Help Print this page 
Title and reference
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

JOHDANTO

Lissabonin sopimuksella perustetaan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan virka. Hänen tehtävänään on johtaa Euroopan unionin (EU) ulkopolitiikkaa.

Korkean edustajan toimivalta oli aiemmin jaettu EU:ssa kahdelle eri henkilölle:

  • yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) korkealle edustajalle
  • ulkosuhteista vastaavalle komission jäsenelle.

Lissabonin sopimuksessa yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvä toimivalta keskitetään yhdelle henkilölle. Tämä lisää EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta, tehokkuutta ja näkyvyyttä.

Unionin korkealla edustajalla ei kuitenkaan ole yksinoikeutta EU:n ulkoiseen edustukseen. Lissabonin sopimuksessa annetaan myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtäväksi huolehtia omalla tasollaan EU:n ulkoisesta edustuksesta sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa. Sopimuksessa ei kuitenkaan täsmennetä näiden kahden henkilön keskinäistä tehtäväjakoa, vaan kummankin asema määräytyy käytännön kokemuksen perusteella.

TOIMIVALTA

Korkea edustaja osallistuu aktiivisesti unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Hän osallistuu ensinnäkin neuvostolle ja Eurooppa‑neuvostolle esittämillään ehdotuksilla kyseisen politiikan muotoiluun. Hän toteuttaa tehdyt päätökset neuvoston valtuuttamana.

Unionin korkea edustaja hoitaa myös edustustehtäviä. Hän käy poliittista vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa ja esittää EU:n kannan kansainvälisissä järjestöissä.

Koska unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ottaa hoidettavakseen YUTP:n korkean edustajan ja ulkosuhteista vastaavan komission jäsenen tehtävät, myös heille kuuluva toimivalta siirtyy hänelle:

  • korkea edustaja huolehtii neuvostossa EU:n ulkopolitiikkaan liittyvän työskentelyn johdonmukaisuudesta ja jatkuvuudesta. Tätä varten hän toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana
  • hän vastaa komissiossa tälle ulkosuhteiden alalla kuuluvista tehtävistä. Lisäksi hän huolehtii ulkopolitiikan yhteensovittamisesta muiden politiikanalojen ja muiden komission yksiköiden kanssa.

NIMITTÄMINEN

Eurooppa-neuvosto nimittää korkean edustajan määräenemmistöllä yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa. Eurooppa-neuvosto voi päättää hänen toimikautensa samaa menettelyä noudattaen.

Asemansa vuoksi korkea edustaja on yksi komission varapuheenjohtajista. Näin ollen Euroopan parlamentti äänestää samanaikaisesti sekä korkean edustajan että komission puheenjohtajan ja muiden komission jäsenten hyväksymisestä. SEU‑sopimuksessa täsmennetään, että jos parlamentti antaa komissiolle epäluottamuslauseen, korkean edustajan on erottava niistä tehtävistä, joita hän on hoitanut komissiossa. Hän voi kuitenkin hoitaa hänelle neuvostossa kuuluvia tehtäviä uuden komission muodostamiseen saakka.

EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

Korkean edustajan hoitaessa tehtäviään häntä avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto. Ulkosuhdehallinnon oikeusperusta on SEU‑sopimuksen 27 artiklan 3 kohta. Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatio ja toiminta vahvistetaan neuvoston päätöksellä. Neuvosto tekee ratkaisunsa korkean edustajan ehdotuksesta. Neuvosto antoi lokakuussa 2009 ulkosuhdehallinnon asemaa ja toimintaa koskevat suuntaviivat.

Näiden suuntaviivojen mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto toimii korkean edustajan alaisuudessa. Korkea edustaja muotoilee ulkosuhdehallinnon avustuksella unionin ulkopolitiikkaa koskevia ehdotuksia ja huolehtii neuvoston tällä alalla tekemien päätösten täytäntöönpanosta.

Euroopan ulkosuhdehallinto voidaan myös asettaa Eurooppa‑neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja muiden komission jäsenten käyttöön EU:n ulkopolitiikan alaan kuuluvissa kysymyksissä.

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artiklat

Aihe

SEU‑sopimus

18 ja 27

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittäminen ja valtuudet

Viimeisin päivitys 30.12.2009

Top