Help Print this page 
Title and reference
EUROPASS – kansalaisten liikkuvuuden edistämiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EUROPASS – kansalaisten liikkuvuuden edistämiseksi

Europass koostuu viidestä vakiomuotoisesta asiakirjasta ja sähköisestä kansiosta, joiden avulla kansalaiset voivat osoittaa tutkintonsa ja pätevyytensä selkeästi ja yksinkertaisesti kaikkialla Euroopassa. Sen tarkoitus on helpottaa kansalaisten liikkuvuutta heidän halutessaan opiskella tai työskennellä eri puolilla Eurooppaa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EY) N:o 2241/2004 , tehty 15 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass).

TIIVISTELMÄ

Vuonna 2005 käyttöönotettu Europass on viiden asiakirjan ja sähköisen kansion kokonaisuus, joka käsittää kaikki oppimissaavutukset, viralliset tutkinnot, työkokemuksen, taidot ja osaamisen, jotka käyttäjä on hankkinut. Kaikilla asiakirjoilla on yhteinen nimi (Europass) ja logo. Europass on saatavilla maksutta 28 kielellä sähköisesti Europass-portaalista. Vuodesta 2012 lähtien kansalaiset ovat voineet koota kaikki Europass-asiakirjat eurooppalaiseen osaamispassiin (European Skills Passport). Se on helppokäyttöinen sähköinen kansio, jonka avulla käyttäjä pystyy kokoamaan kattavat perustiedot elämänsä aikana hankkimastaan osaamisesta ja pätevyydestä.

Europass-asiakirjat ovat:

Europass-ansioluettelo

Europass-ansioluettelon malli on keskeinen osa kansiota, ja kansalaiset voivat käyttää sitä osoittaakseen pätevyytensä.

Europass–Mobility-passi

Europass–Mobility-passiin kirjataan yhteistä eurooppalaista muotoa käyttäen oppimistarkoituksissa kotimaan ulkopuolella vietetyt kaikentasoiset koulutusjaksot riippumatta siitä, oliko kyseessä harjoittelujakso yrityksessä, opintovuosi yliopistossa tai muu koulutusjakso.

Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite

Korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liitteessä annetaan tietoja haltijan suorittamista korkea-asteen opinnoista. Siinä kuvataan suoritettujen opintojen luonnetta, tasoa, taustaa, sisältöä ja asemaa sekä haltijan menestystä opinnoissa. Se ei kuitenkaan korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta. Liitteen ovat laatineet Euroopan neuvosto ja UNESCO yhteisesti, ja sen täyttää tutkintotodistuksen myöntävä laitos tutkintotodistuksen antamisen yhteydessä.

Korkeakoulututkintotodistuksen liitteessä on kahdeksan osiota. Niissä yksilöidään tutkinnon suorittaja ja tutkinto, annetaan tietoja tutkinnon tasosta, sen sisällöstä ja saavutetuista tuloksista sekä tutkinnon tarkoituksesta, todistetaan liite oikeaksi ja kerrotaan kyseisen maan korkeakoulujärjestelmästä.

Ammattitutkintotodistuksen Europass-liite

Ammattitutkintotodistuksen liitteessä selvitetään kyseisen tutkintotodistuksen tai vastaavan ammatillisen koulutuksen haltijan ammatilliset pätevyydet. Tätä varten siinä annetaan tietoja muun muassa hankitusta osaamisesta, ammateista, joihin todistus antaa pätevyyden, todistuksen myöntävistä elimistä, todistuksen tasosta sekä pääsyvaatimuksista ja jatko-opintokelpoisuudesta. Se ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa automaattista tutkinnon tunnustamista. Liitteen laativat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset.

Europass-kielisalkku

Kielisalkku tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden esittää hankkimansa kielitaidon ja kulttuuriset taidot. Se sisältää Europass-kielipassin, jossa esitetään haltijan kielitaito, kuhunkin kieleen liittyvät kokemukset ja työkansio, sekä havainnollistavia esimerkkejä hankitusta kielitaidosta kaikkialla Euroopassa hyväksyttyjen yhteisten kriteerien mukaisesti.

Eurooppalainen osaamispassi (European Skills Passport)

Eurooppalainen osaamispassi on sähköinen kansio, joka auttaa kansalaisia esittelemään ansioluetteloitaan paremmin kokoamalla kaikki opinto- ja tutkintotodistukset yhteen paikkaan ja osoittamalla näin ansioluettelossa mainitut pätevyydet ja taidot. Se on saatavilla maksutta 28 kielellä Europass-portaalista, missä muokkausohjelma auttaa kansalaisia rakentamaan oman henkilökohtaisen passinsa. Passi täydentää Europass-ansioluetteloa.

Europass-aloitetta tuetaan yhteisön tasolla hallinnoitavalla Internet-portaalilla. Kyseisellä sivustolla kansalaiset voivat täyttää itselleen Europass-ansioluettelon ja kielipassin sekä hankkia tietoja muista Europass-asiakirjoista.

Europass-aloitetta hallinoidaan kansallisten Europass-keskusten kautta. Niiden tehtävä käytön koordinointi ja edistäminen kansallisella tasolla. Niitä tuetaan eurooppalaisella ja kansallisella yhteisrahoituksella.

Komissio antaa Euroopan parlamentille arviointikertomuksen käsiteltävänä olevan päätöksen täytäntöönpanosta neljän vuoden välein.

Europass-asiakirjojen yhteiset mallit kuvataan päätöksen liitteissä.

Päätöksessä korostetaan, että olisi varmistettava toimien johdonmukaisuus ja täydentävyys suhteessa muihin eurooppalaista ja kansainvälistä liikkuvuutta edistäviin välineisiin, erityisesti seuraaviin:

 • Euroopan työnvälitysverkosto (Eures);
 • Euroopan neuvoston ja Unescon perustama eurooppalaisten korkeakoulututkintojen ja liikkuvuuden tunnustamisen kansallisten tiedotuskeskusten verkko (ENIC-NARIC).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös (EY) N:o 2241/2004

1.1.2005

-

EUVL L 390, 21.12.2004

MUUT ASIAAN KUULUVAT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 4. heinäkuuta 2008, Europass-aloitteen ensiarvioinnista [ KOM(2008) 427 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Siinä esitetään Europass-aloitteen ensiarvioinnin keskeiset havainnot ja suositukset sekä komission päätelmät ja sen suunnittelemat jatkotoimet. Arvioinnissa todettiin, että Europass-aloite on tehokas liikkuvuutta tukeva väline, jonka avulla kansalaiset voivat esittää selvästi ja asianmukaisella tavalla tutkintonsa ja pätevyytensä niin koulutuksen yhteydessä kuin työmarkkinoilla. Kansallisten Europass-keskusten verkosto ja Cedefopin hoitama Internet-portaali ovat saaneet sidosryhmiltä ja käyttäjiltä hyvän vastaanoton, ja niitä pidetään kustannustehokkaina täytäntöönpanokeinoina. Arvioinnissa katsotaan kuitenkin, että aloitteen tarjoamia mahdollisuuksia voisi hyödyntää paremmin. Aloitteen merkittävyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi arvioinnissa suositellaan, että

 • työntekijöiden liikkuvuutta edistetään parantamalla täytäntöönpanokeinoja;
 • kansallisten Europass-keskusten toimintakertomuksia kohennetaan täsmällisten indikaattoreiden avulla;
 • aloitteen saattamista opiskelijoiden ja työnantajien tietoisuuteen lisätään;
 • ansioluettelomallia kehitetään edelleen sekä sivupohjatiedoston että sen ohjausvälineiden osalta;
 • korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite ja ammattitutkintotodistuksen Europass-liite sisällytetään kiinteämmin Europass-järjestelyyn;
 • kiinteämpää yhteistyötä työvoima- ja neuvontapalveluiden kanssa syvennetään aloitteen vaikuttavuuden lisäämiseksi työttömien ja niiden keskuudessa, joilla on vähäinen ammattitaito.

Vastauksena arviointiin komissio aikoo

 • tehostaa yhteistyötään asianomaisten elimien kanssa, jotta heikosti koulutetut ja työttömät hyötyisivät aloitteesta enemmän;
 • kehittää Europass-ansioluetteloa ja asianmukaista itsearvioinnin sisältävää palvelua;
 • kannustaa edelleen Europass–Mobility -passin käyttöä, kun on kyse liikkuvuudesta kansallisella ja alueellisella tasolla;
 • sisällyttää Europass–Mobility -passin myöntämisen elinikäisen oppimisen ohjelmaan;
 • huolehtia korkeakoulututkintotodistuksen ja ammattitutkintotodistuksen Europass-liitteiden hallinnoinnin tehokkaammasta koordinoinnista;
 • kehittää korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liitettä haltijoiden oppimistulosten ottamiseksi paremmin huomioon;
 • yhdistää Europass-aloitteen eurooppalaiseen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanoon.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Europass-aloitteen arviointi: yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) annetun päätöksen toinen arviointi [COM(2013) 899 final of 18.12.2013 - ei julkaistu EUVL:ssäl].

Kertomuksessa tarkastellaan Europass-aloitteen saavutuksia vuonna 2012 toteutetun ulkoisen arvioinnin jälkeen. Siinä painotetaan, että alkuperäiset tavoitteet ovat yhä voimassa erityisesti eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) osalta ja että Europass on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, joka mahdollistaa taitojen, pätevyyksien ja oppimistulosten vertailun. Europass ja erityisesti Europass-ansioluettelo ovat hyvin tunnustettuja ja luotettuja välineitä, jotka edistävät avoimuutta ja tunnustusta.

Kertomuksessa kuitenkin mainitaan muutamia Europass-aloitteen puutteita, jotka liittyvät opetus-, koulutus- ja työmarkkinaolojen muuttamiseen. Siinä todetaan, että kaikki aloitteen välineet eivät edistä joustavia oppimispolkuja eivät mahdollista epävirallisen ja arkioppimisen, kuten verkko-opiskelun, yhteydessä hankittujen oppimistulosten kattavaa esittelemistä.

Arviointitiedot osoittavat myös, että useimmat Europass-välineet eivät vielä saavuta kaikkia potentiaalisia käyttäjäryhmiä. Tällä hetkellä Europass-käyttäjät ovat useimmiten nuoria, korkeasti koulutettuja naisia. Kertomuksessa suositellaan ammatinvalintapalvelujen koordinoinnin parantamista sekä niiden parempaa integrointia Europass-puitteisiin laajemman potentiaalisen käyttäjäjoukon saavuttamiseksi. Tällaisia potentiaalisia käyttäjiä ovat esimerkiksi heikosti koulutetut työttömät, joilla ei välttämättä ole tarvittavia taitoja Europass-asiakirjojen täyttämiseen tai jotka pitävät asiakirjoja liian monimutkaisina tai sekavina. Muita tarpeellisia parannuksia ovat muun muassa muiden eurooppalaisten perusvälineiden parempi kohdentaminen sekä Europassin IT-välineiden ja muiden työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisessa käytettävien EU-välineiden yhteentoimivuuden parantaminen.

Kertomuksessa todetaan, että nykyistä Europass-rakennetta pitäisi yksinkertaistaa, kohdentaa ja päivittää muuttamatta kuitenkaan sen alkuperäistä tavoitetta joka on taitojen ja pätevyyksien vertailukelpoisuus ja avoimuus oppijoiden ja työntekijöiden maantieteellisen ja ammatillisen liikkuvuuden edistämiseksi.

Viimeisin päivitys 07.04.2014

Top