Help Print this page 
Title and reference
Cedefop – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cedefop – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Keskuksen tehtävänä on avustaa komissiota ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen edistämisessä ja kehittämisessä Euroopan unionin (EU) tasolla.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75, annettu 10 päivänä helmikuuta 1975, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Keskuksen tehtävänä on auttaa komissiota edistämään tieteellisellä ja teknisellä toiminnallaan ammatillista koulutusta ja jatkokoulutusta sekä alan yhteisen politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Cedefop lisää tietoisuutta ja ymmärtämystä ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen tehtävästä elinikäisessä oppimisessa ja sen vaikutuksesta muihin politiikkoihin. Keskuksella on kaikissa jäsenvaltioissa laajin oikeushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus. Keskus ei tavoittele voittoa. Sen kotipaikka on Thessalonikissa (Kreikassa). Keskuksen tehtävänä on erityisesti

 • koota ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen kehitykseen liittyvää tietoa sekä antaa panoksensa alan tutkimustyöhön tarjoamalla tutkimus- ja tilastotietoja ja poliittisia analyyseja alan päätöksenteon tueksi
 • levittää kaikkia hyödyllisiä asiakirjoja ja tietoja verkkosivuston, julkaisuiden, verkostoiden, opintokäyntien, konferenssien ja seminaarien avulla
 • kannustaa ja tukea yhteistä lähestymistapaa eurooppalaisen politiikan kehittämisyhteistyötä kohtaan tällä alalla sekä herättää mielenkiintoa ammattien ja ammatillisten pätevyyksien muuttuvaa luonnetta kohtaan
 • tarjota kohtauspaikka ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen eri eturyhmille. Tähän kuuluvat komission puolesta asiantuntijoiden, virkamiesten, yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten rehtorien, ohjauksen ja kokemusten hyväksymispalveluiden ja työmarkkinaosapuolten yhteisten opintokäyntien koordinointi elinikäisessä oppimisohjelmassa Elinikäisen oppimisen ohjelmaa koskevan päätöksen 2008–2013 mukaisesti.

Tehtäviensä suorittamiseksi keskus laatii puolivälin ensisijaiset tavoitteet ja vuotuiset työohjelmat. Puolivälin tavoitteiden 2009–2011 mukaan keskuksen strateginen päämäärä on ”vaikuttaa osaltaan ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen korkeaan tasoon sekä vahvistaa Euroopan unionin ammatillista koulutusta ja jatkokoulutusta koskevan politiikan täytäntöönpanoa ja arviointia.” Tätä strategista päämäärää tukee neljä ensisijaista tavoitetta:

 • tiedotus Euroopan unionin ammatillista koulutusta ja jatkokoulutusta koskevasta politiikasta
 • eurooppalaisten suuntausten ja haasteiden tulkinta taitojen, pätevyyksien ja oppimisen kannalta
 • ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen hyötyjen arviointi
 • ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen profiilin nosto.

Keskuksen työn tulokset on suunnattu EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden päätöksentekijöille sekä työmarkkinaosapuolille, jotka ovat poikkeuksellisella tavalla mukana ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen politiikan ja käytännön kaikilla tasoilla. Keskuksen lisäarvo on analyysien korkea taso sekä asiantuntemus ja tieto, joilla tuetaan eurooppalaista yhteistyötä tällä alalla. Tähän kuuluu

 • riippumaton tieteellinen eurooppalainen näkökulma ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen tiedostamista ja ymmärrystä kaikkialla EU:ssa lisääviä kehityssuuntauksia koskevien vertailuanalyysien avulla
 • näkemyksiä monimutkaisista asioista yhteisten eurooppalaisten näkökulmien ja periaatteiden yksilöimiseksi, jotta voidaan parantaa ammatillista koulutusta ja jatkokoulutusta sekä saavuttaa yhteisiä päämääriä
 • ainutlaatuinen kohtauspaikka, joka kokoaa päätöksentekijöiden, työmarkkinaosapuolten, tutkijoiden ja käytännön henkilöstön erilaiset eturyhmät tällä alalla, jotta voitaisiin keskustella politiikkaa ja tutkimusta koskevista ehdotuksista
 • tietoisuuden lisääminen ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen kehityksestä, sen tehtävästä elinikäisessä oppimisessa ja vaikutuksesta muihin politiikkoihin.

Keskuksen johtokunta hyväksyy kaikki strategiset päätökset, kuten puolivälin ensisijaiset tavoitteet, vuotuisen työohjelman ja keskuksen tulo- ja menoarvion. Päätöksiä tehdessään se ottaa huomioon yhteisön toimielinten tarpeet. Johtokunnassa on 89 jäsentä (4:llä ei ole äänioikeutta), jotka edustavat komissiota (3 jäsentä), kolmea eri ryhmää eli hallituksia (28 jäsentä, Belgialla kiertävä järjestelmä), kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöjä (27) ja työntekijöiden ammattijärjestöjä (27) – lisäksi siinä on työntekijä- ja työnantajaryhmien koordinaattorit EU:n tasolla. Myös Norjalla ja Islannilla on edustajansa ja tarkkailija-asema. Johtokunta kokoontuu kerran vuodessa.

Puheenjohtajisto valvoo johtokunnan päätösten täytäntöönpanoa ja keskuksen johtamista johtokunnan kokousten välisenä aikana johtokunnan tehtävänjaon ja perustamiskirjan mukaisesti. Puheenjohtajisto muodostuu johtokunnan puheenjohtajasta ja kolmesta varapuheenjohtajasta, toisesta komission edustajasta sekä kunkin johtokunnassa olevan kolmen ryhmän nimeämästä koordinaattorista.

Johtokunnan ehdokasluettelosta valittu, komission nimeämä keskuksen johtaja panee täytäntöön johtokunnan päätökset, vastaa keskuksen johtamisesta, toimii keskuksen laillisena edustajana ja valmistelee johtokunnan ja puheenjohtajiston kokoukset. Hän laatii lopullisen tilinpäätöksen ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, ministerineuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle johtokunnan lausunnon kera sekä toteuttaa keskuksen talousarvion.

Johtokunta toimittaa komissiolle vuosittain viimeistään 31. maaliskuuta ennakkoarvion seuraavan tilikauden tuloistaan ja menoistaan. Komissio toimittaa tämän ennakkoarvion Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä EU:n alustavan talousarvioesityksen kanssa. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa määrärahat, jotka ovat keskuksen käytettävissä.

Keskukseen sovellettavat, talousarviota ja varainhoitoa koskevat säännöt vastaavat yleisen varainhoitoasetuksen viimeisimpiä muutoksia. Komission tilinpitäjä vastaa keskuksen menojen valvomisesta ja tulojen toteamisesta. Tilinpitäjä laatii vuosittain selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta ja toimittaa sen tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle.

Keskuksen henkilöstöä koskevat Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt. Keskuksen asiakirjat ovat kaikkien unionin kansalaisten tai kaikkien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden saatavilla ilman, että näiden on perusteltava hakemustaan. Asiakirjojen saatavuus on toteutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 30. toukokuuta 2001 antamalla asetuksella (EY) N:o 1049/2001.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 337/75

16.2.1975

-

EYVL L 39, 13.2.1975

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 1946/93

26.7.1993

-

EYVL L 181, 23.7.1993

Asetus (EY) N:o 1131/94

1.9.1994

-

EYVL L 127, 19.5.1994

Asetus (EY) N:o 251/95

1.3.1995

-

EYVL L 30, 9.2.1995

Asetus (EY) N:o 354/95

1.1.1995

-

EYVL L 41, 23.2.1995

Asetus (EY) N:o 1655/2003

1.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003

Asetus (EY) N:o 2051/2004

21.12.2004

-

EUVL L 355, 1.12.2004

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission arviointikertomus ministerineuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle 13. kesäkuuta 2008 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ulkoisesta arvioinnista [KOM(2008) 356, lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Keskuksessa tehtiin ulkopuolinen arviointi (EN), jossa arvioitiin keskuksen merkitystä, lisäarvoa, vaikutusta ja tehokkuutta kaudella 2001–2007 (alkuperäinen toimintakausi oli 2001–2006). Komission Euroopan parlamentille toimittama arviointikertomus oli hyvin myönteinen.

Cedefopin työtä pidettiin merkityksellisenä, eikä keskus vastannut pelkästään kehittyvien EU-maiden ammatilliseen koulutukseen ja jatkokoulutukseen liittyvästä toimintasuunnitelmasta, vaan vaikutti myös sen kehittämiseen korkeimmilla tasoilla. Perustamisestaan lähtien keskus on tuottanut tietoa koko ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen yhteisölle hankkien vankan maineen ja näkyvyyttä tällä alalla Euroopassa. Keskuksen todettiin myös tuottavan runsaasti lisäarvoa. Millään muulla organisaatiolla ei ole samanlaista keskittymiskohdetta eikä Euroopan laajuista asiantuntemusta ja pätevyyttä ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen alalla. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota keskeisiin vahvuuksiin, joihin Cedefop selvästikin vaikuttaa myönteisesti ja tuo lisäarvoa: Koulutus 2010 -työohjelman tukeminen, Kööpenhaminan prosessin edistymisen analysointi eurooppalaisen yhteistyön vahvistamiseksi ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen alalla sekä katsausten tuottaminen ministerikokouksiin. Lisäksi se kerää alan tärkeitä tutkimuksia tulkitakseen jäsenvaltioiden nykysuuntauksia ja kuroo umpeen tietokuiluja tuottamalla erittäin tarpeellisia analyyseja Euroopassa nykyään ja tulevaisuudessa tarvittavista taidoista sekä tarjoaa alan toimijoille kohtauspaikan, jossa he voivat keskustella tärkeistä näkökulmista, sekä edistää ymmärtämystä ja vertaisoppimista.

See also

 • Lisätietoja asiasta on saatavilla Cedefopin verkkosivustolla (EN)

Viimeisin päivitys 29.09.2008

Top