Help Print this page 
Title and reference
Velvollisuus ilmoittaa työntekijöille työssä sovellettavista ehdoista

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Velvollisuus ilmoittaa työntekijöille työssä sovellettavista ehdoista

Tämä direktiivi velvoittaa työnantajan ilmoittamaan työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista. Siinä vahvistetaan keskeiset tiedot, jotka on toimitettava kotimaassa ja ulkomailla työskentelevien työntekijöiden osalta. Lisäksi direktiivissä täsmennetään viralliset tiedottamistavat sekä noudatettavat määräajat.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14. lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista.

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä sovelletaan jokaiseen palkattuun työntekijään, jolla on jäsenvaltion voimassa olevassa laissa määritelty ja/tai säädetty työsopimus tai työsuhde. Jäsenvaltiot voivat säätää, että direktiiviä ei sovelleta sellaisiin työntekijöihin, joiden työsopimus tai työsuhde

 • kestää kokonaisuudessaan enintään yhden kuukauden ja/tai joiden viikoittainen työaika on enintään kahdeksan tuntia tai
 • on luonteeltaan satunnainen ja/tai erityislaatuinen ja jonka soveltamatta jättäminen on objektiivisesti harkiten oikeutettua.

Tiedottamisvelvollisuus

Työnantaja on velvollinen antamaan palkatun työntekijän tietoon seuraavat olennaiset kohdat:

 • osapuolten henkilöllisyys
 • työn suorittamispaikka
 • työn nimike, taso, luonne tai laatu tai työstä lyhyt määritelmä tai kuvaus
 • työsopimuksen tai työsuhteen alkamispäivä
 • jos työsopimus tai työsuhde on tilapäinen, sen arvioitu kesto
 • palkallisen loman pituus tai yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti tällainen loma määräytyy ja siitä päätetään
 • niiden irtisanomisaikojen pituudet, joita työnantajan ja työntekijän on noudatettava työsopimuksen tai työsuhteen päättyessä tai yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti irtisanomisajat määräytyvät
 • palkan perusosan suuruus, muut palkan osat sekä se, kuinka usein palkka maksetaan
 • työntekijän säännöllisen työpäivän tai työviikon pituus
 • tarvittaessa viittaus sovellettaviin kollektiivisopimuksiin.

Tiedottamistavat

Tiedot voidaan antaa kirjallisessa työsopimuksessa, työhönottoasiakirjassa tai yhdessä tai useammassa muussa asiakirjassa. Asiakirjat on annettava työntekijälle viimeistään kaksi kuukautta työsuhteen alkamisen jälkeen. Jos mitään näistä asiakirjoista ei ole annettu määräajan kuluessa, työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle kirjallisen, allekirjoittamansa ilmoituksen.

Työnteko ulkomailla

Jos työntekijä on velvollinen työskentelemään muussa maassa, on 3 kohdassa tarkoitetun asiakirjan tai tarkoitettujen asiakirjojen oltava työntekijän hallussa ennen hänen lähtöään ja sisällettävä seuraavat lisätiedot:

 • ulkomailla työskentelyn kesto
 • palkanmaksussa käytettävä valuutta
 • tarvittaessa ulkomailla saatavat edut
 • tarvittaessa työntekijän kotiuttamista säätelevät ehdot.

Näitä ehtoja ei sovelleta, jos työskentely kestää enintään kuukauden.

Jokaisesta työsopimuksen tai työsuhteen ehtojen muutoksesta on annettava kirjallinen asiakirja.

Direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta soveltaa tai antaa työntekijöiden kannalta edullisempia määräyksiä.

Tausta

Direktiivin tavoitteena on suojella palkattuja työntekijöitä oikeuksien loukkauksia vastaan työsuhteiden muotojen lisääntyessä siten, että työnantajalle asetetaan yhteisön tasolla velvollisuus ilmoittaa työntekijälle kirjallisesti tämän työehdoista.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 91/533/ETY

28.10.1991

30.6.1993

EYVL L 288, 18.10.1991

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

2014/51/EU: Neuvoston päätös, annettu 28 päivänä tammikuuta 2014, jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun vuoksi kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimus (yleissopimus nro 189).

Viimeisin päivitys 06.06.2014

Top