Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siviili-ilmailun onnettomuudet ja vaaratilanteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siviili-ilmailun onnettomuudet ja vaaratilanteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 996/2010 – siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäiseminen

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Sen tarkoituksena on parantaa ilmailun turvallisuutta varmistamalla Euroopan siviili-ilmailun turvallisuustutkinnan korkea tehokkuustaso, nopeus ja laatu.
 • Siinä määritellään myös säännöt, jotka koskevat tietojen oikea-aikaista saatavuutta kaikista onnettomuuteen joutuneessa ilma-aluksessa olleista henkilöistä ja vaarallisista aineista.
 • Sen tarkoituksena on myös parantaa onnettomuuksien uhreille ja heidän omaisilleen annettavaa apua.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Asetusta sovelletaan sellaisten onnettomuuksien* ja vakavien vaaratilanteiden* tutkintaan:
  • jotka tapahtuvat Euroopan unionin (EU) maiden alueella;
  • jotka tapahtuvat EU-maiden alueen ulkopuolella mutta joissa on osallisena EU-maahan rekisteröity tai EU-maahan sijoittautuneen yrityksen käyttämä ilma-alus;
  • joita varten EU-maalla on kansainvälisten standardien ja suositeltujen menettelytapojen mukaisesti oikeus nimittää valtuutettu edustaja osallistumaan tutkintaan;
  • joihin EU-maa, jolla on kansalaistensa kuolemantapausten tai vakavien vammautumisten vuoksi erityinen intressi asiassa, saa tutkinnan suorittavan maan luvalla nimittää asiantuntijan.
 • Asetusta ei sovelleta sellaisten onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden turvallisuustutkintaan, joissa on osallisena sotilas-, tulli- tai poliisitoimintaa tai muuta vastaavaa toimintaa harjoittava ilma-alus.

Riippumattomat turvallisuustutkintaviranomaiset

 • Kunkin EU-maan on varmistettava, että siviili-ilmailun onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevat turvallisuustutkinnat suorittaa pysyvä kansallinen siviili-ilmailun turvallisuustutkintaviranomainen itsenäisesti.
 • Turvallisuustutkintaviranomaisen on oltava toiminnallisesti riippumaton muista viranomaisista tai muista osapuolista, jotka voivat joutua ristiriitaan sille annetun tehtävän kanssa tai vaikuttaa sen puolueettomuuteen.
 • Turvallisuustutkintaviranomaisen on kyettävä suorittamaan itsenäisesti täysi turvallisuustutkinta. EU-maiden on annettava turvallisuustutkintaviranomaisilleen tarvittavat välineet ja varat – mukaan lukien määrärahat – jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä itsenäisesti ja niillä on käytettävissään riittävät resurssit.
 • Erityisesti turvallisuustutkintaviranomaisella on oltava käytettävissään pätevä henkilöstö ja riittävät tilat, mukaan lukien toimistotilat ja hallit, joissa voidaan säilyttää ja tutkia ilma-alusta, sen sisältöä ja sen hylkyä.

Tutkintavelvollisuus

 • Jokaisesta siviili-ilmailun onnettomuudesta tai vakavasta vaaratilanteesta, jossa on osallisena muu kuin jokin asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä II tarkoitetuista ilma-aluksista, on tehtävä turvallisuustutkinta siinä EU-maassa, jonka alueella onnettomuus tai vakava vaaratilanne tapahtui.
 • Turvallisuustutkintaviranomaiset voivat päättää tutkia myös muita kuin edeltävässä kohdassa tarkoitettuja vaaratilanteita sekä muun tyyppisille ilma-aluksille sattuneita onnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita, jos ne arvelevat siitä saatavan turvallisuuden kannalta hyödyllistä kokemusta.
 • Turvallisuustutkinnassa ei saa missään tapauksessa pyrkiä osoittamaan syyllisyyttä tai vastuuta. Tutkinnan on oltava riippumaton, se on erotettava mahdollisista oikeudellisista tai hallinnollisista menettelyistä syyllisyyden tai vastuun osoittamiseksi, eikä se saa vaikuttaa tällaisiin menettelyihin.

Turvallisuustutkintaviranomaisten yhteistyö

Asetuksen mukaan turvallisuustutkintaviranomaiset voivat tehdä keskenään yhteistyötä tai siirtää tehtäviä toisilleen.

Euroopan siviili-ilmailun turvallisuustutkintaviranomaisten verkosto

EU-maiden on huolehdittava siitä, että niiden turvallisuustutkintaviranomaiset perustavat Euroopan siviili-ilmailun turvallisuustutkintaviranomaisten verkoston (ENCASIA) hoitamaan seuraavia tehtäviä:

 • edelleen parantamaan turvallisuustutkintaviranomaisten suorittaman tutkinnan laatua ja vahvistamaan niiden riippumattomuutta;
 • luomaan korkeat standardit tutkintamenetelmille ja tutkijoiden koulutukselle.

Tutkinta

 • Turvallisuustutkinnan johtajalla on mahdollisesta oikeudellisesta tutkinnasta riippumatta valtuudet toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joita turvallisuustutkinta edellyttää. Tutkinnanjohtajalla on oikeus muun muassa:
  • saada välitön, vapaa ja esteetön pääsy onnettomuus- tai tapahtumapaikalle sekä tutkia ilma-alusta, sen sisältöä tai sen hylkyä;
  • vaatia todisteiden keräämistä ja jäännösten tai osien ja laitteiden siirtämistä analysoitaviksi;
  • pyytää ruumiinavauksen ja lääketieteellisen tutkimuksen tekemistä ilma-aluksen käyttöön osallistuneille henkilöille;
  • kutsua todistajia kuultavaksi ja vaatia heitä esittämään todisteita.
 • Sen EU-maan, jonka alueella onnettomuus tai vakava vaaratilanne tapahtui, on varmistettava todisteiden turvallinen käsittely ja suojaaminen.

Koordinointi muiden viranomaisten kanssa

 • EU-maiden on varmistettava, että turvallisuustutkintaviranomaiset ja muut viranomaiset (esim. turvallisuustutkintaan osallistuvat oikeus-, siviili-ilmailu- ja etsintä- ja pelastusviranomaiset) tekevät keskenään yhteistyötä sopimalla ennakkoon asiaan liittyvistä järjestelyistä. Nämä järjestelyt eivät kuitenkaan saa vaarantaa turvallisuustutkintaviranomaisten riippumattomuutta.
 • EU-maiden on ilmoitettava näistä järjestelyistä Euroopan komissiolle, joka välittää ne tiedoksi Euroopan siviili-ilmailun turvallisuustutkintaviranomaisten verkoston puheenjohtajalle, Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle.

Tietojen luottamuksellisuus ja asianmukainen käyttö

 • Asetuksessa on luettelo tallenteista, joita ei saa luovuttaa tai käyttää muihin tarkoituksiin kuin turvallisuustutkintaan (esim. lentoarvotallentimien tiedot, selostusluonnokset, todisteita esittäneiden henkilöiden henkilöllisyys, tutkijoiden muistiinpanot).
 • Luottamuksellisten tietojen, kuten sarja- ja rekisteröintinumeroiden kaltaisten tietojen, joista käy suoraan ilmi ilma-alus, jota poikkeamailmoitus koskee, käytöstä annetun asetuksen säännöksiä on muutettu asetuksella (EU) N:o 376/2014. Asetuksen mukaan myös lainkäyttöviranomainen tai toimivaltainen viranomainen voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti päättää tallenteiden luovuttamisesta. EU-maat voivat päättää rajoittaa tilanteita, joissa luovuttamispäätös voidaan tehdä. Niiden on kuitenkin noudatettava EU:n säädöksiä.

Uhreille ja omaisille annettava apu

 • Kunkin EU-maan on laadittava siviili-ilmailun onnettomuuksien varalta kansallisen tason hätäsuunnitelma, jossa määrätään myös uhreille ja heidän omaisilleen annettavasta avusta. EU-maiden varmistettava, että myös lentoyhtiöt laativat uhrien ja heidän omaistensa auttamiseksi suunnitelman, jossa kiinnitetään erityistä huomiota psykologiseen tukeen.
 • EU-maiden on myös kannustettava unionissa liikennöiviä EU:n ulkopuolisten maiden lentoyhtiöitä laatimaan vastaava suunnitelma.
 • Kunkin EU-maan, joka on osallisena onnettomuudessa, on nimitettävä henkilö vastaamaan yhteydenpidosta ja tiedottamisesta uhreille ja heidän omaisilleen.
 • Lentoyhtiöiden on tarjottava matkustajille mahdollisuutta ilmoittaa sellaisen henkilön yhteystiedot, johon voidaan ottaa yhteyttä onnettomuuden sattuessa. Ilma-aluksessa olleen henkilön nimeä ei saa julkistaa ennen kuin asiasta on tiedotettu kyseisen henkilön omaisille.

Selostus ja turvallisuussuositukset

 • Tutkinnan aikana turvallisuusviranomainen antaa ilma-aluksen tai sen laitteiden valmistuksesta tai huollosta vastaaville henkilöille sekä ilma-aluksen käytöstä tai henkilöstön koulutuksesta vastuussa oleville henkilöille suosituksia viipymättä toteutettavista toimista, joita se pitää tarpeellisina ilmailun turvallisuuden edistämiseksi.
 • Tutkinnan päätteeksi ja kun on kuultu asiasta vastaavia viranomaisia, kuten Euroopan lentoturvallisuusvirastoa, laaditaan selostus, jossa annetaan turvallisuussuosituksia. Lopullinen tutkintaselostus julkaistaan mahdollisimman nopeasti, mikäli mahdollista, 12 kuukauden kuluttua onnettomuudesta tai vakavasta vaaratilanteesta. Viranomainen myös tallentaa antamiinsa turvallisuussuosituksiin saadut vastaukset.
 • Turvallisuussuosituksen vastaanottajan, mukaan lukien kansallisten ja EU:n turvallisuusviranomaisten, on huolehdittava turvallisuussuositusten johdosta toteutettujen toimien etenemisen seurannasta.
 • Asetuksella kumotaan direktiivi 94/56/EY.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 2. joulukuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Onnettomuus: ilma-aluksen käyttöön liittyvä tapahtuma ajanjaksona, joka alkaa kenen tahansa henkilön noustessa ilma-alukseen ilmailutarkoituksessa ja päättyy kaikkien tässä tarkoituksessa ilma-alukseen nousseiden henkilöiden poistuttua ilma-aluksesta ja jossa henkilö saa kuolemaan johtavia tai vakavia vammoja tai ilma-alus kärsii huomattavia vaurioita.

Vaaratilanne: lentotoimintaan liittyvä muu tapahtuma kuin onnettomuus, joka vaikuttaa tai voisi vaikuttaa toiminnan turvallisuuteen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 35–50)

Asetukseen (EU) N:o 996/2010 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY, komission asetusten (EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 18–43)

Viimeisin päivitys: 08.11.2016

Top