Help Print this page 
Title and reference
Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, uudistumisen ja muutoksen taustavoima

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, uudistumisen ja muutoksen taustavoima

Komission tehtävänä on edistää ja tukea Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Siksi komissio esittää tässä tiedonannossa näkemyksiään vuoropuhelun tulevaisuudesta Euroopan unionin (EU) hyvän hallintotavan sekä taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten edistäjänä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu - uudistumisen ja muutoksen taustavoima [KOM(2002) 341 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio on esittänyt suuntaviivat, joiden tavoitteena on vahvistaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, toisin sanoen työmarkkinaosapuolten osallistumista julkisten laitosten työhön julkishallinnon parantamiseksi sekä taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten edistämiseksi Euroopan unionissa (EU).

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kehittäminen EU:ssa

Komissio haluaa ensisijaisesti tehostaa työmarkkinaosapuolten kuulemista EU:n lainsäädäntöä laadittaessa. Niiden kuuleminen onkin pakollista työllisyyden ja sosiaalipolitiikan alalla, mutta vapaaehtoista alakohtaisissa kysymyksissä ja EU:n lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Komissio toivoo voivansa laajentaa tämän kuulemisen koskemaan kaikkia lainsäädäntöaloitteita, joilla on vaikutusta yhteiskuntaan. Sen on myös parannettava kuulemiseen liittyviä menettelyjä ja sääntöjä.

Lisäksi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tehokkuus liittyy Euroopan tason työmarkkinaosapuolten edustavuuteen. Siksi komissio edistää kansallisten organisaatioiden välistä yhteistyötä sekä niiden sisäisten hallintomenettelyjen kehittämistä.

Työmarkkinaosapuolia kannustetaan myös laajentamaan ja syventämään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua tekemällä lisää EU:n lainsäädäntöön sisällytettäviä sopimuksia sekä kehittämällä alakohtaista ja eri alojen välistä vuoropuheluprosessia.

Komissio haluaa lisätä Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tulosten tunnettuutta. Siksi sen on järjestettävä tapaamisia EU:ssa ja jäsenvaltioissa, mutta myös levitettävä tietoa julkaisemalla säännöllisesti raportteja ja perustamalla asiaa koskeva internetsivusto.

EU tukee lisäksi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun parantamista kaikilla hallinnon tasoilla. Siksi komissio ehdottaa muun muassa Euroopan työmarkkinaosapuolten ja kansallisten viranomaisten edustajien koulutuksen parantamista sekä paikallisten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja yritysten sosiaalisen vastuun edistämistä.

Kasvun ja työllisyyden edistäminen

Työmarkkinaosapuolten toimilla edistetään Lissabonin strategiassa vahvistettujen kasvu- ja työllisyystavoitteiden toteuttamista. Ne liittyvät muun muassa työn organisointia koskevaan muutoksenhallintaan, työntekijöiden kouluttamiseen sekä tasa-arvon ja aktiivisen ikääntymisen edistämiseen.

Tässä yhteydessä komission on analysoitava ja vertailtava työmarkkinasuhteiden laatua eri jäsenvaltioissa. Se ehdottaa myös, että työmarkkinaosapuolet saisivat tukea jäsenvaltioilta ja EU:n määrärahoista Lissabonin strategiaan liittyvien toimintapolitiikkojen toteuttamiseksi.

Tiedonannossa ehdotetaan myös kasvua ja työllisyyttä käsittelevän kolmikantaisen sosiaalihuippukokouksen perustamista; siihen osallistuvat valtioiden ja hallitusten päämiesten troikka, komission puheenjohtaja sekä työmarkkinaosapuolten rajoitettu ryhmä.

Kansainvälinen yhteistyö

EU:n laajentumisprosessissa mukana olevien maiden on selkeytettävä ja vahvistettava työmarkkinaosapuoltensa organisaatioiden valmiuksia. Sillä perusteella ehdokasmaat voivat tehdä yhteistyötä Euroopan tason järjestöjen kanssa sekä saada rahoitusta EU:lta.

Lisäksi työmarkkinaosapuolten vuoropuheluprosesseja on edistettävä osana EU:n ulkopolitiikkaa. EU:n ja kolmansien maiden työmarkkinaosapuolet voivat vaihtaa kokemuksia ja hyviä toimintatapoja erityisesti Euro–Välimeri-kumppanuusmaiden, EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden välisen yhteistyön sekä Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa tehtävän yhteistyön aloilla.

Lisäksi Euroopan työmarkkinaosapuolet voivat toimia asiantuntijoina erityisesti kansainvälisten organisaatioiden käymissä monenvälisissä neuvotteluissa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 20 päivänä toukokuuta 1998 - Yhteisön tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun mukauttaminen ja edistäminen [KOM(98) 322 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]

Komission tiedonanto, annettu 18 päivänä syyskuuta 1996, sosiaalisen vuoropuhelun kehityksestä yhteisön tasolla [KOM(96) 448 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]

COMMUNICATION concerning the application of the Agreement on social policy presented by the Commisison to the Council and to the European Parliament [COM(93) 600 final - ei julkaistu EUVL:ssä] Suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa.

Viimeisin päivitys 23.08.2011

Top