Help Print this page 
Title and reference
Yhteistyön vahvistaminen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa korkea-asteen koulutuksen alalla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteistyön vahvistaminen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa korkea-asteen koulutuksen alalla

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä koskevassa Euroopan unionin (EU) strategiassa nimetään kaksi keskeistä tavoitetta: luodaan laadukkaat henkilöresurssit kumppanimaihin ja unioniin ja markkinoidaan EU:ta maailmanluokan osaamiskeskuksena opiskelua ja koulutusta sekä tieteellistä ja teknistä tutkimusta varten.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 18. heinäkuuta 2001, yhteistyön vahvistamisesta yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa korkea-asteen koulutuksen alalla [KOM(2001) 385 lopullinen – Ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Koska korkea-asteen koulutusta on kehitettävä ja kansainvälisen koulutuksen ja opiskelijoiden liikkuvuuden kysyntä kasvaa koko ajan, komissio vaatii unionin tason lisätoimia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamiseksi.

Tämän uuden lähestymistavan mukaisesti Euroopan unionin (EU) olisi

  • varmistettava, että kansainvälisyys otetaan järjestelmällisemmin huomioon sen koulutustoiminnassa
  • lisättävä toimintansa näkyvyyttä koulutusalalla saadakseen mukaan EU:n ulkopuolisten maiden opiskelijoita.

Tätä varten komission tiedonannossa ehdotetaan aihetta koskevaa yleissuunnitelmaa ja esitellään konkreettiset toimintaperiaatteet.

Ehdotetut toimintatavat

Komissio toivoo, että tässä yhteydessä voidaan hyödyntää EU:ssa toteutetuista ohjelmista – muun muassa Erasmus-ohjelmasta – saatuja kokemuksia. Komissio korostaa myös, että EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt koulutusalan sopimukset on eriytettävä eri maiden ja jopa eri alueiden mukaan.

Tiedonannon mukaan yhteistyössä keskitytään monenvälisiin verkkoihin ja yhteistyökumppanuuksiin sellaisten maiden kanssa, joiden korkea-asteen koulutusjärjestelmien taso vastaa EY-maiden oppilaitosten tasoa, jotta kyseiset korkeakoulut voivat sopia seuraavista seikoista:

  • opiskelija- ja opettajavaihtoja koskevat menettelyt; etäopiskelun kehittämisellä ja viestintätekniikan käytön yleistymisellä on merkitystä kansainvälisten kumppanuuksien vahvistamisessa
  • vaihto-opiskelijoille tarjottavien kurssien akateeminen sisältö
  • järjestelyt opintojen tunnustamiseksi koti- ja isäntäyliopistossa käyttäen mallina eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää (EOAS) (DE) (EN) (FR), joka edustaa EU:n standardia korkea-asteen opetuksessa
  • opiskelijasta huolehtiminen ulkomaanoleskelun aikana; komissio ehdottaa tässä yhteydessä kolmansista maista tuleville opiskelijoille myönnettävien pitkäaikaisten stipendien määrän lisäämistä.

On vältettävä seuraavia:

  • akateemisten laitosten kumppanuuksien ulkopuolisia vaihtoja, jotka vähentävät laitosten saamaa hyötyä ja saatujen kokemusten jakamista
  • vaihtoja, joissa henkilö ei palaa alkuperämaahan ja jotka saattavat lisätä "aivovientiä".

Jotta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyllä yhteistyöllä olisi todellista vaikutusta, pelkkä opiskelijavaihto ei riitä. Sitä on täydennettävä muun muassa opettajavaihdolla sekä yhteisesti toteutetuilla ohjelmilla ja ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisjärjestelyillä.

Komissio ehdottaa, että yhteistyössä EU-maiden kanssa käynnistettäisiin yhteinen toiminta, jolla EU:ta markkinoidaan osaamiskeskuksena eri puolilla maailmaa. Tässä yhteydessä komissio ehdottaa myös Eurooppa-opintojen tarjoamismahdollisuuksien vahvistamista sekä Eurooppa-opintojen keskusten ja Jean Monnet -oppituolien (Euroopan yhdentymistä käsittelevään tutkimukseen erikoistuneiden opetusvirkojen) verkon laajentamista ympäri maailmaa.

Komissio esittää myös ajatuksen, että eurooppalaisia akateemisia laitoksia olisi kannustettava kehittämään aidosti eurooppalaisia koulutuspaketteja ja kehittämään esimerkiksi sellaisia yhteiskursseja, joiden ansiosta ulkomaalaiset ja EU-maiden opiskelijat voisivat viettää yhtä lukuvuotta pitemmän jakson eri jäsenvaltioissa. Tarvittaessa voitaisiin sopia yhteisistä tutkintotodistuksista.

Komissio ilmoittaa käynnistävänsä piakkoin Alfa-ohjelmassa (EN) (ES) (FR) (PT) perustutkinnon suorittaneille tarkoitetun kokeellisen stipendiohjelman, joka suunnataan opettajille ja jatko-opiskelijoille Latinalaisesta Amerikasta.

Taustaa

Jäsenvaltiot ovat vuosien kuluessa kehittäneet kahdenvälisessä koulutusyhteistyössä vankat perinteet EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Myös EU on käynnistänyt useita aloitteita EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Tällaisia aloitteita ovat esimerkiksi yhteistyöohjelmat Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa, Tempus-ohjelma (DE) (EN) (FR) sekä Alfa-ohjelma ja Erasmus Mundus -toimintaohjelma.

See also

  • Kansainvälinen yhteistyö yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 09.11.2011

Top