Help Print this page 
Title and reference
Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET)

ECVET-järjestelmä on yhteinen menetelmäkehys, joka helpottaa oppimistuloksista myönnettyjen opintosuoritusten keräämistä ja siirtoa yhdestä tutkintojärjestelmästä toiseen. Järjestelmän tarkoituksena on edistää kansainvälistä liikkuvuutta ja elinikäisen oppimisen mahdollisuutta. Sillä ei ole tarkoitus korvata kansallisia tutkintojärjestelmiä, vaan parantaa eri järjestelmien keskinäistä yhteensopivuutta ja vertailtavuutta. ECVET-järjestelmää sovelletaan henkilön eri opiskelualoilla saavuttamiin oppimistuloksiin, jotka siirretään, tunnustetaan ja kerätään yhteen tutkinnon suorittamista varten. Tämä hanke helpottaa EU:n kansalaisten tutkintojen, pätevyyden ja osaamisen tunnustamista muissa jäsenvaltioissa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta [EUVL C 155, 8.7.2009].

TIIVISTELMÄ

Komission esittämä eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ammatillista koulutusta varten (ECVET) on menetelmäkehys tutkintojen esittämiseksi * oppimistulosyksiköinä *, joihin liittyy pisteitä *.

ECVET on järjestelmä ammatillisen koulutuksen oppimistulosyksiköiden keräämiseksi ja siirtämiseksi Euroopassa. Sen avulla voidaan tunnustaa ja rekisteröidä henkilön oppimistuloksia eri yhteyksistä, sekä ulkomailta että virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen piiristä. Oppimistulokset voidaan siirtää henkilön alkuperäiseen järjestelmään kerättäväksi yhteen tutkintoa varten.

Tutkintojen tason ja sisällön määrittävien kansallisten järjestelmien erilaisuus ei suosi opiskelijoiden rajat ylittävää liikkuvuutta. ECVET korjaisi tämän tilanteen helpottamalla opiskelijoiden liikkuvuutta kaikkialla EU:ssa.

Jäsenvaltiot voivat halutessaan hyväksyä tämän suosituksen ja toteuttaa siirtojärjestelmän. Niitä pyydetään vapaaehtoisesti toteuttamaan vaiheittaisia toimia, joilla pyritään ECVET‑järjestelmän käyttöönottoon vuonna 2012.

ECVETin toteuttamisessa olisi hyödynnettävä kumppanuuksia ja opiskelusopimuksiin (yhteisymmärryspöytäkirja) perustuvia verkostoja, joilla luodaan asianmukaiset puitteet opintosuoritusten siirrolle. Opintosuoritusten siirtämiseen sovellettavat periaatteet ja tekniset määritelmät, joiden avulla tutkinnot kuvataan tutkinnon osina niistä saatavine pisteineen, on esitetty liitteessä II.

ECVETin tueksi ja jäsenvaltioiden tietojen‑ ja kokemustenvaihtoa varten on perustettu sidosryhmistä ja toimivaltaisista organisaatioista koostuva ECVET-verkosto. Verkoston pohjalta komissio on perustanut ECVET-käyttäjien ryhmän, joka osallistuu ECVET‑käyttöoppaiden kehittämiseen ja ECVETin toteuttamiseen.

Muiden aloitteiden täydentävyys pätevyyksien tunnustamiseksi ja siirtämiseksi

ECVET on yksi monista eurooppalaisista aloitteista, joilla edistetään opiskelijoiden liikkuvuutta Euroopan unionissa (EU). Tällaisia aloitteita ovat muun muassa EUROPASS ja liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja.

ECVET myös täydentää eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää (EOAS) (EN) liittämällä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen toisiinsa. Vuonna 1989 käyttöön otettu ECTS-järjestelmä edistää ulkomailla suoritettujen opintojaksojen avoimuutta ja tunnustamista.

ECVET-järjestelmän tavoitteena on helpottaa oppimistuloksista myönnettyjen opintosuoritusten siirtoa yhdestä tutkintojärjestelmästä toiseen. Tavoite on eri kuin eurooppalaisella tutkintojen viitekehyksellä, joka muodostaa yhteisen viitekehyksen. Järjestelmien yhdenmukaistamisen sijasta ECVET-järjestelmällä edistetään niiden yhteensopivuutta ja taataan kertyneiden oppimistulosyksiköiden siirtämistä ja tunnustamista koskevien olemassa olevien kansallisten säännösten välinen liitäntä.

ECVET-järjestelmää ei sovelleta ammattipätevyyden vastavuoroiseen tunnustamiseen, johon liittyvässä direktiivissä asetetaan jäsenvaltioita sitovia velvoitteita.

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys

ECVETin yhteydessä esiteltiin myös uusi työkalu, jolla pyritään kannustamaan jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita käytäntöjä ammattikoulutuspolitiikan alalla. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen tarkoituksena on parantaa kansallisia laadunhallintakäytäntöjä tällä alalla tarjoamalla yhteiset kriteerit ja mittapuut.

Taustaa

EU:n tavoitteena on tehdä Euroopan koulutusjärjestelmistä maailmanlaajuinen viitemalli vuoteen 2010 mennessä. Jäsenvaltiot ovat Lissabonin strategian puitteissa hyväksyneet yhteisiä tavoitteita koulutusjärjestelmien parantamiseksi. Tätä tavoitetta silmällä pitäen on laadittu Koulutus 2010 ‑työohjelma.

Kööpenhaminassa vuonna 2002 allekirjoitettu ministerien julistus koskee ammatillisen koulutuksen alan yhteistyön elvyttämistä. Se tähtää erityisesti Koulutus 2010 ‑työohjelman yhtenäiseen täytäntöönpanoon ja korostaa ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän merkitystä. Neuvosto toi 15. marraskuuta 2004 antamissaan päätelmissä esiin tarpeen jatkaa tätä alaa koskevan eurooppalaisen järjestelmän toteuttamista ja kehittämistä.

Marraskuun 2006 ja maaliskuun 2007 välisenä aikana järjestettyjen ECVET-hankkeeseen liittyvien kuulemisten tulokset (EN) vahvistavat, että tällaiselle ammatillisen koulutuksen järjestelmälle on tarvetta.

Asiakirjan keskeiset termit

  • Tutkinto: arviointi- ja tunnistamisprosessin virallinen tulos, joka saadaan toimivaltaisen organisaation vahvistettua, että henkilö on suorittanut tietyt vaatimukset täyttävät oppimistulokset.
  • Oppimistulosyksikkö: tutkinnon osa, joka koostuu johdonmukaisesta tietojen, taitojen ja pätevyyden kokonaisuudesta ja joka voidaan arvioida ja validoida.
  • Opintosuorituspiste tai ECVET-piste: tutkintoon kuuluvien oppimistulosten numeerisesti esitetty kokonaispainoarvo ja yksiköiden suhteellinen painoarvo tutkinnosta.

Viimeisin päivitys 14.01.2010

Top