Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Monikielisyyden puitestrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Monikielisyyden puitestrategia

Tässä tiedonannossa esitetään komission strategia monikielisyyden edistämiseksi eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja talouselämässä sekä komission sisällä. Tavoitteena on vahvistaa kansalaisten kielitaitoa niin, että jokaisella kansalaisella on äidinkielensä lisäksi vähintään kahden muun kielen käytännön kielitaito.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 22. marraskuuta 2005, uudesta monikielisyyden puitestrategiasta [KOM(2005) 596 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Monikielisyys tarkoittaa sekä henkilön kykyä käyttää useita kieliä että useiden kieliyhteisöjen rinnakkaiseloa tietyllä maantieteellisellä alueella.

Komission monikielisyyspolitiikalla on kolme tavoitetta:

 • tuetaan kieltenoppimista ja vauhditetaan yhteiskunnan kielellistä monimuotoistumista
 • edistetään tervettä monikielistä taloutta
 • asetetaan kansalaisten saataville EU:n lainsäädäntö, menettelyt ja tiedot heidän omilla kielillään.

Tiedonannossa esitellään eri toimet, jotka on tarkoitettu edistämään kieltenopiskelua ja kielellistä monimuotoisuutta:

Tärkeimmät toiminta-alueet

Komissio ehdottaa seuraavia toimia, joilla edistetään yhteiskunnan monikielisyyttä:

 • otetaan käyttöön eurooppalainen kielitaitoindikaattori yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa
 • edistetään keskustelua ja laaditaan suositus keinoista, joilla ajantasaistetaan kieltenopettajien koulutusta
 • julkaistaan vuonna 2006 tutkimus varhaisiän kielenoppimista koskevista parhaista käytänteistä
 • perustetaan oppituoleja monikielisyyteen ja kulttuurien väliseen yhteistoimintaan liittyville opiskelualoille osana elinikäisen oppimisen alalle ehdotettua ohjelmaa
 • jatketaan kieltenopetuksen ja -oppimisen tukemista komission yhteistyöohjelmista yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, nuorison, kansalaisosallistumisen ja kulttuurin aloilla
 • vahvistetaan seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa tietoyhteiskunnassa tarvittavan kieliin liittyvän teknologian tutkimista ja kehittämistä.

Komissio kehottaa jäsenvaltioita

 • laatimaan kansallisia suunnitelmia monikielisyyttä edistävien toimien muotoilemiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja suuntaamiseksi sekä lisäämään useiden kielten käyttöä ja esiintymistä arkielämässä
 • tarkistamaan nykyisiä vieraiden kielten opettajien koulutusta koskevia järjestelyitään ottaen huomioon European Profile for Language Teacher Education -tutkimuksen tulokset
 • tarkistamaan nykyisiä varhaista kielenoppimista koskevia järjestelyitään ottaen huomioon kaikkialta Euroopasta saadut parhaat käytänteet
 • panemaan täytäntöön Luxemburgin Eurooppa-neuvoston päätelmät sisällön ja kielen integroidusta opetuksesta (CLIL-menetelmä).

MONIKIELINEN TALOUS

Tiedonannossa esitellään alat, joilla EU:ssa tarvitaan liikkuvampaa ja kielitaitoista työvoimaa.

Monikielisyys ja kilpailukyky

Komissio aikoo tehostaa vuonna 2002 antamansa ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevan toimintasuunnitelman seurantaa. Kielitaito on yksi työntekijöiden liikkuvuuden eurooppalaisena teemavuonna 2006 käsiteltävistä aiheista.

Monikielisyys ja kuluttajat

Äskettäin hyväksytyllä sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevalla direktiivillä 2005/29/EY tiukennetaan myynninjälkeisissä palveluissa käytettävää kieltä koskevaa suojaa.

Monikielisyys ja tietoyhteiskunta

Komissio pyrkii edistämään monikielisyyttä i2010 -aloitteeseen kuuluvilla toimilla kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi tietoyhteiskunnassa ja viestintäalalla. Yhteisön eContent-, eContent plus-, Media- ja eLearning -ohjelmilla tuetaan monikielisen eurooppalaisen sisällön ja osaamisen kehittämistä ja levittämistä.

Kääntäminen

Online-konekääntämisen lisääntyneen käytön myötä on tullut selväksi, ettei mekaaninen toiminto voi korvata kääntäjän ajatusprosessia, ja käännöksen laadun merkitys on korostunut. Uudistuksilla kuten käännöspalveluiden eurooppalaisella standardilla käyttäjille pyritään takaamaan laadukkaampia käännöksiä.

Tulkkaus

Markkinoiden laajeneminen lisää koulutettujen tulkkien kysyntää erityisesti ylikansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Tulkkeja tarvitaan myös monikielisten yhteiskuntien instituutioiden toiminnassa. He avustavat maahanmuuttajia näiden asioidessa oikeuslaitoksissa, sairaaloissa, poliisilaitoksilla ja maahanmuuttovirastoissa. Asianmukaisesti koulutettujen tulkkien työ edistää näin ollen ihmisoikeuksien ja demokraattisten oikeuksien suojelua.

Kieltenopetus, kielikokeet ja kielitaitotodistukset

Kielitaitotodistusten markkinat ovat kasvaneet niin suuriksi, että kuluttajien on vaikea valita tarjolla olevista todistuksista kaikkein sopivimmat. Komissio toivoo voivansa selkiyttää tätä tarjontaa julkaisemalla Internetissä selvityksen tällä hetkellä käytössä olevista järjestelmistä.

Komissio ehdottaa seuraavia toimia, joilla edistetään monikielistä taloutta:

 • julkaistaan vuonna 2006 tutkimus puutteellisen kielitaidon vaikutuksista Euroopan talouteen
 • julkaistaan vuonna 2006 selvitys Euroopan unionissa käytössä olevista kielitaitotodistusjärjestelmistä
 • käynnistetään tutkimus mahdollisuudesta käyttää useammin tekstitystä elokuvissa ja televisio-ohjelmissa kieltenoppimisen edistämiseksi
 • julkaistaan toimielintenvälinen monikielinen IATE-tietokanta (Inter-Agency Terminology Exchange), josta voi hakea validoituja Euroopan unioniin liittyviä termejä
 • järjestetään vuonna 2006 konferenssi, jossa käsitellään kääntäjänkoulutusta yliopistoissa
 • käynnistetään i2010-aloitteen yhteydessä digitaalisia kirjastoja koskeva lippulaiva-aloite, jonka tavoitteena on tehdä multimedialähteiden käytöstä helpompaa ja houkuttelevampaa
 • kootaan ja koordinoidaan eurooppalaisten tutkijoiden työtä luonnollisiin kieliin liittyvän teknologian, konekääntämisen sekä kieliresurssien kuten sanakirjojen ja tesaurusten laatimisen alalla

Jäsenvaltioita kehotetaan tarkistamaan yliopistojensa koulutusohjelmia.

MONIKIELISYYS KOMISSION SUHTEISSA KANSALAISIIN

Tiedonannossa muistutetaan, että kaikkein ensimmäisessä neuvoston hyväksymässä asetuksessa Euroopan yhteisö määritellään monikieliseksi kokonaisuudeksi ja säädetään, että sen lainsäädäntö on julkaistava yhteisön virallisilla kielillä. Lisäksi asetuksessa edellytetään yhteisön toimielimiltä, että ne asioivat kansalaisten kanssa näiden valitsemilla virallisilla kielillä.

Vuonna 2004 kaikkien toimielinten käännös- ja tulkkauspalvelujen kulut yhteensä olivat 1,05 prosenttia Euroopan unionin kokonaisbudjetista, eli 2,28 euroa kansalaista kohti vuodessa.

Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana komissio on kehittänyt useita monikielisyysaloitteita (Kansalaisena Euroopassa, Vuoropuhelu kansalaisten kanssa, Sinun Eurooppasi - Kansalaiset ja Kansalaisten neuvontapalvelu) auttaakseen kansalaisia ymmärtämään, mitä vaikutuksia EU:n lainsäädännöllä on heihin, mitä oikeuksia heillä on toiseen maahan muuttaessaan ja kuinka he voivat käytännössä vaatia oikeuksiaan.

Komissio

 • varmistaa sisäisen verkoston avulla, että kaikki osastot soveltavat komission monikielisyyspolitiikkaa yhdenmukaisesti
 • edistää jatkossakin monikielisyyttä Internet-portaalissaan (Europa) ja julkaisuissaan
 • avaa Europa-portaalin yhteyteen kieliportaalin
 • ottaa jäsenvaltioissa sijaitsevat käännösyksikkönsä eli antenninsa vahvemmin mukaan monikielisyyden edistämiseen, erityisesti kun on kyse komission viestien mukauttamisesta paikalliselle kohdeyleisölle
 • järjestää jäsenvaltioissa lehdistön edustajille ja muille mielipiteenmuokkaajille suunnattuja korkean tason seminaareja, joissa käsitellään monikielisyyttä
 • tarjoaa jatkossakin yliopistoille apurahoja ja opetusapua konferenssitulkkauksen alalla, auttaa etäopiskeluvälineiden kehittämisessä ja rahoittaa opiskelijoiden apurahoja ja harjoittelujaksoja
 • kehittää edelleen kustannustehokkaita kommunikointi- ja konferenssivälineitä
 • tukee konferenssitulkkauksen ja kongressipalvelujen johtamisen alan eurooppalaisia master-tutkintoja
 • jatkaa aktiivista osallistumistaan kielijärjestelyjä, dokumentointia ja julkaisemista käsittelevään kansainväliseen vuosikokoukseen (IAMLADP)
 • esittää jatkossakin yliopistoille kääntämisen maisterintutkintoon tähtäävän opetusohjelmamallin ja lähettää niiden käyttöön vierailevia kääntäjiä
 • järjestää jäsenvaltioiden koulujen välisen kansainvälisen käännöskilpailun kielitaidon ja kieliammattien edistämiseksi.

Komissio on jo pyytänyt jäsenvaltioita raportoimaan vuonna 2007 toimista, joita ne ovat toteuttaneet kieltenoppimisen edistämistä ja kielellistä monimuotoisuutta koskevan toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tiedonannon päätelmät

 • Komissio perustaa riippumattomista asiantuntijoista koostuvan monikielisyyttä käsittelevän korkean tason työryhmän.
 • Järjestetään monikielisyyttä käsittelevä ministeritason kokous, jotta jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja saavuttamastaan edistyksestä ja suunnitella jatkotoimia.
 • Komissio laatii uuden tiedonannon, jossa ehdotetaan koko Euroopan unionin kattavaa yhteistä lähestymistapaa monikielisyyteen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 1. elokuuta 2005, eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista [KOM(2005) 356 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto, annettu 24. heinäkuuta 2003, kielten oppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämisestä: toimintasuunnitelma 2004-2006 [KOM(2003) 449 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1934/200/EY, tehty 17. heinäkuuta 2000, Euroopan kielten teemavuodesta  2001 [EYVL L 232, 14.9.2000].

Neuvoston päätöslauselma, annettu 16. joulukuuta 1997, Euroopan unionin kielten varhaisopetuksesta [EYVL C 1, 3.1.1998].

See also

Lisätietoja on saatavissa Europa-portaalin kieliasioita käsitteleviltä sivuilta tai koulutuksesta ja kulttuurista vastaavan komission pääosaston (DE) (EN) (FR) kotisivuilta.

Viimeisin päivitys 20.01.2006

Top