Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen kielitaitotutkimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurooppalainen kielitaitotutkimus

Eurooppalaisen kielitaitotutkimuksen tarkoituksena on mitata eurooppalaisten nuorten kielitaitoa. Tutkimus tehdään edustavasta otoksesta oppilaita, jotka opiskelevat yhtä jäsenvaltiossa eniten vieraana kielenä opetettua Euroopan unionin virallista kieltä. Tutkimustulosten perusteella voidaan luoda eurooppalainen kielitaitoindikaattori ja tuloksista saadaan luotettavaa tietoa kielenoppimisesta ja nuorten kielitaidosta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, annettu 13. huhtikuuta 2007, Eurooppalaisen kielitaitotutkimuksen puitteet [KOM(2007) 184 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Eurooppalaisen kielitaitotutkimuksen tarkoituksena on luoda perusta tulevalle eurooppalaiselle kielitaitoa osoittavalle indikaattorille. Tämän indikaattorin avulla voidaan mitata ja parantaa vieraiden kielten oppimista Euroopan unionissa (EU).

Eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin avulla voidaan tunnistaa parhaat opetus- ja oppimiskäytännöt. Se tarjoaa mahdollisuuden arvioida monikielisyyden puitestrategian noudattamisessa tapahtunutta edistystä siltä osin kuin on kyse EU:n kansalaisten monikielisyydestä ja vähintään kahden vieraan kielen oppimisesta hyvin varhaisesta iästä lähtien.

Tutkimus tehdään kansainvälisissä tutkimuksissa käytettävien yleisten otantaa koskevien tieteellisten standardien mukaisesti, jotta voidaan olla varmoja tutkimuksesta saatavien tietojen luotettavuudesta ja vertailukelpoisuudesta.

Kielitaito

Tässä tutkimuksessa testataan kolmea kielitaidon osa-aluetta: luetunymmärtämistä, kuullunymmärtämistä ja kirjoittamista. Puhumisen testaamiseen tarvittavat välineet laaditaan myöhemmin.

Kielitestit tehdään yleisimmin opetetuissa Euroopan unionin virallisissa kielissä, joita opetetaan ensimmäisenä ja toisena vieraana kielenä. Nämä kielet ovat englanti, ranska, saksa, espanja ja italia. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin halutessaan käyttää tätä välinettä myös muiden kielten testaamiseen.

Tutkimuksessa otetaan huomioon myös ulkoiset tekijät, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa oppilaiden kielellisiin valmiuksiin.

Arviointikehys ja testausväline

Yhteinen eurooppalainen kieliviitekehys (EN) (FR) toimii nuorten kielitaidon arvioinnin pohjana. Euroopan neuvosto on suunnitellut tämän kieliviitekehyksen, jotta sen avulla edistettäisiin ja helpotettaisiin kielten oppimista. Yhteistä eurooppalaista viitekehystä noudatetaan jäsenvaltioissa, joista monet ovat jo käyttäneet tätä viitekehystä aikaisemmissa kielitaitotesteissä.

Yhteinen eurooppalainen kieliviitekehys jakaantuu useisiin asteikkoihin, jotka ilmoittavat saavutetun kielitaidon tason. Tämä viitekehys täytyy kuitenkin sopeuttaa koulujen kieltenopetukseen, sillä oppilaiden tasolta toiselle edistymisen analysointi olisi liian aikaa vievää ja kallista.

Tutkimuksen kohdeperusjoukkoon kuuluvat 14–16-vuotiaat oppilaat, joille opetetaan testattavaa kieltä.

Tutkimukseen osallistuvat jäsenvaltiot voivat valita testivälineiksi joko tietokonepohjaiset testit tai perinteiset kynällä ja paperilla tehtävät testit. Vaikka tietokonepohjaisessa testaamisessa on selkeitä etuja verrattuna paperilla tehtäviin testeihin nähden erityisesti kustannusten osalta, myös ohjelmistojen yhteensopivuuden ongelmat ja tietokoneenkäyttö- ja koneella kirjoittamisen taidot tulee ottaa huomioon.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus rahoitetaan elinikäisen oppimisen ohjelmalla (2007-2013), joka kattaa tutkimuksen kansainväliset kustannukset (pilottitestien ja testisarjan laadinta ja koordinointi sekä tulosten analysointi). Jäsenvaltiot vastaavat alueellaan järjestettävien kielitaitotestien kansallisista kustannuksista (tukirakenteiden perustaminen, testaajien kouluttaminen, materiaalikustannukset jne.). Tällaisia testejä on järjestetty aikaisemminkin, joten olemassa olevat organisaatiorakenteet mahdollistavat taloudellisia mittakaavaetuja jäsenvaltioille.

Jäsenvaltioiden tehtävänä on varmistaa, että niillä on tutkimuksen toteuttamiseen tarvittavat organisaatiorakenteet. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat jo osallistuneet samankaltaisiin kansainvälisiin tutkimuksiin, voivat hyödyntää kokemuksiaan ja käyttää niitä pohjana kansallisten organisaatiorakenteiden suunnittelussa.

Komissio tekee tarvittavat toimenpiteet tutkimuksen toteuttamiseksi tiiviissä yhteistyössä kansallisista asiantuntijoista koostuvan eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin neuvottelukunnan ja jäsenvaltioiden kanssa.

Tutkimuksen laadinta ja koetestit on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2008. Täysimääräiset testit on suunniteltu toteutettavaksi jäsenvaltioissa vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Taustaa

Komissio sitoutuu toimintasuunnitelmassaan Kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen luomaan kielitaitoa osoittavan indikaattorin Koulutus 2010 -työohjelman puitteissa.

Viimeisin päivitys 19.12.2007

Top