Help Print this page 
Title and reference
Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet

Joustoturvastrategioiden tarkoituksena on työttömyysasteen alentaminen ja työpaikkojen laadun parantaminen Euroopan unionissa (EU). Nämä strategiat perustuvat työn jouston ja turvan yhdistäviin sosiaalipolitiikkoihin. Komissio aikoo edistää ja parantaa näiden politiikkojen täytäntöönpanoa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2007, "Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla" [KOM(2007) 359 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio on esitellyt joukon suuntaviivoja, jotka toimivat perustana jäsenvaltioiden joustoturvastrategioille.

Joustoturvaperiaatteilla edistetään Euroopan sosiaalisten mallien nykyaikaistamista.

Joustoturvan käsite

Jotta työmarkkinoiden uudistamisstrategiat olisivat tehokkaita, niissä on otettava huomioon sekä työntekijöiden että työnantajien tarpeet. Näin ollen joustoturvan käsite on kattava lähestymistapa, jonka ensisijaisia tavoitteita ovat

 • työvoiman joustavuus; työntekijöiden on sopeuduttava työmarkkinoiden muutoksiin ja pystyttävä siirtymään työpaikasta toiseen. Samoin jouston avulla on lisättävä yritysten ja työn organisoinnin joustavuutta työnantajien tarpeiden mukaisesti sekä parannettava työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista
 • työntekijöiden turva; työntekijöiden on voitava edetä ammatillisella urallaan, kartuttaa taitojaan ja saada etuuksia sosiaaliturvajärjestelmästä työttömyysaikana.

Joustoturvastrategioiden tavoitteena on työttömyysasteen alentaminen ja köyhyyden vähentäminen Euroopan unionissa (EU). Niillä edistetään erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien (esimerkiksi nuoret, naiset, ikääntyneet työntekijät, pitkäaikaistyöttömät) integroitumista työmarkkinoille.

Joustoturvastrategiat

Kansallisten strategioiden toteuttamisessa on noudatettava neljää toisiaan täydentävää periaatetta:

 • joustavat ja luotettavat työsopimukset, jotka ovat työlainsäädännön ja työehtosopimusten sekä työn organisoinnin nykyisten periaatteiden mukaisia
 • elinikäisen oppimisen strategioiden täytäntöönpano, jotta edistetään työntekijöiden, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden, jatkuvaa sopeutumista työmarkkinoilla
 • vaikuttava ja aktiivinen työvoimapolitiikka, jotta autetaan työntekijöitä työllistymään uudelleen työttömyyden jälkeen
 • sosiaaliturvajärjestelmien uudistaminen siten, että ne tarjoavat taloudellista tukea, joka kannustaa työllisyyteen ja helpottaa liikkumista työmarkkinoilla.

Työmarkkinaosapuolten on osallistuttava aktiivisesti joustoturvastrategioiden toteuttamiseen, jotta voidaan taata näiden periaatteiden moitteeton soveltaminen.

EU:n laajuiset yhteiset periaatteet

Jäsenvaltiot mukauttavat joustoturvastrategiansa omien työmarkkinoidensa erityispiirteisiin. Komissio kehottaa niitä kuitenkin noudattamaan seuraavia periaatteita:

 • tehostetaan Lissabonin strategian toteuttamista EU:n työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi
 • pyritään löytämään tasapaino työnantajien, työntekijöiden, työnhakijoiden ja viranomaisten oikeuksien ja velvollisuuksien välille
 • mukautetaan joustoturvaperiaatetta kunkin jäsenvaltion olosuhteiden mukaisesti
 • tuetaan työntekijöitä ja turvataan heidän asemansa siirtymien tai työttömyyden aikana, jotta he voivat integroitua työmarkkinoille ja edetä vakaisiin sopimusjärjestelyihin
 • kehitetään yrityksen sisällä tapahtuvaa joustoturvaa ja yrityksestä toiseen tapahtuvaa ulkoista joustoturvaa urakehityksen tukemiseksi
 • tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia
 • tuotetaan työmarkkinaosapuolten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä
 • jaetaan joustoturvapolitiikasta aiheutuvat talousarviokustannukset ja hyödyt tasapuolisesti muun muassa yritysten, yksittäisten ihmisten ja julkisten varojen välillä ja kiinnitetään erityistä huomiota pk‑yrityksiin.

Euroopan unionin määrärahoilla voidaan tukea merkittävästi joustoturvastrategioiden rahoitusta. Rakennerahastoista tuetaan erityisesti koulutusta yritysten tasolla, elinikäistä oppimista sekä yrittäjyyden edistämistä.

Viimeisin päivitys 29.08.2011

Top