Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osa-aikatyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Osa-aikatyö

TIIVISTELMÄ

Osa-aikatyöntekijöitä kohdellaan samalla tavalla kuin täysaikaista henkilökuntaa, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä otetaan käyttöön Euroopan unionin (EU) ja ammattiliittojen (työmarkkinaosapuolet) välinen puitesopimus osa-aikatyöstä.

Sopimuksen tarkoitus on poistaa osa-aikatyöntekijöiden asiaton syrjintä ja parantaa osa-aikatyön laatua. Sillä pyritään myös kehittämään osa-aikatyötä vapaaehtoisuuden pohjalta sekä sallitaan työntekijöiden ja työnantajien järjestää työaika siten, että se vastaa molempien osapuolten tarpeita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ketä direktiivi koskee?

Puitesopimusta sovelletaan osa-aikatyöntekijöihin, joilla on kussakin EU-maassa määritelty työsopimustai työsuhde . Ne, jotka työskentelevät ainoastaan tilapäisessä työssä, voidaan asiallisista syistä jättää kokonaan tai osittain sopimuksen ulkopuolelle kyseisen EU-maan ja sen työmarkkinaosapuolten päätöksellä.

Syrjimättömyysperiaate

Osa-aikatyöntekijöitä ei saa kohdella ilman asiallista perustelua epäsuotuisammin kuin kokoaikaisia työntekijöitä pelkästään sillä perusteella, että he työskentelevät osa-aikaisesti. EU-maiden ja työmarkkinaosapuolten kuulemisen kautta on mahdollista asettaa erityisten työehtojen piiriin pääsyn edellytykseksi palvelusaika, työtuntien määrä tai tietty palkkaluokka.

Osa-aikatyöhön siirtyminen

Työmarkkinaosapuolten, jotka toimivat omasta aloitteestaan tai yhteistyössä hallitusten kanssa, tulee etsiä, arvioida ja tarpeen vaatiessa poistaapäinvastoin kaikki lailliset tai hallinnolliset esteet, jotka vähentävät mahdollisuuksia osa-aikatyöhön. Työntekijän kieltäytyminen siirtymästä kokoaikaisesta työstä osa-aikatyöhön taipäinvastoin ei ole pätevä peruste työsuhteen päättämiselle.

Työnantajan rooli

Työnantajien on otettava huomioon:

työntekijöiden pyynnöt siirtyä kokoaikaisesta työstä osa-aikatyöhön, mikäli tällaista työtä tulee tarjolle,

työntekijöiden pyynnöt siirtyä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön tai lisätä työaikaansa, jos sellainen mahdollisuus ilmaantuu,

oikea-aikainen tiedottaminen avoimista osa-aikaisista ja kokoaikaisista työtehtävistä,

toimenpiteet osa-aikatyöhön pääsyn helpottamiseksi yrityksen kaikilla tasoilla,

asianmukainen tiedottaminen yrityksessä tehtävästä osa-aikatyöstä työntekijöitä edustaville elimille.

Täytäntöönpano

EU-maat tai työmarkkinaosapuolet voivat ottaa käyttöön tässä sopimuksessa asetettuja määräyksiä edullisempia määräyksiä. Sopimuksen täytäntöönpano ei kuitenkaan ole pätevä syy alentaa osa-aikatyöntekijöiden suojan yleistä tasoa.

Lisätietoja löytyy työoloja ja osa-aikatyötä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 97/81/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta - Liite: Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 97/81/EY

20.1.1998

20.1.2000

EYVL L 14, 20.1.1998, s. 9-14

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 98/23/EY

25.5.1998

7.4.2000

EYVL L 131, 5.5.1998, s. 10

Viimeisin päivitys: 06.10.2015

Top