Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Työajan järjestäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Työajan järjestäminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/88/EY tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista työajan järjestämistä varten. Nämä koskevat

 • vuorokautisia ja viikoittaisia vähimmäislepoaikoja, vuosilomaa, taukoja ja viikoittaista enimmäistyöaikaa
 • yötyötä ja vuorotyötä koskevia seikkoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maat

 • EU-maiden on varmistettava, että työntekijä
  • saa vähintään 11 tunnin yhtäjaksoisen lepoajan jokaista 24 tunnin jaksoa kohden
  • saa pitää tauon, jos hänen työpäivänsä on pidempi kuin kuusi tuntia
  • saa jokaista seitsemän päivän jaksoa kohden vähintään 24 tunnin keskeytymättömän lepoajan päivittäisen 11 tunnin lepoajan lisäksi
  • saa vähintään neljän viikon palkallisen vuosiloman ja että
  • työntekijän keskimääräinen työaika jokaisena seitsemän päivän jaksona, ylityö mukaan lukien, on enintään 48 tuntia.
 • Yötyöntekijöiden säännöllinen työaika on enintään keskimäärin kahdeksan tuntia 24 tunnin jakson aikana.
 • Yötyöntekijät saavat maksuttoman terveystarkastuksen säännöllisin väliajoin.

Kansalliset viranomaiset

 • Kansalliset viranomaiset voivat
  • käyttää viikoittaisten lepoaikojen ja enimmäistyöajan laskemiseen vertailujaksoja, jotka voivat vaihdella 14 päivästä neljään kuukauteen
  • poiketa direktiivin säännöksistä kun on kyse johtavassa asemassa olevista, muista ylimmän johdon edustajista, perheessä työskentelevistä ja uskonnollisia toimituksia suorittavista työntekijöistä.
 • Säännöksistä voidaan poiketa myös, kun on kyse
  • turvallisuus- ja valvontatoiminnasta, joka edellyttää jatkuvaa läsnäoloa omaisuuden tai henkilöiden suojelemiseksi
  • toiminnasta, jossa tarvitaan jatkuvaa palvelua tai tuotantoa, esimerkiksi sairaaloissa, satamissa, lentoasemilla, tiedotusvälineissä ja maataloudessa
  • ennakoitavissa olevasta työruuhkasta (erityisesti maatalouden, matkailun, postipalvelujen ja rautatiekuljetusten alalla sekä tapaturmissa)
  • työnantajien ja työntekijöiden välisessä työehtosopimuksessa sovitusta poikkeuksesta.
 • Säädöstä ei sovelleta liikkuvassa työssä oleviin työntekijöihin (jotka kuljettavat matkustajia tai tavaroita maantie-, lento- tai sisävesiliikenteessä) tai merenkulkijoihin.
 • EU-maat voivat halutessaan soveltaa terveyden ja turvallisuuden kannalta suotuisampia säännöksiä.

Asiassa C-266/14 Euroopan unionin tuomioistuin päätti, että direktiivissä tarkoitetuksi työajaksi on katsottava aika, jonka työntekijät, joilla ei ole kiinteää tai tavanomaista työn suorittamispaikkaa, käyttävät päivittäin kodin ja työnantajansa osoittaman ensimmäisen ja viimeisen asiakkaan väliseen matkaan.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 2. elokuuta 2004.

TAUSTAA

Työolot – työaikadirektiivi

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista (EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9–19)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Työaikadirektiivin tarkistaminen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisen työmarkkinaosapuolten Euroopan unionin tason kuulemisen ensimmäinen vaihe) (KOM(2010) 106 lopullinen, 24.3.2010)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Työaikadirektiivin tarkistaminen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisen työmarkkinaosapuolten Euroopan unionin tason kuulemisen toinen vaihe) (KOM(2010) 801 lopullinen, 21.12.2010)

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle direktiivin 2003/88/EY (työaikadirektiivi) täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (KOM(2010) 802 lopullinen, 21.12.2010)

Viimeisin päivitys: 12.01.2016

Top