Help Print this page 
Title and reference
Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys

Suosituksella perustetaan uusi viitekehys, joka auttaa EU-maita ja muita osallistuvia valtioita kehittämään, parantamaan, ohjaamaan ja arvioimaan omien ammatillisten koulutusjärjestelmiensä laatua. Laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys antaa uusia virikkeitä avoimuudelle ja siten myös liikkuvuudelle tarjoamalla yhteisen välineen laadunhallintakäytäntöjen kehittämiseen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta [EUVL C 155, 8.7.2009].

TIIVISTELMÄ

Laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys on uusi väline, jolla EU-maiden viranomaisia autetaan edistämään ja seuraamaan ammatillisen koulutuksen järjestelmiensä parantamista.

Laadunvarmistusta voidaan käyttää järjestelmällisenä lähestymistapana koulutusjärjestelmien uudistamiseen, erityisesti lisäämällä koulutuksen tehokkuutta. Siksi sen olisi tuettava kaikkia ammatillisen koulutuksen alalla tehtäviä poliittisia aloitteita.

EU-maita kehotetaan kehittämään ja käyttämään tätä välinettä vapaaehtoiselta pohjalta. Viitekehyksen ensisijaisia käyttäjiä ovat kansalliset ja alueelliset viranomaiset sekä julkiset ja yksityiset elimet, joiden tehtävänä on ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja parantaminen.

Täytäntöönpano

Viitekehys tarjoaa menetelmällisiä osatekijöitä, jotka auttavat EU-maita arvioimaan selkeällä ja johdonmukaisella tavalla, onko niiden ammatillisessa koulutuksessa toteutettu tarvittavat laadunparantamistoimet ja onko niitä tarpeen tarkistaa.

Viitekehyksessä ehdotettu menetelmä perustuu seuraaviin osatekijöihin:

  • nelivaiheinen sykli (suunnittelu, toteutus, arviointi ja tarkistaminen), joka on kuvattu ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja järjestäjiä silmällä pitäen
  • syklin kutakin vaihetta koskevat laatuvaatimukset ja ohjeelliset kuvaajat (liite I)
  • yhteiset indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida koulutuksen tavoitteita, menetelmiä, prosesseja ja tuloksia. Tiettyjen indikaattoreiden on perustuttava tilastotietoihin, toiset ovat luonteeltaan laadullisia (liite II).

Suosituksessa korostetaan laadun parantamisen kulttuuria ja vastuullisuutta kaikilla tasoilla, toisin sanoen ammatillisen koulutuksen järjestelmien ja järjestäjien sekä tutkintojen myöntämisen tasolla. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä järjestelmällistä itsearviointia pidetään hyvin tärkeänä. Se käsittää sisäisiä ja ulkoisia arviointimekanismeja, jotka EU-maiden on määriteltävä. Tällaisen ohjauksen avulla saadaan palautetta saavutetusta edistyksestä.

EU-maiden oli viitekehystä apuna käyttäen kehitettävä 18. kesäkuuta 2011 mennessä lähestymistapoja kansallisten laadunvarmistusjärjestelmiensä parantamiseksi. Kaikkien asianomaisten sidosryhmien oli oltava mukana näissä kehittämistoimissa.

Eurooppalainen laadunvarmistusverkosto

Suosituksessa kehotetaan EU-maita osallistumaan aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaiseen laadunvarmistusverkostoon ja jatkamaan sen avulla yhteisten periaatteiden ja työkalujen kehittämistä, jotta ammatillisen koulutuksen laatua voidaan parantaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Suosituksessa kehotetaan EU-maita myös nimeämään ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen kansalliset yhteyspisteet, jotta alalla toimivat elimet voidaan koota yhteen ja kaikki asianomaiset kansalliset ja alueelliset sidosryhmät saadaan mukaan. Yhteyspisteet edistävät viitekehyksen dynaamista ja käytännön kehitystyötä kansallisella tasolla, tukevat EU-maiden itsearviointia ja verkoston toimintaa sekä jakavat asianomaisille sidosryhmille asiaan liittyvää tietoa.

Tausta

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys kuuluu liikkuvuutta edistäviin eurooppalaisiin aloitteisiin. Sillä edistetään eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) toteuttamista.

Suositukset on laadittu vuonna 2002 kokoontuneen Barcelonan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Niissä asetettiin tavoitteeksi, että eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä tulee maailmanlaajuisia esikuvia vuoteen 2010 mennessä. Ehdotus on myös osa Kööpenhaminan prosessia, joka tähtää yhteistyön vauhdittamiseen ammatillisessa koulutuksessa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen täytäntöönpanosta [ COM(2014) 30 final , 28.1.2014 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tämä kertomus on ensimmäinen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen edistymisestä Euroopan unionissa annettava kertomus suosituksen antamisen jälkeen. Sen tärkeimmät päätelmät ovat:

  • EQAVET on auttanut edistämään laatuun perustuvaa ajattelutapaa Euroopan valtioiden ammatillisessa koulutuksessa sekä ajattelutavan käytännön soveltamista erityisesti kehittämällä laadukkaita operatiivisia toimenpiteitä EQAVET-verkoston piirissä.
  • Toimenpiteissä on kuitenkin keskitytty laitosten tasolla tarjottavaan, kouluopetukseen perustuvaan koulutukseen (valtaosa ammatillisesta peruskoulutuksesta ja osa ammatillisesta jatkokoulutuksesta), eivätkä vaikutukset työssäoppimiseen ja epäviralliseen oppimiseen ole yhtä selviä (kyseiset oppimismuodot muodostavat suurimman osan ammatillisesta jatkokoulutuksesta, mutta voivat olla keskeisessä asemassa myös teorian ja käytännön yhdistävien järjestelmien mukaisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa).
  • EQAVET:n joustava toimintatapa, jossa saataville annettuja välineitä voidaan valita ja mukauttaa, on edistänyt sen käyttöä, mutta samalla kuitenkin heikentänyt mahdollisuuksia siihen, että sitä voitaisiin käyttää eri valtioiden yhteisenä terminologian ja käsitteiden viitekehyksenä.

Tämä on selvänä osoituksena siitä, että yhteistyötä laadunvarmistukseen ja avoimuuteen liittyvien muiden eurooppalaisten välineiden kanssa on tehostettava entisestään.

Viimeisin päivitys 15.06.2014

Top