Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Määräenemmistöllä tehtävät ratkaisut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Määräenemmistöllä tehtävät ratkaisut

JOHDANTO

Amsterdamin sopimuksella määräenemmistöpäätöksen soveltamisalaa laajennettiin neuvostossa. Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan 1. toukokuuta 1999 suurin osa lainsäädäntötoimista on hyväksytty neuvostossa määräenemmistöpäätöksellä, yhteis-päätösmenettelyllä Euroopan parlamentin kanssa.

Yksimielisyysvaatimus sisältyy kuitenkin edelleen 73 artiklaan. Kun unionissa on laajentumisen jälkeen 27 jäsenvaltiota, unionin päätöksenteko saattaa hankaloitua, sillä laajemmassa ja monimuotoisemmassa unionissa on yhä vaikeampaa saavuttaa yksimielisyys. Siirtyminen määräenemmistöpäätöksiin on siis yksi hallitustenvälisen konferenssin (HVK) tärkeimmistä tehtävistä. Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otettiin käyttöön noin 30 määräyksessä.

EY:n PERUSTAMISSOPIMUS - YHTEISÖN POLITIIKKA

Nizzan sopimuksen tultua voimaan kymmenkunta määräystä mahdollistaa sen, että yhteisön politiikassa neuvosto voi tehdä päätöksensä määräenemmistöllä kaikissa, tai tarvittaessa osassa, kyseisiä artikloja koskevissa asioissa.

11 artikla - Tiiviimpi yhteistyö

Määräenemmistöpäätöstä sovelletaan edelleen neuvoston myöntäessä oikeuden tiiviimmän yhteistyön perustamiseen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (Rooman sopimus) mukaisesti. Määräys, jonka mukaan jäsenvaltio voi pyytää, että asia annetaan Eurooppa-neuvoston yksimielisesti ratkaistavaksi, kuitenkin poistettiin. Jäsenvaltioiden aiempi veto-oikeus, jolla ne voivat määrätä tiiviimmän yhteistyön käynnistämisestä ensimmäisen pilarin alalla, on siis poistunut.

13 artikla - Syrjinnän torjuminen

Määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön päätettäessä yhteisön edistämistoimenpiteistä, lukuun ottamatta kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka merkitsevät jäsenvaltioiden lakien tai asetusten yhdenmukaistamista ja joilla pyritään torjumaan sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

18 artikla - Kansalaisuus

Määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön niissä yhteisön toiminnoissa, jotka varmistavat ja tekevät helpommaksi sen, että oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella toteutuu.

63 artikla - Turvapaikka-, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikka

Sopimuksen 67 artiklan uusien määräysten mukaisesti, neuvosto voi määräenemmistöllä toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, jotka koskevat turvapaikkaa, pakolaisia ja kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä, maahanmuuttopolitiikkaa ja jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia, edellyttäen, että neuvosto on antanut etukäteen ja yksimielisesti yhteisön säädökset, joissa on määritelty näitä asioita koskevat yhteiset säännöt ja keskeiset periaatteet. Määräenemmistöpäätöksen käyttöönotto edellyttää siis edelleen, että nämä edellytykset täyttyvät ja että näitä asioita koskevat yhteiset periaatteet on määritelty etukäteen. Myös yhteispäätösmenettelyä sovelletaan vastaisuudessa tähän artiklaan.

65 artikla - Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa

Sopimuksen 67 artiklan uusien määräysten mukaisesti neuvosto voi määräenemmistöllä toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa, joiden vaikutukset ulottuvat rajojen yli, lukuun ottamatta perheoikeutta koskevia kysymyksiä. Yhteispäätösmenettelyä sovelletaan vastaisuudessa myös tähän artiklaan.

66 artikla - Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

Perustamissopimukseen liitetyn 67 artiklasta tehdyn pöytäkirjan määräysten mukaisesti neuvosto voi 1. toukokuuta 2004 alkaen toteuttaa määräenemmistöllä toimenpiteitä varmistaakseen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen sekä näiden viranomaisten ja komission välisen yhteistyön.

100 artikla - Taloudelliset vääristymät

Määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön niissä toimenpiteissä, jotka on toteutettava, jos tiettyjen tuotteiden saatavuudessa ilmenee suuria vaikeuksia. Lisäksi neuvosto päättää määräenemmistöllä mahdollisuudesta myöntää jäsenvaltiolle taloudellista apua luonnonkatastrofien tai sellaisten poikkeuksellisten tapahtumien vuoksi, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa.

111 artikla - Talous- ja rahaliiton ulkoasioita koskevat kysymykset

Tämän artiklan 4 alakohtaa muutettiin siten, että määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön määriteltäessä yhteisön kanta sekä se, miten yhteisöä edustetaan kansainvälisellä tasolla talous- ja rahaliiton (EMU) kannalta erityisen merkittävissä kysymyksissä.

123 artikla - Euron käyttöönotto

Määräenemmistöpäätöstä sovelletaan tämän artiklan 4 alakohtaan, joka koskee niitä toimenpiteitä, joita euron nopea käyttöönotto edellyttää. Tämä määräys on tärkeä, kun euroalue laajentuu tulevaisuudessa.

133 artikla - Yhteinen kauppapolitiikka

Tätä artiklaa muutettiin Nizzan sopimuksella siten, että kauppapolitiikan soveltamisalaa laajennettiin, ja sen seurauksena määräenemmistöpäätöksiä lisättiin päätettäessä palvelukauppaan ja henkisen omaisuuden kauppaan liittyvistä kauppasopimuksista. Tähän periaatteeseen on edelleen kuitenkin poikkeuksia:

  • Neuvosto ei voi tehdä sopimuksia, jotka merkitsevät jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista sellaisilla aloilla kuin kulttuuri-, koulutus- tai terveysala (aloja, joilla yhteisöllä ei ole sisäiseen harmonisointiin oikeuttavaa toimivaltaa).
  • Neuvoston on tehtävä ratkaisunsa yksimielisesti, kun sopimus sisältää määräyksiä, joiden osalta sisäisten sääntöjen antaminen edellyttää yksimielisyyttä (yhdensuuntaisuus), tai kun sopimus koskee alaa, jolla yhteisö ei ole vielä käyttänyt toimivaltaansa yhteisön sisällä.
  • Tämän artiklan määräykset eivät koske liikenteen alaa.

137 artikla - Sosiaalipolitiikka

Nizzan sopimuksella ei laajennettu määräenemmistöpäätöksen soveltamisalaa, mutta tietyillä aloilla, joilla pääasiassa vaaditaan edelleen yksimielisyyttä, otettiin käyttöön lisäehto. Siten neuvosto voi yksimielisesti päättää perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun yhteispäätösmenettelyn soveltamisesta (mikä siis edellyttää määräenemmistöpäätöstä) 137 artiklan 1 kohdan d, f ja g alakohtiin, jotka koskevat työtekijöiden suojelua työsopimuksen päättymisen yhteydessä, työntekijöiden edustamista ja heidän etujensa kollektiivista turvaamista sekä kolmansien maiden kansalaisten palvelussuhteen ehtoja.

157 artikla - Teollisuus

Tämän artiklan 3 kohtaa muutettiin siten, että määräenemmistöpäätös ja yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa otettiin käyttöön niissä erityistoimenpiteissä, joiden tarkoituksena on tukea jäsenvaltioissa teollisuuspolitiikan yhteydessä toteutettuja toimia.

159 artikla - Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus

Määräenemmistöpäätös otettiin käyttöön tämän artiklan 3 kohdassa, ja yhteispäätösmenettelyä parlamentin kanssa sovelletaan niihin rakennerahastojen ulkopuolisiin lisätoimenpiteisiin, jotka katsotaan välttämättömiksi koheesiopolitiikassa.

161 artikla - Rakennerahastot

Määräenemmistöpäätös otettiin käyttöön uudella 3 kohdalla määriteltäessä rakennerahastojen tehtäviä, ensisijaisia tavoitteita ja rakenteita, mukaan lukien rahastoihin sovellettavat yleiset säännöt. Määräenemmistöpäätöksiin siirrytään kuitenkin vasta 1. tammikuuta 2007, edellyttäen, että 1. tammikuuta 2007 alkaen sovellettavat monivuotiset rahoitusnäkymät on hyväksytty.

181 a artikla - Taloudellinen, tekninen ja rahoitusyhteistyö kolmansien maiden kanssa

Tämän uuden artiklan tavoitteena on täydentää 181 artiklaa ja täsmentää niitä toimia, joita yhteisö voi toteuttaa taloudellisessa, teknisessä ja rahoitusyhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Asiaa koskevat aiemmat toimenpiteet on toteutettu perustamissopimuksen 308 artiklassa määriteltyä menetelmää noudattaen, eli yksimielisesti. Tällä uudella artiklalla näille toimille luodaan uusi oikeudellinen perusta ja otetaan käyttöön määräenemmistöpäätös, lukuun ottamatta assosiaatiosopimuksia (310 artikla) tai niitä sopimuksia, jotka tehdään hakijamaiden kanssa niiden liittyessä unioniin.

279 artikla - Varainhoitoa koskevat määräykset

Määräenemmistöpäätöstä sovelletaan varainhoitoasetusta ja varainhoidon valvojien vastuuta koskeviin asioihin 1. tammikuuta 2007 alkaen.

EY:n PERUSTAMISSOPIMUS - TOIMIELIMIÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET

Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön monissa toimielimiä koskevissa artikloissa. Muun muassa komission puheenjohtaja ja muut komission jäsenet sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja nimitetään vastedes määräenemmistöllä, mikä on merkittävä edistysaskel.

190 artikla - Euroopan parlamentti

Määräenemmistöpäätöstä sovelletaan tämän artiklan 5 kohtaan, jossa määrätään parlamentin jäsenten tehtäviä ja velvollisuuksia koskevien sääntöjen ja yleisten ehtojen hyväksymisestä.

191 artikla - Euroopan tason poliittisia puolueita koskevat säännöt

Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön asioissa, jotka liittyvät Euroopan tason poliittisia puolueita koskeviin sääntöihin ja varsinkin niiden rahoitusta koskeviin sääntöihin. Lisäksi Nizzan sopimuksella otetaan käyttöön yhteispäätösmenettely.

207 artikla - Neuvoston pääsihteeri ja YUTP:n korkea edustaja

Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön neuvoston pääsihteerin (yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) sekä varapääsihteerin nimitystä koskevissa asioissa.

210 artikla - Palkkiot

Puheenjohtajan, komission jäsenten sekä tiettyjen yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenten palkat, heille maksettavat korvaukset ja eläkkeet vahvistaa vastedes neuvosto, joka tekee päätöksensä määräenemmistöllä.

214 artikla - Komission jäsenten nimittäminen

Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön neuvoston nimittäessä puheenjohtajan ja muut komission jäsenet.

215 artikla - Uuden komission jäsenen nimittäminen entisen tilalle

Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön nimitettäessä uusi komission jäsen erotetun tai kuolleen komissaarin tilalle. Yksimielisyyttä vaaditaan edelleen, jos neuvosto päättää, ettei uutta komission jäsentä nimitetä.

223 artikla - Yhteisön tuomioistuin

Määräenemmistöpäätöstä sovelletaan neuvoston hyväksyessä yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen. Tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella.

224 artikla - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön neuvoston hyväksyessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen. Tuomioistuimen jäsenet nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella.

247 artikla - Tilintarkastustuomioistuin

Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön nimitettäessä tilintarkastustuomioistuimen jäsenet.

248 artikla - Tilintarkastustuomioistuin, sisäinen tarkastus

Määräenemmistöpäätöstä sovelletaan neuvoston hyväksyessä tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tarkastuksen.

259 artikla - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otetaan käyttöön nimitettäessä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet.

263 artikla - Alueiden komitea

Määräenemmistöpäätöstä sovelletaan nimitettäessä alueiden komitean jäsenet.

EUROOPAN UNIONISTA TEHTY SOPIMUS

23 artikla - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityisedustajan nimeäminen (YUTP)

Nizzan sopimuksen mukaisesti neuvosto tekee päätöksen YUTP:n erityisedustajan nimittämisestä määräenemmistöllä.

24 artikla - Kansainväliset sopimukset

Määräenemmistöpäätöksen soveltamisalaa ei laajennettu, mutta Nizzan sopimuksella otettiin käyttöön kolme uutta alakohtaa, joilla selkeytetään tätä artiklaa koskevia äänestysmenettelyjä (määräenemmistö/yksimielisyys).

27C artikla - Tiiviimpi yhteistyö YUTP:n alalla

Nizzan sopimuksella määräenemmistöpäätös otettiin käyttöön neuvoston myöntäessä oikeuden tiiviimmän yhteistyön perustamiseen YUTP:n alalla. Sopimukseen sisällytettiin edelleen kuitenkin mahdollisuus, jonka mukaan jäsenvaltio voi pyytää, että asia annetaan Eurooppa-neuvoston yksimielisesti ratkaistavaksi.

40A artikla - Tiiviimpi yhteistyö poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alalla

Nizzan sopimuksen mukaisesti määräenemmistöpäätöstä sovelletaan edelleen neuvoston myöntäessä oikeuden tiiviimmän yhteistyön perustamiseen poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alalla. Jäsenvaltioiden veto-oikeus poistettiin.

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artikla

Aihe

EY:n perustamissopimus

11

Tiiviimpi yhteistyö

-

13

Syrjinnän torjuminen

-

18

Kansalaisuus

-

63

Turvapaikka-, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikka

-

65

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa

-

66

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

-

100

Taloudelliset vääristymät

-

111

Euroopan talous- ja rahaliiton ulkoasioita koskevat kysymykset

-

123

Euron käyttöönotto

-

133

Yhteinen kauppapolitiikka

-

137

Sosiaalipolitiikka, koulutus, ammatillinen koulutus ja nuoriso

-

157

Teollisuus

-

159

Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus

-

161

Rakennerahastot

-

181 a

Taloudellinen, tekninen ja rahoitusyhteistyö kolmansien maiden kanssa

-

190

Euroopan parlamentti

-

191

Euroopan tason poliittisia puolueita koskevat säännöt

-

207

Neuvoston pääsihteeri ja YUTP:n korkea edustaja

-

210

Palkkiot

-

214

Komission jäsenten nimittäminen

-

215

Uuden komission jäsenen nimittäminen entisen tilalle

-

223

Yhteisön tuomioistuin

-

224

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

-

247

Tilintarkastustuomioistuin

-

248

Tilintarkastustuomioistuin, sisäinen tarkastus

-

259

Talous- ja sosiaalikomitea

-

263

Alueiden komitea

-

279

Varainhoitoa koskevat määräykset

Sopimus Euroopan unionista

23

YUTP:n erityisedustajan nimittäminen

-

24

Kansainväliset sopimukset

-

27 c

Tiiviimpi yhteistyö YUTP:n alalla

-

40 a

Tiiviimpi yhteistyö poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön alalla

EY:n perustamissopimus - pöytäkirja

Pöytäkirja perustamissopimuksen 67 artiklasta

Viimeisin päivitys 13.09.2007

Top