Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestys

Työjärjestyksessä vahvistetaan määräykset perussopimuksiin liitetyssä pöytäkirjassa N:o 3 olevan unionin tuomioistuimen perussäännön soveltamiseksi ja täydentämiseksi. Vuonna 2012 käyttöön otettujen uusien sääntöjen tarkoitus on tehdä työjärjestyksestä yksinkertaisempi ja parantaa sen luettavuutta oikeussubjektien ja kansallisten tuomioistuinten kannalta. Se aikoo myös ottaa paremmin huomioon käsiteltävien oikeudenkäyntiasioiden muutokset.

SÄÄDÖS

Unionin tuomioistuimen työjärjestys, vahvistettu 29 päivänä syyskuuta 2012 [EUVL L 265, 29.9.2012].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin tuomioistuin on unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) tuomiovaltaa käyttävä toimielin ja muodostuu kolmesta tuomioistuimesta, jotka ovat unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja virkamiestuomioistuin. Niiden tehtävänä on taata, että perussopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia, ja ne valvovat erityisesti unionin toimien lainmukaisuutta.

Unionin tuomioistuimen organisaatio

Unionin tuomioistuimen organisaatio on seuraavanlainen:

 • Unionin tuomioistuimen kokoonpano: unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria ja yhdeksän julkisasiamiestä, jotka nimitetään kuudeksi vuodeksi. Julkisasiamiesten tehtävänä on avustaa tuomioistuinta ja antaa oikeudellisia lausuntoja. Tuomarit valitsevat tuomioistuimen presidentin ja varapresidentin kolmen vuoden toimikaudeksi. Presidentti edustaa unionin tuomioistuinta ja johtaa sen toimintaa, ja varapresidentti avustaa presidenttiä tämän tehtävien hoitamisessa.
 • Jaostojen kokoonpanot ja esittelevien tuomarien nimeäminen: unionin tuomioistuin perustaa keskuudestaan viiden ja kolmen tuomarin jaostoja, joista edellisen puheenjohtaja valitaan kolmeksi ja jälkimmäisen yhdeksi vuodeksi. Unionin tuomioistuimen presidentti nimeää asian käsittelyä varten esittelevän tuomarin ja ensimmäinen julkisasiamies puolestaan julkisasiamiehen. Tuomioistuin voi tarvittaessa turvautua avustaviin esittelijöihin.
 • Kirjaajan tehtävät: unionin tuomioistuin nimittää kirjaajan kuuden vuoden toimikaudeksi. Kirjaaja huolehtii asiakirjojen vastaanottamisesta, lähettämisestä ja säilyttämisestä ja vastaa arkistoista. Lisäksi hän avustaa unionin tuomioistuimen jäseniä ja huolehtii sen julkaisuista. Hän myös johtaa unionin tuomioistuimen presidentin alaisuudessa toimielimen hallintoa.
 • Unionin tuomioistuimen toiminta: tuomioistuin antaa asiat täysistunnon, suuren jaoston tai viiden taikka kolmen tuomarin jaoston käsiteltäväksi. Sama ratkaisukokoonpano voi ratkaista useampia asioita yhdessä. Unionin tuomioistuimen päätösneuvottelut on pidettävä pysyvästi salassa.
 • Kieliä koskevat järjestelyt: kullekin asialle valitaan oikeudenkäyntikieli. Kanteissa kantaja valitsee oikeudenkäyntikieleksi jonkin unionin 24 virallisesta kielestä. Ennakkoratkaisumenettelyssä oikeudenkäyntikielenä on kansallisen tuomioistuimen kieli.

Oikeudenkäyntimenettelyn vaiheet

Asian käsittely unionin tuomioistuimessa käsittää yleensä seuraavat vaiheet:

 • Kirjallinen käsittely: asianosaiset vaihtavat keskenään kirjelmiä, joiden sisältö on tarkasti määritelty. Käsittelyn päätyttyä esittelevä tuomari antaa unionin tuomioistuimen yleiskokoukselle alustavan kertomuksen.
 • Asian selvittämistoimet: Unionin tuomioistuin voi määrätä asiaa koskevista selvittämistoimista, kuten asianosaisten saapumisesta asian käsittelyyn, tietojen ja asiakirjojen pyytämisestä, todistajien kuulemisesta, asiantuntijalausunnoista ja katselmuksista. Jokaisesta asian selvittämistoimia varten pidetystä istunnosta laaditaan pöytäkirja.
 • Suullinen käsittely pidetään tarvittaessa selvittämistoimien jälkeen. Presidentti julistaa tuolloin käsittelyn alkaneeksi ja johtaa sitä. Suullinen käsittely voi tapahtua suljetuin ovin.
 • Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset: julkisasiamies esittää ratkaisuehdotuksensa suullisen käsittelyn jälkeen.
 • Unionin tuomioistuimen ratkaisu: tuomioistuin ratkaisee käsiteltävän asian tuomiolla tai määräyksellä. Vain tuomio julistetaan julkisessa istunnossa. Tuomioissa ja määräyksissä on monenlaista tietoa, esimerkiksi tiivistelmä käsiteltävän asian tosiseikoista ja perustelut. Jokaiselle asianosaiselle annetaan jäljennös tuomiosta tai määräyksestä.

Työjärjestyksessä on myös erityismääräyksiä unionin tuomioistuimen eri oikeudenkäyntimenettelyistä: ennakkoratkaisumenettelystä, kanteista, muutoksenhausta unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuihin ja sen ratkaisujen uudelleenkäsittelystä, lausunnoista ja muista erityisistä oikeudenkäyntimenettelyistä.

Ennakkoratkaisupyynnöt

Kansalliset tuomioistuimet voivat jättää unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi ennakkoratkaisupyynnön esittääkseen unionin oikeuden pätevyyteen tai tulkintaan liittyvän kysymyksen. Ennakkoratkaisumenettelyssä huomautuksia voivat esittää muun muassa

 • oikeudenkäynnin asianosaiset
 • jäsenvaltiot
 • Euroopan komissio
 • toimielin, joka on antanut säädöksen, jonka pätevyys riitautetaan.

Muutoksenhaku unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuihin

Asianosaiset voivat hakea muutosta unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuun. Tässä tapauksessa valitus on toimitettava kirjaamoon ja siinä on esitettävä ne oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin asiassa vedotaan. Valituksessa on vaadittava ratkaisun kumoamista joko osittain tai kokonaan.

Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisujen uudelleenkäsittely

Unionin tuomioistuin voi käsitellä yleisen tuomioistuimen ratkaisuja uudelleen esimerkiksi sen annettua ratkaisun virkamiestuomioistuimen ratkaisua koskevan muutoksenhaun johdosta. Uudelleenkäsittelyjä varten nimetään viiden tuomarin jaosto vuodeksi kerrallaan.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Unionin tuomioistuimen työjärjestys

1.11.2012

-

EUVL L 265, 29.9.2012 ja EUVL C 337, 6.11.2012

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen muutos

1.7.2013

-

EUVL L 173, 26.6.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 904/2012 , annettu 24 päivänä syyskuuta 2012, komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisöjen tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä annetun asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom muuttamisesta [EUVL L 269, 4.10.2012].

Neuvoston päätös, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten määrän lisäämisestä [EUVL L 179, 25.6.2013].

Lisätään Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten määrä

 • yhdeksään päivästä 1 heinäkuuta 2013,
 • yhteentoista 7 päivästä lokakuuta 2015.

Unionin tuomioistuimen täydentävä sääntö [EUVL L 32, 1.2.2014].

Tässä täydentävässä säännössä huomioidaan uuden työjärjestyksen muutokset liittyen etenkin virka-apupyyntöön ja oikeusavun myöntämiseen. Sillä korvataan 4 päivänä joulukuuta 1974 annettu täydentävä sääntö.

Viimeisin päivitys 27.02.2014

Top