Help Print this page 
Title and reference
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö on vuonna 1975 perustettu kolmikantainen EU:n elin, jonka päämääränä on edistää parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja käyttöönottoa Euroopassa. Säätiö arvioi ja analysoi elin- ja työoloja, antaa arvovaltaisia lausuntoja ja neuvoja sosiaalipolitiikan päätöksentekijöille ja tärkeimmille toimijoille, vaikuttaa osaltaan elämänlaadun parantamiseen ja tiedottaa alan kehityksestä ja suuntauksista, etenkin jos ne johtavat muutoksiin.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75, annettu 26. toukokuuta 1975, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta. [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

EUROFOUNDin tehtävänä on edistää parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista toimilla, joilla hankitaan ja levitetään tätä kehitystä tukevaa tietämystä. Säätiö ottaa tehtäviään suorittaessaan huomioon yhteisön nykyisen politiikan näillä aloilla ja tiedottaa yhteisön toimielimille suunnitteilla olevista tavoitteista ja suuntaviivoista toimittamalla niille etenkin tieteellisiä ja teknisiä tietoja.

Elinympäristön ja työolojen kehittämiseksi säätiö käsittelee erityisesti seuraavia kysymyksiä:

  • työolot, mukaan lukien työn järjestäminen, työajat, joustavat työjärjestelyt, työolojen muutosten hallinta
  • elinolot eli kaikki eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavat tekijät, kuten työ- ja perhe-elämän välinen tasapaino, julkisten sosiaalipalvelujen saatavuus ja työmarkkinoille sopeutumista tukevat toimet
  • työmarkkinasuhteet ja niihin liittyen elinkeinoelämän muutokset, yritysten uudelleenjärjestelyt, työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon sekä työmarkkinasuhteiden eurooppalaistuminen.

Säätiö edistää tietojen ja kokemusten vaihtoa: säätiö helpottaa yliopistojen, hallintoviranomaisten sekä talous- ja sosiaalialan järjestöjen välisiä yhteyksiä sekä tukee yhteistoimintaa. Se järjestää kursseja, kokouksia ja seminaareja ja osallistuu tutkimuksiin. Lisäksi se toimittaa jäsenvaltioille, työnantajille, ammattijärjestöille sekä Euroopan komissiolle tietoja ja lausuntoja, jotka perustuvat riippumattomiin vertaileviin tutkimuksiin.

Säätiö toimii mahdollisimman kiinteässä yhteistyössä jäsenvaltioissa tai kansainvälisellä tasolla toimivien erikoislaitosten, -säätiöiden ja -toimielinten kanssa. Säätiö varmistaa, että se tekee asianmukaista yhteistyötä erityisesti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa.

Säätiö on oikeushenkilö, ja sen kotipaikka on Irlannissa (Dublinissa). Säätiössä on johtokunta, puheenjohtajisto, johtaja ja apulaisjohtaja.

  • Johtokuntaan kuuluu 78 jäsentä, joista 25 edustaa jäsenvaltioiden hallituksia, 25 edustaa työnantajajärjestöjä, 25 edustaa työntekijäjärjestöjä ja kolme jäsentä edustaa komissiota. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan nimetä uudeksi toimikaudeksi. Johtokunta johtaa säätiötä ja määrää sen suuntaviivat. Johtokunta hyväksyy säätiön vuosittaiset ja jatkuvan tarkastelun periaatteeseen perustuvat nelivuotiset työohjelmat yhteisymmärryksessä komission kanssa.
  • Johtaja johtaa säätiötä ja panee täytäntöön johtokunnan päätökset. Komissio nimeää johtajan enintään viideksi vuodeksi. Sama henkilö voidaan nimetä uudeksi toimikaudeksi. Johtaja laatii ennen kunkin vuoden heinäkuun 1. päivää vuosittaisen työohjelman sekä arvion ohjelmaa varten tarvittavista määrärahoista.
  • Puheenjohtajistoon kuuluu 11 jäsentä. Se muodostuu johtokunnan puheenjohtajasta ja kolmesta varapuheenjohtajasta, kunkin edustajaryhmän (työnantajien ryhmän, työntekijöiden ryhmän sekä hallitusten ryhmän) koordinaattorista sekä yhdestä lisäjäsenestä kustakin ryhmästä. Puheenjohtajisto valvoo johtokunnan päätösten täytäntöönpanoa ja toteuttaa kaikki säätiön asianmukaisen johtamisen edellyttämät toimenpiteet johtokunnan kokousten välillä.

Johtajan ehdotuksen pohjalta johtokunta voi valita riippumattomia asiantuntijoita ja pyytää heiltä lausuntoa erityiskysymyksissä, jotka liittyvät nelivuotiseen jatkuvan tarkastelun periaatteeseen perustuvaan ohjelmaan ja vuosittaiseen työohjelmaan.

Dublinin säätiön perustamista koskeva asetus on ollut marraskuusta 2003 alkaen yhdenmukainen Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan uuden varainhoitoasetuksen (annettu kesäkuussa 2002) ja asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi käsittelevän asetuksen (annettu toukokuussa 2001) kanssa.

Säätiö perusti hiljattain Euroopan muutoksenseurantakeskuksen, jonka tehtävänä on analysoida ja ennakoida elinkeino- ja yrityselämän muutoksia ja tukea yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 1365/75

2.6.1975

-

EYVL L 139, 30.5.1975

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 1947/93

26.7.1993

-

EYVL L 181, 23.7.1993

Asetus (EY) N:o 1649/2003

1.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003

Asetus (EY) N:o 1111/2005

4.8.2005

-

EUVL L 184, 15.7.2005

See also

  • Lisätietoja on saatavilla säätiön verkkosivustolta (EN)

Viimeisin päivitys 25.05.2007

Top