Help Print this page 
Title and reference
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Viraston tehtävänä on antaa yhteisön laitoksille, jäsenvaltioille ja muille asianomaisille teknistä, tieteellistä ja talouteen liittyvää tietoa työturvallisuuden ja työterveyden alalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18. heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Viraston tehtävänä on

 • kerätä ja analysoida jäsenvaltioissa teknisiä, tieteellisiä ja talouteen liittyviä tietoja työterveyden ja työturvallisuuden alalla ja välittää niitä yhteisön laitoksille, jäsenvaltioille ja muille asianomaisille;
 • kerätä ja analysoida teknisiä, tieteellisiä ja talouteen liittyviä tietoja työturvallisuutta ja työterveyttä koskevasta tutkimuksesta sekä jakaa tietoa tutkimusten tuloksista;
 • edistää ja tukea jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa työturvallisuuden ja työterveyden alalla, mukaan luettuina koulutusohjelmia koskevat tiedot;
 • järjestää konferensseja ja seminaareja (esimerkiksi Euroopan työturvallisuuden ja työterveyden teemaviikko) sekä kansallisten asiantuntijoiden vaihtotoimintaa työturvallisuuden ja työterveyden alalla;
 • toimittaa yhteisön laitoksille ja jäsenvaltioille puolueettomia teknisiä, tieteellisiä ja talouteen liittyviä tietoja, joita tarvitaan työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemista koskevien tarkoituksenmukaisten ja tehokkaiden politiikkojen muotoilemiseen ja toteuttamiseen;
 • perustaa ja sovittaa yhteen tietoverkosto yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siten, että siihen kuuluvat kansallisella, kansainvälisellä ja yhteisön (Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö) tasolla toimivat laitokset ja järjestöt, jotka tarjoavat tämäntyyppisiä tietoja ja palveluita;
 • kerätä tietoja työturvallisuus- ja työterveysalan kysymyksistä kolmansista maista ja kansainvälisistä järjestöistä: Maailman terveysjärjestö (WHO), Kansainvälinen työjärjestö (ILO), PAHO, IMO jne. - ja antaa tällaisia tietoja niiden käyttöön;
 • antaa teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja ennalta ehkäisevien toimien toteuttamiseen käytettävistä menetelmistä ja välineistä, määritellä hyviä toimintatapoja ja edistää ennalta ehkäiseviä toimia kiinnittäen erityistä huomiota pienten ja keskisuurten yritysten erityisongelmiin;
 • osallistua työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevien yhteisön strategioiden ja toimintaohjelmien kehittämiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission toimivaltaa;
 • varmistaa, että jaettavat tiedot ovat loppukäyttäjien kannalta ymmärrettäviä.

Virasto toimii päällekkäisen työn välttämiseksi mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä olemassa olevien yhteisön laitosten, säätiöiden, erityiselinten ja ohjelmien kanssa. Virasto tekee yhteistyötä erityisesti Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa.

Viraston on laadittava verkosto, johon kuuluvat

 • kansallisten tietoverkostojen tärkeimmät osat, mukaan lukien kansallisten työmarkkinaosapuolten järjestöt, kansallisen lainsäädännön mukaisesti,
 • kansalliset koordinaatiokeskukset,
 • eurooppalaiset aihekeskukset.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava virastolle säännöllisesti kansallisten työturvallisuus- ja työterveysalan tietoverkostojen tärkeimmistä osista. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vastaavat virastolle kansallisella tasolla toimitettavien tietojen yhteensovittamisesta ja välittämisestä.

Virasto on oikeushenkilö. Sen hallinto- ja johtamisrakenteisiin kuuluu johtokunta, puheenjohtajisto ja johtaja. Sen johtokuntaan kuuluu 78 jäsentä, joista jäsenvaltioiden hallitusten edustajia on 25, työnantajajärjestöjen edustajia 25, työntekijäjärjestöjen edustajia 25 ja komission edustajia 3. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja sama jäsen voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi. Virasto sijaitsee Bilbaossa, Espanjassa.

Johtokunta määrittelee viraston strategiset tavoitteet. Erityisesti se hyväksyy talousarvion, nelivuotisen jatkuvan toimintaohjelman ja viraston vuosittaisen työohjelman johtajan laatiman esityksen perusteella komission yksiköitä ja työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan. Johtokunta hyväksyy viimeistään kunkin vuoden tammikuun 31. päivänä viraston toiminnasta yleisen vuosikertomuksen.

Johtokunta asettaa puheenjohtajiston, johon kuuluu 11 jäsentä. Puheenjohtajisto koostuu johtokunnan puheenjohtajasta ja kolmesta varapuheenjohtajasta sekä kunkin kolmen edustajaryhmän (työnantajat, työntekijät ja hallitukset) koordinaattorista sekä yhdestä lisäjäsenestä kustakin ryhmästä. Puheenjohtajisto valvoo johtokunnan päätösten täytäntöönpanoa ja toteuttaa kaikki viraston asianmukaisen johtamisen edellyttämät toimenpiteet johtokunnan kokousten välillä

Virastoa johtaa johtaja, jonka johtokunta nimittää.

Bilbaon viraston perustamisasetus on marraskuusta 2003 lähtien ollut Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan uuden varainhoitoasetuksen (kesäkuu 2002) ja asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (toukokuu 2001) mukainen.

Viraston toiminnan saaminen käyntiin

Johtokunnan avajaiskokous järjestettiin viraston päätoimipaikassa Bilbaossa (Espanjassa) 25. ja 26. lokakuuta 1995.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 2062/94

18.7.1994

-

EYVL L 216, 20.8.1994

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1643/95

29.6.1995

-

EYVL L 156, 7.7.1995

Asetus (EY) N:o 1654/2003

30.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003

Asetus (EY) N:o 1112/2005

4.7.2005

-

EUVL L 184, 15.7.2005

MUUT OLEELLISET ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastoa koskevasta komission kertomuksesta (kehityskertomus 1996-2000) [KOM(2001) 163 slutlig - Ei julkaistu EUVL:ssä].

See also

Viimeisin päivitys 26.10.2005

Top