Help Print this page 
Title and reference
Humanitaarista apua koskeva eurooppalainen konsensus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitaarista apua koskeva eurooppalainen konsensus

Euroopan unioni (EU) ja EU-maat koordinoivat toimintaansa humanitaarisen avun toimia koskevien yhteisten tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta. Humanitaarista apua koskevalla eurooppalaisella konsensuksella luodaan strategiset toimintapuitteet, joita EU ja EU-maat noudattavat tehokkaan, laadukkaan ja koordinoidun humanitaarisen avun tarjoamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission yhteinen julkilausuma (EUVL C 25, 30.1.2008, s. 1-12).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) ja EU-maat koordinoivat toimintaansa humanitaarisen avun toimia koskevien yhteisten tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta. Humanitaarista apua koskevalla eurooppalaisella konsensuksella luodaan strategiset toimintapuitteet, joita EU ja EU-maat noudattavat tehokkaan, laadukkaan ja koordinoidun humanitaarisen avun tarjoamiseksi.

EU:N HUMANITAARISEN AVUN TARKOITUS

EU:n humanitaarisen avun tarkoituksena on toimittaa tarpeisiin perustuvaa hätäapua ihmishenkien pelastamiseksi sekä inhimillisen kärsimyksen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi ihmisen toiminnasta ja luonnonkatastrofeista johtuvissa kriiseissä. Konsensuksen periaatteiden mukaisesti EU tarjoaa humanitaarista apua täytäntöönpanokumppaneiden, kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) järjestelmän, Punaisen Ristin / Punaisen Puolikuun ja kansalaisjärjestöjen kautta.

EU ja EU-maat ovat yhdessä maailman suurin julkisen kansainvälisen humanitaarisen avun antaja. EU:n ja EU-maiden toimet täydentävät ja vahvistavat toisiaan, ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

Humanitaarisen avun periaatteet

Humanitaarisen avun perusperiaatteita ovat humaanisuus, tasapuolisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus.

EU on myös sitoutunut noudattamaan kansainvälisen oikeuden periaatteita, erityisesti kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ihmisoikeusoikeutta ja pakolaisoikeutta.

Vaikka avun täytäntöönpano voi vaihdella EU-maan mukaan, EU:n avunantajat pyrkivät parantamaan avunannon käytäntöjä, ja niiden on noudatettava humanitaarisen avun periaatteita ja hyviä käytäntöjä. Tämä koskee erityisesti hyvää humanitaarista avunantoa koskevaa aloitetta, joka tarjoaa avunantajille epävirallisen kansainvälisen foorumin ja verkoston.

EU:n humanitaarisen avun on oltava linjassa myös muiden politiikanalojen kanssa, jotta varmistetaan kriisin jälkeinen sujuva siirtymävaihe ja otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat sekä paikallisväestön moninaiset tarpeet.

Euroopan komissio on myös sitoutunut noudattamaan hyvän humanitaarisen avunannon periaatteita ja parhaita käytäntöjä politiikoissaan ja toimissaan.

EU:n avun yhteensovittaminen ja johdonmukaisuus

EU tukee YK:n koordinoivaa asemaa ja maailmanlaajuisten valmiuksien lisäämistä humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi.

EU:n avustusoperaatiot perustuvat

avun antamiseen osallistuvien toimijoiden toiminnan koordinointiin, johdonmukaisuuteen ja täydentävyyteen; tiedon, parhaiden käytäntöjen ja asiantuntemuksen vaihtoon ja poliittisella tasolla tapahtuvan tiedonvaihdon tehostamiseen myös YK:n koordinoimalla kansainvälisellä tasolla;

laadukkuuden, tuloksellisuuden ja vastuullisuuden periaatteisiin;

useisiin kumppanuuksiin, jotta kriiseihin voidaan reagoida laaja-alaisesti.

EU:n on annettava avoimesti humanitaarista apua todettujen tarpeiden ja ihmisten haavoittuvuuden pohjalta.

Konsensuksella voidaan poikkeustapauksissa sallia sotilaallisten voimavarojen ja valmiuksienkäyttö ihmisten suojelemiseksi humanitaarisiin kriiseihin reagoitaessa.

Kansainväliset toimet

EU on tietoinen siitä, että humanitaariset toimet muodostavat kollektiivisen vastuualueen kansainvälisellä tasolla, ja siksi se tukee kollektiivisten maailmanlaajuisten valmiuksien kehittymistä siten, että niillä voidaan vastata humanitaarisiin kriiseihin. Se tukee myös YK-johtoista humanitaarisen järjestelmän uudistusta yhteistyössä muiden humanitaaristen toimijoiden ja avunantajien kanssa.

Lisäksi humanitaarisen avun yhä kasvava tarve edellyttää rahoituksen lisäämistä ja monipuolistamista sekä sen ennustettavuuden, joustavuuden ja strategisen koordinoinnin parantamista.

Pitkän aikavälin apu ja arviointi

Kriisitilanteessa käynnistettävien hätäaputoimien ohella EU pyrkii vähentämään riskejä ja haavoittuvuutta sekä parantamaan ihmisten valmiuksia luonnonkatastrofien varalta paikallisesti, alueellisesti ja kansallisella tasolla Hyogon toimintasuunnitelman (korvattu maaliskuussa 2015 katastrofiriskien vähentämistä koskevalla Sendain kehyksellä (2015-2030)) pohjalta.

Se tukee myös siirtymävaihetta, varhaista elpymistä ja kehitystä erityisesti niveltämällä hätäavun, kunnostustoimet ja kehitysyhteistyön (LRRD) paremmin toisiinsa.

EU:n tason humanitaarinen toiminta

Konsensuksessa vahvistetaan, että unioni voi suhteellisen etunsa ja lisäarvonsa ansiosta parantaa EU:n humanitaarista apua antavien tahojen ja kansainvälisten avunantajien välistä täydentävyyttä hyödyntämällä maailmanlaajuista asiantuntijaverkostoaan, asemaansa politiikan johdonmukaisuuden ja hyvän humanitaarisen käytännön varmistajana sekä joustavaa puuttumistaan poliittisesti arkaluontoisiin tilanteisiin, ja helpottaa koordinointia.

EU hyväksyi vuosia 2008-2013 koskevan toimintasuunnitelman, jossa avunantajia ohjeistetaan noudattamaan keskinäisessä yhteistyössään laadukasta apua koskevaa lähestymistapaa. Suunnitelman täytäntöönpanoa tarkasteltiin vuonna 2010 tehdyssä väliarvioinnissa, jota arvioitiin vuonna 2014 tehdyssä riippumattomassa arvioinnissa. Arvioinnissa vahvistettiin konsensuksen pätevyys ja annettiin suositus sen täytäntöönpanosta.

Lisätietoa saa kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston (DEVCO) verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

Humaanisuus: todettuun inhimilliseen kärsimykseen on aina puututtava ja huonoimmassa asemassa olevaan väestöön on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Puolueettomuus: humanitaarisella avulla ei pidä suosia mitään osapuolta aseellisessa konfliktissa tai muussa riita-asiassa.

Tasapuolisuus: humanitaarista apua on toimitettava yksinomaan tarpeiden perusteella ilman syrjintää apua tarvitsevien väestöryhmien kesken tai niiden sisällä.

Riippumattomuus: humanitaariset tavoitteet eivät ole riippuvaisia poliittisista, taloudellisista, sotilaallisista tai muista tavoitteista, ja humanitaarisen avun ainoa tavoite on humanitaaristen kriisien uhrien kärsimyksen lievittäminen ja ehkäiseminen.

Viimeisin päivitys 27.04.2015

Top