ennaltaehkäisevistä toimista, tiedotustoimista ja työntekijöiden kouluttamisesta. Toimien avulla muun muassa

  • vältetään vaarat tai hallitaan niitä vaaroja, joita ei voida välttää
  • annetaan työntekijöille aiheellisia ohjeita asettamalla etusijalle yleiset suojelutoimenpiteet
  • mukautetaan työoloja, ‑välineitä ja ‑menetelmiä tekniikan kehityksen perusteella.

Suojakeinoja ja ‑toimenpiteitä on mukautettava mahdollisiin työolojen muutoksiin. Lisäksi työnantajan on otettava huomioon yrityksen toiminnan luonne ja työntekijöiden kyvyt.

Jos samassa työpaikassa toimii usean eri yrityksen työntekijöitä, on työnantajien tehtävä yhteistyötä sovittaakseen yhteen toimet, jotka liittyvät työssä esiintyviltä vaaroilta suojelemiseen ja niiden ehkäisyyn.

Lisäksi vakavan vaaran uhatessa toteutettavat ensiapu- ja palontorjuntatoimet sekä työntekijöiden evakuointitoimet on sovitettava yrityksen tai laitoksen toiminnan luonteeseen ja sen kokoon. Työnantajan on ilmoitettava kaikille niille työntekijöille, jotka voivat olla alttiina vakavalle ja välittömälle vaaralle, sekä koulutettava heidät sen varalta.

Työnantaja järjestää yrityksensä tai laitoksensa suojelu- ja ennaltaehkäisytoiminnan, myös ensiavun ja vakavien vaarojen torjuntatoimien osalta. Hän nimeää tätä varten yhden tai useamman koulutetun työntekijän, jotka huolehtivat toimenpiteiden seurannasta, tai ostaa palvelut ulkopuoliselta yritykseltä.

Työntekijöille järjestetään terveystarkastukset toteuttamalla kansallisten lakien tai käytäntöjen mukaiset toimenpiteet. Kukin työntekijä voi halutessaan pyytää säännöllistä terveystarkastusta.

Erityisen alttiita riskiryhmiä on suojeltava erityisesti niitä uhkaavilta vaaroilta.

Työntekijöiden kuuleminen

Työnantajien on kuultava työntekijöitä tai heidän edustajiaan kaikissa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Työntekijöiden edustajat voivat tehdä työnantajalle ehdotuksia erityistoimenpiteiden toteuttamisesta. Työnantajan syyllistyessä laiminlyöntiin he voivat saattaa asian kansallisen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Työntekijöiden velvollisuudet:

Jokaisen työntekijän velvollisuus on huolehtia omasta turvallisuudestaan ja terveydestään sekä niiden henkilöiden turvallisuudesta ja terveydestä, joihin hänen toimintansa tai laiminlyöntinsä työssä vaikuttavat. Työntekijöiden on koulutuksensa ja työnantajansa ohjeiden mukaisesti muun muassa

  • käytettävä oikein työhönsä liittyviä laitteita, työkaluja ja aineita
  • käytettävä oikein henkilösuojaimia
  • oltava kytkemättä pois päältä, muuttamasta tai siirtämästä omavaltaisesti pois suojalaitteita
  • ilmoitettava välittömästi jokaisesta vakavaa ja välitöntä vaaraa aiheuttavasta työtilanteesta.

Taustaa

Tätä puitedirektiiviä täydennetään liitteessä luetelluilla alakohtaisilla direktiiveillä, jotka koskevat muun muassa henkilösuojaimia ja käsin tapahtuvaa taakkojen käsittelyä.

Keskeiset termit

  • Työntekijä: palkattu henkilö, mukaan lukien harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset työntekijät, ei kuitenkaan kotitaloustyöntekijät.
  • Työnantaja: luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, johon työntekijä on työsuhteessa ja joka on vastuussa yrityksestä ja/tai laitoksesta.
  • Ylivoimainen este: tilanne, jossa epätavallisilla ja ennalta arvaamattomilla olosuhteilla, joihin työnantajan ei ole ollut mahdollista vaikuttaa, on seurauksia, joita ei olisi voitu välttää kaikista toteutetuista toimenpiteistä huolimatta.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 89/391/ETY

19.6.1989

31.12.1992

EYVL L 183, 29.6.1989

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007

Asetus (EY) N:o 1137/2008

22.10.2008

11.12.2008

EUVL L 311, 21.11.2008

Neuvoston direktiiviin 89/391/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 19.08.2011

Top