Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen vertailukelpoisuuden takaaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen vertailukelpoisuuden takaaminen

Vertailukelpoiset tilastotiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan kehittää koulutuksen ja elinikäisen oppimisen strategioita ja seurata niiden täytäntöönpanon edistymistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EC) N:o 452/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä.

TIIVISTELMÄ

Vertailukelpoiset tilastotiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan kehittää koulutuksen ja elinikäisen oppimisen strategioita ja seurata niiden täytäntöönpanon edistymistä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella luodaan puitteet yhteisille tilastostandardeille koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien yhdenmukaisten tietojen tuottamiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetus kattaa seuraavat alueet:

 • 1.

  koulutusjärjestelmät,

 • 2.

  aikuisten osallistuminen elinikäiseen oppimiseen,

 • 3.

  muut koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot (koko ihmisen eliniän ajan jatkuva oppiminen henkilökohtaisista tai ammatillisista syistä).

Euroopan unionin (EU) tason tilastot tuotetaan panemalla täytäntöön muun muassa seuraavat yksittäiset tilastotoimet:

 • ensimmäisten kahden alueen osalta EU-maat toimittavat säännöllisesti koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevia tilastoja,
 • kolmannen alueen osalta käytetään muita tilastojärjestelmiä ja kysely- tai haastattelututkimuksia,
 • kehitetään, parannetaan ja päivitetään tilastollisia viitekehyksiä, käsitteitä ja menetelmiä koskevia standardeja ja käsikirjoja,
 • parannetaan tietojen laatua laatukehyksen mukaisesti.

Komissio ottaa yllä mainituissa toimissa huomioon EU-maiden käytössä olevan kapasiteetin. Tarvittaessa otetaan erityisesti huomioon kerättyjen tietojen alueelliset ja sukupuoleen liittyvät näkökohdat.

Komissio (Eurostat) tekee myös yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Tilastoinstituutin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa varmistaakseen tietojen vertailukelpoisuuden ja välttääkseen päällekkäisiä toimintoja kansainvälisellä tasolla.

Koulutusjärjestelmät (UOE)

Lukuvuodet 2010-2011 ja 2011-2012: Komission asetus (EU) N:o 88/2011, annettu 2 päivänä helmikuuta 2011, koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta.

Lukuvuodesta 2012-2013 eteenpäin: Komission asetus (EU) N:o 912/2013, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta.

Aikuiskoulutustutkimus (AES)

2011 AES: Komission asetus (EU) N:o 823/2010, annettu 17 päivänä syyskuuta 2010, aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta.

2016 AES: Komission asetus (EU) N:o 1175/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta.

TAUSTAA

Toukokuussa 2009 hyväksytyissä eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisissa puitteissa asetetaan lukuisia viitearvoja (benchmarks), jotka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Edistymistä EU-maissa arvioidaan jokavuotisessa maa-arviossa, ja EU antaa myös suosituksia.

Toimitettujen tietojen pohjalta vuoden 2015 yhteisessä raportissa määritellään painopisteet ja konkreettiset kysymykset tulevalle työlle Euroopan tasolla. Yhteinen raportti hyväksyttäneen marraskuussa 2015.

Lisätietoja löytyy koulutusta koskevien tilastoja käsittelevältä Eurostatin sivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 452/2008

24.6.2008

-

EUVL L 145, 4.6.2008, s. 227-233

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 823/2010, annettu 17 päivänä syyskuuta 2010, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta (EUVL L 246, 18.9.2010, s. 33-72).

Komission asetus (EU) N:o 88/2011, annettu 2 päivänä helmikuuta 2011, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta (EUVL L 29, 3.2.2011, s. 5-27).

Komission asetus (EU) N:o 912/2013, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta (EUVL L 252, 24.9.2013, s. 5-10).

Komission asetus (EU) N:o 1175/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta ja komission asetuksen (EU) N:o 823/2010 kumoamisesta (EUVL L 316, 4.11.2014, s. 4-43).

Viimeisin päivitys: 24.07.2015

Top