Help Print this page 
Title and reference
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

Euroopan unionin (EU) sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettu asetus ei korvaa kansallisia järjestelmiä yhdellä eurooppalaisella järjestelmällä. Kansallisella lainsäädännöllä säädetään muun muassa sosiaaliturvajärjestelmien edunsaajista, etuuksien tasosta ja oikeutta koskevista perusteista. EU:ssa on kuitenkin yhteiset säännöt sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien suojelemisesta liikuttaessa EU:ssa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettu asetus ei korvaa kansallisia järjestelmiä yhdellä eurooppalaisella järjestelmällä. Kansallisella lainsäädännöllä säädetään muun muassa sosiaaliturvajärjestelmien edunsaajista, etuuksien tasosta ja oikeutta koskevista perusteista. EU:ssa on kuitenkin yhteiset säännöt sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien suojelemisesta liikuttaessa EU:ssa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään yhteisistä säännöistä sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien suojelemiseksi liikuttaessa EU:ssa (sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetus kattaa kaikki sosiaaliturvan perinteiset alat:

sairausetuudet,

äitiys- ja isyysetuudet,

vanhuuseläkkeet,

varhais- ja työkyvyttömyyseläkkeet,

perhe-eläkkeet ja kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset,

työttömyysetuudet,

perhe-etuudet,

tapaturma- ja ammattitautietuudet.

Edunsaajille taataan etuuksien maksu, kuuluminen terveydenhuoltojärjestelmään ja perhe-etuudet, vaikka he muuttaisivat toiseen EU-maahan.

Edunsaajat

Kaikki EU:n kansalaiset (ja heidän perheensä), jotka kuuluvat jonkin EU-maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, voivat hyötyä näistä yhteensovittamissäännöistä. Säännöt kattavat myös työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat, virkamiehet, opiskelijat ja eläkeläiset sekä työttömät ja ei vielä tai ei enää työelämässä olevat.

Sääntöjä sovelletaan myös EU:ssa laillisesti asuviin muihin kuin EU:n kansalaisiin ja heidän perheenjäseniinsä.

Perusperiaatteet

Edunsaajat:

kuuluvat yhden maan lainsäädännön piiriin ja maksavat sosiaaliturvamaksunsa kyseiseen maahan. Sosiaaliturvan hallinnasta vastaavat laitokset päättävät, mihin oikeudenkäyttöalueeseen ne kuuluvat (yhden sovellettavan lain periaate).

saavat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen maan kansalaiset, jonka lainsäädännön piiriin he kuuluvat (yhdenvertaisen kohtelun tai syrjimättömyyden periaate),

voivat olla varmoja, että heidän aikaisemmat vakuutuskautensa, työskentelynsä ja asumisensa muissa maissa otetaan huomioon etuuksien laskennassa (kausien yhteenlaskemisen periaate),

voivat, jos he ovat jossain maassa oikeutettuja rahaetuuteen, nostaa etuuden, vaikka eivät asuisikaan kyseisessä maassa (etuuksien maastavietävyyden periaate kaikkiin EU-maihin, joissa edunsaaja tai perheenjäsenet asuvat).

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (joka on maksuton) mahdollistaa toisessa EU-maassa kuin omassa asuinmaassaan oleskelevien ja myös lomailevien henkilöiden pääsyn terveydenhuoltopalveluihin samoin ehdoin ja kustannuksin kuin kyseisessä maassa vakuutettuina olevat henkilöt. Oman maan sosiaaliturvajärjestelmä maksaa/korvaa maksetut kulut. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntävät vakuutetun henkilön oman maan terveydenhuoltopalvelut.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen asiakirjat

Laitosten on vastattava kaikkiin pyyntöihin kohtuullisessa ajassa, ja niiden on annettava kaikki tiedot, joita kansalaiset tarvitsevat voidakseen vedota asetuksen alaisiin oikeuksiinsa. Asetuksessa säädetään säännöistä, joilla varmistetaan EU-maiden viranomaisten tiivis yhteistyö ja keskinäinen avunanto kansalaisten eduksi.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 20. toukokuuta 2004 alkaen.

Lisätietoja löytyy sosiaaliturvan yhteensovittamista EU:ssa käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 883/2004

20.5.2004

-

EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1-123

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 988/2009

30.10.2009

-

EUVL L 284, 30.10.2009, s. 43-72

Asetus (EU) N:o 1231/2010

1.1.2010

-

EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1-3

Asetus (EU) N:o 465/2012

28.6.2012

-

EUVL L 149, 8.6.2012, s. 4-10

Asetus (EU) N:o 1224/2012

8.1.2013

-

EUVL L 349, 19.12.2012, s. 45-46

Asetukseen (EY) N:o 883/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1-42).

Viimeisin päivitys 17.03.2015

Top