Help Print this page 
Title and reference
Kansalaisaloite

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kansalaisaloite

Euroopan kansalaisilla on aloiteoikeus, jonka nojalla he voivat kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia. Käsillä olevassa asetuksessa vahvistetaan kansalaisaloitteen esittämistä koskevat säännöt ja periaatteet.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kansalaisaloitteesta.

TIIVISTELMÄ

Kansalaisaloitteella Euroopan kansalaiset voivat kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen tietystä aiheesta. Kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella, ja sen tavoitteena on vahvistaa Euroopan unionin (EU) demokraattista ulottuvuutta. Kansalaisilla on vastaisuudessa mahdollisuus saada äänensä kuuluviin EU:n tasolla ja osallistua täysivaltaisesti EU:n päätöksentekoprosessiin.

Kansalaisaloiteoikeudelle on asetettu tiukat rajat. Käsillä olevassa asetuksessa vahvistetaan tällaista aloitetta koskevat periaatteet. Siinä määritellään myös kansalaisaloitteen tekemisessä käytettävä menettely. Menettely on monivaiheinen.

Edellytykset

Kansalaisaloitteen laillisuuden ja eurooppalaisen luonteen takaamiseksi sen tekemiselle on asetettu useita edellytyksiä

  • Aloitteen tueksi on saatava vähintään miljoona EU:n kansalaista, jolla on jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisuus. Aloitetta tukevat henkilöt täyttävät tuenilmauslomakkeen, ja heidät merkitään aloitteen allekirjoittajiksi
  • Aloitteen allekirjoittajien on oltava lähtöisin ainakin yhdestä neljäsosasta jäsenvaltioita. Näin pyritään takaamaan, että aloite on unionin eikä ainoastaan tietyn jäsenvaltion tai pienen jäsenvaltioiden ryhmän edun mukainen
  • Asetuksessa säädetään myös kustakin edustettuna olevasta jäsenvaltiosta lähtöisin olevien allekirjoittajien vähimmäismäärä. Asetuksen liitteessä I on vahvistettu allekirjoittajien vähimmäismäärä kutakin jäsenvaltiota kohden.

Lisäksi jokaista kansalaisaloitetta varten perustetaan kansalaistoimikunta. Toimikunta koostuu seitsemästä henkilöstä, jotka ovat lähtöisin seitsemästä eri jäsenvaltiosta, ja edustajista, jotka huolehtivat yhteydenpidosta EU:n toimielimiin koko menettelyn ajan. Toimikunnan tehtävänä on huolehtia kansalaisaloitteen organisoinnista ja koordinoinnista. Toimikunta myös edistää EU:n laajuisten kysymysten esiin tuomista ja rohkaisee kansalaisia pohtimaan määrättyjä aiheita.

Ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröinti

Ennen kuin järjestäjät aloittavat ehdotettua kansalaisaloitetta koskevien tuenilmausten keruun allekirjoittajilta, heidän on rekisteröitävä se komissiossa. Ehdotus sisältää kansalaisaloitteen aiheen ja tavoitteet.

Komissio tutkii sen jälkeen, voidaanko aloite hyväksyä. Se varmistaa muun muassa, että

  • kansalaistoimikunta on muodostettu ja sen jäsenet nimetty
  • aloitteen aihe koskee niitä politiikanaloja, joiden osalta komissiolla on toimivalta tehdä lainsäädäntöehdotuksia
  • aloite ei ole oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa
  • aloite ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen arvojen vastainen.

Jos nämä edellytykset täyttyvät, komissio rekisteröi ehdotetun kansalaisaloitteen ja järjestäjät voivat aloittaa tuenilmausten keruun.

Tuenilmausten keruu

Järjestäjät ovat vastuussa tuenilmausten keräämisestä kansalaisilta. Tuenilmaukset voidaan kerätä paperilla, sähköpostitse tai tietoverkossa.

Järjestäjien on kerättävä tuenilmaukset 12 kuukauden kuluessa ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä.

Tuenilmausten tarkistaminen

Kun tuenilmaukset on kerätty, järjestäjät toimittavat ne niiden tarkistamisesta vastaaville jäsenvaltioiden viranomaisille. Kansalliset viranomaiset toimittavat järjestäjille todistuksen, jossa vahvistetaan kyseisessä jäsenvaltiossa annettujen tuenilmausten määrä.

Kansalaisaloitteen toimittaminen komissiolle

Kun järjestäjät ovat saaneet tarvittavat todistukset ja kansalaisaloite täyttää säädetyt edellytykset, järjestäjät voivat toimittaa kansalaisaloitteen komissiolle.

Komissio tapaa järjestäjät, jotta heillä on mahdollisuus antaa yksityiskohtainen selvitys kysymyksistä, jotka kansalaisaloitteella tuodaan esiin. Lisäksi järjestäjillä on oikeus Euroopan parlamentissa järjestettyyn julkiseen kuulemiseen.

Komissio tutkii kansalaisaloitteen kolmen kuukauden kuluessa. Sen jälkeen se esittää antamassaan tiedonannossa

  • oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä
  • perusteet toimien toteuttamiselle tai toimista pidättymiselle
  • toimet, jotka se aikoo toteuttaa.

Henkilötietojen suoja ja seuraamukset

Kansalaisaloitteen allekirjoittajien henkilötietoja voidaan käyttää ainoastaan kansalaisaloitteen yhteydessä. Tiedot tuhotaan viimeistään kuukauden kuluttua aloitteen toimittamisesta komissiolle.

Lisäksi käsillä olevassa asetuksessa säädetään järjestäjille määrättävistä seuraamuksista, mikäli nämä syyllistyvät vääriin ilmoituksiin tai tietojen väärinkäyttöön.

Taustaa

Käsillä oleva asetus on annettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaisesti. Kyseiset artiklat sisältyvät Lissabonin sopimukseen. Niissä säädetään kansalaisten mahdollisuudesta tehdä kansalaisaloite.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 211/2011

31.3.2011

-

EUVL L 65, 11.3.2011

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) No 268/2012, annettu 25 päivänä tammikuuta 2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 211/2011 liitteen muuttamisesta [Virallinen lehti L 89, 27.3.2012].

Viimeisin päivitys 17.01.2014

Top