Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä

Matkustajilla, myös vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä, on meri- ja sisävesiliikenteessä matkustaessaan samat oikeudet kaikkialla Euroopan unionissa (EU). Nämä oikeudet, kuten oikeus saada tietoa tai korvausta viivästymisistä tai peruuntumisista, täydentävät lento-, raide-, bussi- ja linja-autoliikenteen matkustajien vastaavia oikeuksia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

TIIVISTELMÄ

Matkustajilla, myös vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä, on meri- ja sisävesiliikenteessä matkustaessaan samat oikeudet kaikkialla Euroopan unionissa (EU). Nämä oikeudet, kuten oikeus saada tietoa tai korvausta viivästymisistä tai peruuntumisista, täydentävät lento-, raide-, bussi- ja linja-autoliikenteen matkustajien vastaavia oikeuksia.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kaikkia EU:n meri- ja sisävesiliikenteen matkustajia, myös vammaisia ja liikuntarajoitteisia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Oikeuksia sovelletaan matkustajiin, jotka matkustavat EU:ssa suurilla autolautoilla ja risteilyaluksilla merellä, joella, järvellä tai kanaaleissa.

Matkustajilla on oikeus seuraavaan

lipun hinnan palautus tai uusi matkareitti lähdön peruuntuessa tai viivästyessä yli 90 minuuttia

asianmukainen apu, kuten ateriat, virvokkeet ja tarvittaessa majoitus enintään kolmeksi yöksi, lähdön viivästyessä tai peruuntuessa yli 90 minuuttia

korvaus, joka on 25-50 prosenttia lipun hinnasta, jos saapumisaika viivästyy tai matka peruuntuu

vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimätön kohtelu ja avustaminen maksutta sekä satamissa että aluksella sekä korvauksen maksaminen heidän käyttämänsä liikkumisen apuvälineen katoamisesta tai vahingoittumisesta

riittävä tiedottaminen matkan järjestelyistä kaikille matkustajille ennen matkaa ja sen aikana sekä yleinen tiedottaminen matkustajien oikeuksista terminaaleissa ja aluksilla

liikenteenharjoittajien ja terminaalinpitäjien luoma valitusten käsittelemistä koskeva menettely

riippumattomien kansallisten elinten perustaminen asetuksessa taattavien oikeuksien täytäntöönpanemiseksi ja tarvittaessa seuraamusten soveltaminen.

Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta annetussa asetuksessa (EY) N:o 392/2009 otetaan 31. joulukuuta 2012 alkaen huomioon myös matkustajalle onnettomuudesta aiheutuvat menetykset ja vahingot.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 18. joulukuuta 2012 alkaen.

TAUSTAA

Matkustajan oikeuksia meriliikenteessä käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1177/2010

6.1.2011

-

EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1-16

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 392/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 24-46)

Viimeisin päivitys 20.08.2015

Top