Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opettajankoulutuksen laadun parantaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Opettajankoulutuksen laadun parantaminen

Tässä tiedonannossa arvioidaan opettajien koulutuksen nykytilannetta Euroopan unionissa (EU) ja esitetään pohdittavaksi näkökohtia, joilla sitä voitaisiin parantaa. Tavoitteena on taata laadukas opetus, joka pystyy vastaamaan erilaisiin haasteisiin ja joka on tietoyhteiskunnan tarpeiden mukainen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 3. elokuuta 2007, "Opettajankoulutuksen laadun parantaminen" [KOM(2007) 392 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Opetuksen laatu on avaintekijä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kasvua ja taloudellista kilpailukykyä koskevien Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa.

Opettajakunnan on pystyttävä takaamaan laadukas opetuksen taso, jotta EU:n kansalaiset pystyvät hankkimaan tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat kansalaisina ja työntekijöinä.

Tarvittavat taidot

Investoinnit opettajien täydennyskoulutukseen ja kehittämiseen ovat riittämättömät. Koulutuksen vähimmäismäärä ei yhdessäkään jäsenvaltiossa ylitä viittä päivää vuodessa. Vaikka opettajien täydennyskoulutus on pakollista yhdessätoista jäsenvaltiossa, opettajien osallistumisaste näihin koulutuksiin on liian matala, mikä merkitsee sitä, että opettajakunnan ammattitaitojen kehittäminen ei ole riittävällä tasolla.

EU:n nykyiset opettajankoulutusjärjestelmät eivät edistä uusien opetustaitojen hankkimista, joita koulutuksessa ja yleisesti yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset edellyttäisivät.

Sen lisäksi, että opettajien on annettava oppilaille perustiedot, heidän tulee myös erityisesti:

 • tunnistaa kunkin oppijan erityistarpeet
 • tukea nuorten itsenäistä elinikäistä oppimista
 • auttaa nuoria hankkimaan avaintaidot
 • mukauttaa opetus monikulttuuriseen ympäristöön sopivaksi
 • käyttää uutta teknologiaa.

Yhteiset toimintapuitteet

Koska opettajan ammatissa on yhteisiä ominaisuuksia koko EU:ssa, tulisi tiettyjen periaatteiden mukaisesti omaksua yhteinen näkemys siitä, minkätyyppisiä taitoja opettajilta edellytetään.

Komissio ehdottaa jäsenvaltioille yhdennettyjä suuntaviivoja laadittaessa toimia, joiden tarkoituksena on:

 • tarjota opettajille sekä korkealuokkaista peruskoulutusta että johdonmukaista täydennyskoulutusta riittävin resurssein
 • varmistaa, että opettajilla on ainetietämys, asenteet ja opetustaidot, joita he tarvitsevat voidakseen auttaa nuoria hyödyntämään kaikki mahdollisuutensa
 • tukea opettajan ammatin asemaa ja tunnustamista
 • luoda opettajankoulutusohjelmia niin ylempinä korkeakoulututkintoina kuin tohtorintutkintoina (kuin myös alempina korkeakoulututkintoina)
 • edistää toimintakulttuuria, jossa painotetaan pohtivaa työotetta ja tutkimusta osana opettajan ammatin harjoittamista
 • tutkia mahdollisuutta, että opetusvirkaan vaadittaisiin korkeampaa pätevyystasoa ja käytännön kokemusta

Tukeakseen jäsenvaltioita opettajakoulutuksen uudistamisessa komissio ehdottaa seuraavia toimia:

 • varmistetaan, että toimintasuunnitelmilla tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa opettajankoulutuksen toimintaa ja sisältöä
 • kehitetään alan indikaattoreita
 • osallistutaan uuden tietämyksen luomiseen ja levittämiseen opettamisen ja opettajankoulutuksen alalla

Komissio aikoo tarkastella opettajankoulutuksen laadun kehitystä Koulutus 2010 -työohjelman puitteissa.

Tausta

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelmalla (2007-2013) edistetään opettajien liikkuvuutta (Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmat) ja tuetaan opettajankoulutuslaitosten välisiä yhteistyöhankkeita.

Viimeisin päivitys 10.01.2008

Top